شهریه دوره شبانه دانشجویان ورودی مقطع دکتری در سال 1398 از سوی دانشگاه امام خمینی قزوین اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، جدول شهریه دوره نوبت دوم مقطع دکتری تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در سال تحصیلی 98-99 به شرح زیر است:

گروه آموزشیشهریه ثابتشهریه متغیر هر واحدآزمون جامعهر واحد رسالهشهریه کل دوره
گروه علوم انسانی۴۰/۴۳۰/۰۰۰۴/۰۴۳/۰۰۰۱۶/۱۷۰/۰۰۰۱۳/۵۱۰/۰۰۰۶۵۵/۵۷۰/۰۰۰
سایر گروه های آموزشی۵۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۴۳/۰۰۰۱۶/۱۷۰/۰۰۰۱۵/۸۲۰/۰۰۰۸۱۳/۱۲۰/۰۰۰