آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فیزیک دریا برگزار شد.