شهریه دوره شبانه دانشجویان ورودی مقطع دکتری در سال 1398 از سوی دانشگاه امام خمینی قزوین اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، جدول شهریه دوره نوبت دوم مقطع دکتری تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در سال تحصیلی 98-99 به شرح زیر است:

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد آزمون جامع هر واحد رساله شهریه کل دوره
گروه علوم انسانی ۴۰/۴۳۰/۰۰۰ ۴/۰۴۳/۰۰۰ ۱۶/۱۷۰/۰۰۰ ۱۳/۵۱۰/۰۰۰ ۶۵۵/۵۷۰/۰۰۰
سایر گروه های آموزشی ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۴۳/۰۰۰ ۱۶/۱۷۰/۰۰۰ ۱۵/۸۲۰/۰۰۰ ۸۱۳/۱۲۰/۰۰۰