دانشگاه شهرکرد در 38 رشته/گرایش برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته و گرایش های دکتری دانشگاه شهرکرد برای پذیرش بدون آزمون بر اساس آئین نامه و ضوابط استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98-99، به شرح جدول زیر است:

ردیفرشتهگرایش
۱آموزش زبان انگلیسی
۲فناوری تولید مثل در دامپزشکی
۳بهداشت مواد غذایی (دانشکده دامپزشکی)
۴بهداشت وبیماری های پرندگان (دامپزشکی)
۵بیماری های داخلی دام های بزرگ
۶بهداشت و بیماری های آبزیان (دامپزشکی)
۷مامایی وبیماری های تولید مثل دام
۸علوم و مهندسی آبخیزداریحفاظت آب وخاک
۹علوم و مهندسی مرتع
۱۰علوم و مهندسی جنگلمدیریت جنگل
۱۱بیو تکنولوژی کشاورزی
۱۲اگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۳اگروتکنولوژیاکولوژی گیاهان زراعی
۱۴ژنتیک وبه نژادی گیاهی
۱۵علوم ومهندسی آبمنابع آب
۱۶علوم ومهندسی آبآبیاری وزهکشی
۱۷علوم دامیتغذیه دام
۱۸علوم دامیتغذیه طیور
۱۹مدیریت منابع خاکفیزیک وحفاظت خاک
۲۰مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاکشیمی ،حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه
۲۱مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاکبیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
۲۲علوم ومهندسی باغبانیفیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی
۲۳مهندسی مکانیک بیوسیستمطراحی ماشینهای کشاورزی
۲۴مهندسی مکانیک بیوسیستمانرزی های تجدیدپذیر
۲۵مهندسی مکانیک بیوسیستمفناوری پس از برداشت
۲۶مهندسی مکانیکتبدیل انرژی
۲۷مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
۲۸مهندسی برققدرت
۲۹فیزیکفیزیک ماده چگال
۳۰ریاضی کاربردی
۳۱ریاضی کاربردیآنالیز عددی
۳۲بیوشیمی
۳۳زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
۳۴شیمیشیمی تجزیه
۳۵علوم زمینپترولوژی
۳۶فیزیولوژی ورزشی
۳۷زبان وادبیات فارسی
۳۸زبان وادبیات فارسیادبیات عرفانی

اینستاگرام آزمون دکتری