صفحه اصلی/دانلود سؤالات دکتری 99, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانلود سوالات دکتری 99 مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات کد 2323
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس