دانشگاه شهید مدنی آذربایجان میزان شهریه دوره پردیس در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 98-99 را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، میزان شهریە مقطع دکتری دوره پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای ورودی های سال 1398 به قرار ذیل است:

رشته های علوم انسانی 732/050/000 ریال برای کل دوره (هشت نیمسال)

رشته های علوم پایه – فنی و مهندسی 849/178/000 ریال برای کل دوره (هشت نیمسال)

شهریه دکتری پردیس دانشگاه شهید مدنی 98 - 99

تبصره 1: برای سنوات تحصیلی بیش از هشت نیمسال تحصیلی، برای هر نیمسال معادل %4 شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت فارغ التحصیل شدن دانشجو در کمتر از هشت نیمسال تحصیلی، متناسب با مبلغ هر نیمسال از مبلغ کل کسر خواهد شد.

اینستاگرام آزمون دکتری