میزان شهریه دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه غیردولتی مفید در سال تحصیلی 98-99 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، میزان شهریه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی مفید در سال تحصیلی 98-99 به شرح جدول زیر است:

مقطع

شهریه ثابت

(هر ترم)

شهریه متغیر

(هر واحد)

شهریه پایان نامه (هر واحد)
دکتری ۵۱/۲۹۰/۰۰۰ ریال ۱۱/۳۸۵/۰۰۰ ریال ۱۸/۲۲۷/۵۰۰ ریال