زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری استعداد درخشان سال 98 دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

همچنین لازم به ذکر است مصاحبه در دفتر گروه مهندسی مواد و پلیمر برگزار خواهد شد.