پارسه
موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

انتشار کلید سوالات دکتری 1400

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

کلید سوالات دکتری 1400 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست،داوطلبان عزیز می‌توانند جهت دانلود سوالات دکتری 1400 و مشاهده کلید سوالات دکتری 1400 به جدول زیر مراجعه نمایند:

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1400

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه علوم انسانیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه علوم پایهدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه فنی و مهندسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه هنردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه زبان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه دامپزشکیدانلود سؤالات زبان فرانسه و آلمانی عمومی دکتری 1400 

 

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1400

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه علوم انسانیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه علوم پایهدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه هنردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه زبان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی  

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات فارسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جغرافیای سیاسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژئومورفولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آب و هواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات عربدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فیزیولوژی ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آسیب‌شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیومکانیک ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تاریخ اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تاریخ ایران بعد از اسلام دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تاریخ ایران قبل از اسلامدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جمعیت‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مددکاری اجتماعیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم قرآن و حدیث
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فقه و مبانی حقوق اسلامیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ادیان و عرفاندانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فلسفه و کلام اسلامیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فقه شافعیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فلسفه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مطالعات جهاندانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فلسفه علمدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 برنامه‌ریزی درسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت آموزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 روان‌شناسی تربیتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تکنولوژی آموزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آموزش عالیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مشاورهدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 سنجش و اندازه‌گیریدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 روان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علم اطلاعات و دانش‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 حقوق عمومیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 حقوق جزا و جرم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 حقوق بین ‌الملل عمومیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 حقوق خصوصیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 حقوق نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم سیاسی و روابط بین‌المللدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت راهبردی و بازرگانیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت دولتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت صنعتیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت رسانه و اطلاعاتدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت فناوری اطلاعاتدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 گردشگریدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مالیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 حسابداری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم ارتباطاتدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 باستان‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 محیط ‌زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مطالعات زناندانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدرسی معارف اسلامی 

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه علوم پایه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی نفتدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی مهندسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی زیست‌محیطی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی پترولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی اقتصادیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زمین‌شناسی تکتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شیمی فیزیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شیمی آلیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شیمی تجزیه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شیمی معدنیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شیمی کاربردیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شیمی پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فیتوشیمیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 هواشناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیوشیمیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژنتیک مولکولیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 میکروبیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیوفیزیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست فناوری میکروبیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آمار
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ریاضی محضدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ریاضی کاربردیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فیزیک دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زیست‌شناسی دریادانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و فناوری نانو – نانوفیزیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فوتونیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژئوفیزیک – الکترومغناطیسدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ریززیست فناوریدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیوانفورماتیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم کامپیوتر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم شناختیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شیمی دارویی 

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه فنی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی برق – الکترونیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی برق – مخابراتدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی برق – قدرت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی برق – کنترلدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – سازهدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – زلزله
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – ژئوتکنیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – آب و سازه ‎های هیدرولیکی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – مدیریت منابع آبدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – مدیریت ساختدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی عمران – محیط‌زیستدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتریدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دوردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – ساخت و تولیددانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – مکانیک جامداتدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی دریادانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – جلوبرندگیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – سازه‌های هواییدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی معدن – اکتشافدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی معدن – استخراجدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی معدن – مکانیک سنگدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی پلیمر – پلیمردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی پلیمر – رنگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آبدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلابدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوادانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی پزشکی – بیوالکتریکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی پزشکی – بیومتریالدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی صنایعدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نفت – اکتشاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نفتدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتمدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانشدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مواد و متالورژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی شیمیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فناوری نانو- نانومواددانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فناوری نانو- نانوالکترونیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته‌ای – راکتوردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته‌ای – گداخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیافدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی سیستم‌های انرژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی محیط‌زیستدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک بیوسیستمدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی باغبانیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی صنایع غذاییدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 اقتصاد کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – حفاظت و اصلاحدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت منابع خاکدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم دامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی آب – منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آگروتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آگروتکنولوژی – بذردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آگرواکولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 توسعه کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 حشره‌شناسی کشاورزیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیماری‌شناسی گیاهیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگلدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگلدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیاندانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی مرتع
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت و کنترل بیاباندانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم و مهندسی آبخیز 

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه هنر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت پروژه و ساختدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 معماریدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 شهرسازی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 پژوهش هنردانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تئاتر
دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 طراحی صنعتی  

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جراحی دامپزشکیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دامدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 رادیولوژی دامپزشکیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 پاتولوژی دامپزشکیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بهداشت و بیماری‌های پرندگاندانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بهداشت و بیماری‌های آّبزیان دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بهداشت مواد غذاییدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بهداشت خوراک دام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 اپیدمیولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 انگل‌شناسی دامپزشکیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 باکتری‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ویروس‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 قارچ‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ایمنی‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیوتکنولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فناوری تولیدمثل در دامپزشکیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 سم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فارماکولوژی دامپزشکیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فیزیولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بافت‌شناسی مقایسه‌ایدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی 

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه زبان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان فرانسهدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ادبیات فرانسهدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان روسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان آلمانیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان انگلیسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات انگلیسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ترجمهدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کلید سوالات کنکور دکتری 1400 در روز چهارشنبه 20 اسفند خبر داد.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در روز جمعه ۱۵ اسفند ۹۹ برگزار شد.

زرین آمیزی یادآور شد: تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر در این آزمون ثبت نام کرده‌ بودند که حدود ۹۰ درصد کارت آزمون را دریافت کرده و در آزمون شرکت کردند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کلید اولیه آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۰ اسفند در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  قرار می گیرد و داوطلبان ۱۴ روز مهلت دارند اعتراض خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش اعلام کنند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی صبح جمعه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد. ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده‌اند که این تعداد داوطلب در ۲۴۲ کد رشته، ۲۱۰ حوزه امتحانی و ۱۱۰ شهرستان آزمون خود را برگزار کردند.

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ در هفته آخر فروردین ۱۴۰۰ منتشر می شود و داوطلبان مجاز در هفته اول اردیبهشت ماه می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

271 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علیرضا
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ ۱:۰۵ ب٫ظ

کشورهای دیگه هر آزمونی باشه ۲ یا ۳ روزه جوابشو میدن. اینا هروقت تسبیح شون آب کشیده شد جواب ها رو میفرستن

مریم
فروردین ۳, ۱۴۰۰ ۵:۰۴ ب٫ظ

سلام دویتانی که روانشناسی هستن امسال میانگین ها پایین تر از پارسال؟

۰۰۰
فروردین ۱, ۱۴۰۰ ۹:۵۳ ب٫ظ

سلام دوستان سال نو مبارک
نظرتون درباره دانشگاه مفید برای رشته حقوق خصوصی چیه

babaei
فروردین ۸, ۱۴۰۰ ۵:۰۵ ب٫ظ
پاسخ به  ۰۰۰

خصوصی مفید عالیه: دکتر احمدزاده و الفت سوادمندن :_

آرام
اسفند ۲۹, ۱۳۹۹ ۰:۲۱ ق٫ظ

سلام کسی میدونه آیا با شانزده درصد تخصصی و پنجاه و پنج درصد استعداد و صفر زبان میتونم شبانه رشته روانشناسی قبول شم؟

محمد
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۰ ب٫ظ

آیا با ۴۰ پاسخ صحیح به سوالات تخصصی علوم اجتماعی و۱۰ پاسخ صحیح استعداد وزبان صفردرصد چه رتبه ای بدست می آید

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹ ۳:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  محمد

اینجا بخوانید کارنامه و درصد قبولی علوم اجتماعی را گذاشته اند.(باید درصد حساب کنید مثلا ۴۰ پاسخ صحیح دارید از چندتا سوال؟ چندتا جواب غلط دارید یا چندتا را اصلا جواب نداید؟)

این لینک را کپی کنید:

https://phdtest.ir/1398/10/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/

سحر
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹ ۶:۴۲ ب٫ظ

سلام،وقت به خیر.
برای مطالعه زبان دوستان چه منابعی و چی پیشنهاد میکنن.

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹ ۹:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  سحر

برای لغت از اینجا شروع کنید:
○کتاب ۵۰۴ لغت انگلیسی؛ که رایگان تو سایت ها هست
○کتاب ۴۰۰۰ لغت انگلیسی؛ که رایگان تو سایت ها هست‌

سوالات زبان انگلیسی کلیه رشته ها (به جز خود رشته زبان) ۳۰ تا سوال میشه. ۱۰ تا سوال اول گرامر زبان هست. ۱۰ سوال بعد سوالات لغات زبان انگلیسی هست. ۱۰ سوال سری سوم از دوتا درک مطلب هست هر کدام ۵ تا سوال. یعنی ۲۰ تا سوال به دانستن معنی لغات ربط داره‌.

سحر
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹ ۹:۵۲ ب٫ظ

سلام.سپاسگزارم

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹ ۲:۵۷ ب٫ظ

اول این کامنت را بخونید:

این سوالات رو تو کامنت ها خیلی پرسیدن من جوابشون را اینجا می نویسم که از اینترنت جمع آوری کردم. شاید مفید باشه:

سوال اول: چرا کلید پاسخنامه خطا میده؟
چون کد عددی و حرف انگلیسی را وارد کردید که سر جلسه امتحان داشتید. باید دفترچه را از سایت سنجش دانلود کنید و هر کد و حرف انگلیسی را که داره در بخش مشاهده کلید وارد کنید.

سوال دوم: کلید اولیه سوالات اشتباه زیادی داره؟
اعتراض بفرستید.

سوال سوم: با چه رتبه ای مجاز انتخاب دانشگاه میشم؟
درصد هر بخش تقریبا بالای ۳۰ باشه تا مجاز سراسری بشید برای فردی که سهمیه آزاد هست. من کارنامه ها پذیرفته شده ها در رشته خودم را بررسی کردم. البته تراز نمره خیلی مهم هست. سوالات زبان را بی پاسخ نگذارید. برای زبان وقت بگذارید. اگر رشته شما متقاضی زیادی داره درصد تخصصی هم باید بیشتر باشه‌.

سوال چهارم: سوالات مصاحبه؟
اگر مرحله دوم قبول شدید اخبار روز مصاحبه را از سایت دانشگاهی که پذیرفته شدید دنبال کنید. سوالات روز مصاحبه شامل سوالات تخصصی سوالاتی درباره پایان نامه ارشد و موضوعات تحقیقی تان سوالاتی درباره دلایل انتخاب این رشته تحصیلی و اهداف آینده و اینکه می خواهید در دکتری درباره چه موضوعی کار کنید تا سوالاتی مانند سنجش زبان انگلیسی هست. سه برابر ظرفیت یک دانشگاه برای یک رشته مجاز اعلام میشه و در مرحله مصاحبه حذف میشن.

سوال پنجم: نتایج اولیه کی میاد؟
بعضی سایت ها اواخر فروردین گفتن.

☆با آرزوی موفقیت برای همه☆

مریم
فروردین ۲, ۱۴۰۰ ۱۱:۱۱ ب٫ظ

سلام ببخشید آیا اعتراض به کلید اولیه فایده ای داره؟

داوطلب فنی مهندسی
فروردین ۳, ۱۴۰۰ ۰:۰۵ ق٫ظ
پاسخ به  مریم
مکانیک بیوسیستم
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۹:۱۷ ب٫ظ

سلام از بچه های مکانیک بیوسیستم کسی هست؟

هیوا
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۵:۳۰ ب٫ظ

دوستان همه اعتراض بزنید کلیدها اشتباه داره اگع اعتراض ندین همینارو تایید میکنن در ضمن باید اعتراضها به حد نصاب برسه وگرنه بررسی نمیکنن روانشناسی

باران
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۶:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  هیوا

من میخوام برای درس نورو اعتراض کنم ولی جواب درست در دقیقا کدام صفحات کتاب رو باید بنویسم. اگر شماره صفحات کتابهایی که جواب درست نوشته شده رو دارید لطفا بگید من و دوستامم اعتراض بفرستم

سحر
اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ ۶:۳۹ ب٫ظ

سلام و وقت به خیر.
برای مصاحبه،حتما باید مدرک زبان داشته باشیم و حتما باید زبان بلد باشیم؟رشته مدیریت دولتی.ممنون‌میشم اگه تجربه بدین.

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹ ۰:۳۴ ق٫ظ
پاسخ به  سحر

مدرک نمیخواد ولی تسلط نسبی میخواد چون یک بخش مصاحبه سنجش زبان انگلیسی هست. تسلط باید به کلمات مختص رشته تون داشته باشید و بتوانید مثلا یک پاراگراف صحبت کنید. درباره رشته ها شرایط یکی هست و دانشگاه های سراسری کلی خواهان داره پس معدل و مقاله و دانش زبان نیاز دارید چون رقابتی هست‌. هر بخش مصاحبه یک نمره خاص داره مثلا مقاله ۲۰ امتیاز مثلا زبان ۱۵ امتیاز مثلا دانش شما از رشته تون ۳۰ امتیاز و سوالات دیگری هم هست و معدل بالا امتیاز خودش را داره و غیره. این نمره ها جمع میشن اگر به حد نصاب رسید از مصاحبه قبول می شید.
*نمره ها را فرضا نوشتم دانشگاه های مختلف داریم و شرایط هر رشته متفاوته*

سحر
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹ ۷:۵۰ ق٫ظ

سپاس از توجه و نظرتون

مقدم
اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ ۲:۱۱ ب٫ظ

با سلام خدمت همه دوستان محترم . با این مواردی که شما فرمودید میشه گفت همه رشته ها کلید سوالات اشتباه زیادداره . من رشته ام مترجمی زبان انگلیسی هستش و خیلی از جوابها اشتباه هستش

مریم
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۲:۲۹ ب٫ظ
پاسخ به  مقدم

دقیقا خیلی اشتباه داره کلیدها

رزاق
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴ ب٫ظ

سلام و شب به خیر. چرا وقتی کد و رشته و عدد ارسالی را برای پاسخ اولیه سوالات دکتری وارد می کنیم همه اش خطا میده؟

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹ ۲:۱۶ ب٫ظ
پاسخ به  رزاق

برای اینکه کد و گروه رشته امتحانی را وارد می کنید که در سر جلسه امتحان داشتید. باید دفترچه را از سایت سنجش دانلود کنید و هر کد و حرف انگلیسی را که در آن دفترچه هست در بخش کلید وارد کنید. برای یک گروه آزمایشی مثلا مدیریت چند مدل دفترچه با کد a b c e f هست که در تمامی دفترچه ها ترتیب سوالات یکی هست ولی جای گزینه ها متفاوته.

ابوالفضل زارع مهرجردی
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۴:۵۱ ب٫ظ

جوابایی که من سر جلسه ازمون دکتری برا ی دروس تخصصی زدم. رشته امتحانی من حسابداری است.ممنون میشم اگه چک کنین و گزینه های غلطم روبگید.ضمنا می توانید بگویید با این سوالاتی که من جواب داده ام درصد و رتبه من چند می شود.ر
سوال ۶: گزینه ۲
سوال۱۶:گزینه ۱
سوال ۱۷:گزینه ۳
سوال ۳۱:گزینه ۱
سوال ۳۲:گزینه ۴
سوال ۳۴:گزینه ۴
سوال ۳۹:گزینه ۱
سوال ۴۰:گزینه ۳
سوال ۴۱:گزینه ۳
سوال ۴۲:گزینه ۲
سوال ۴۳:گزینه ۴
سوال ۴۴:گزینه ۱
سوال ۴۵:گزینه ۳
سوال ۴۶:گزینه ۴
سوال ۴۷:گزینه ۳
سوال ۴۹:گزینه ۴
سوال ۵۰:گزینه ۴
سوال ۵۱:گزینه ۱
سوال ۵۳:گزینه ۱
سوال ۵۴:گزینه ۳
سوال ۵۷:گزینه ۲
سوال ۵۸:گزینه ۳
سوال ۶۰:گزینه ۲
سوال ۶۲:گزینه ۴
سوال ۶۴:گزینه ۲
سوال ۶۵:گزینه ۲
سوال ۶۷:گزینه ۳
سوال ۶۹:گزینه ۴
سوال ۶۸:گزینه ۴
سوال ۷۰:گزینه ۱
سوال ۷۱:گزینه ۱
سوال ۷۵:گزینه ۳
سوال ۵۶:گزینه ۴
سوال ۲۸:گزینه ۲
سوال ۲۶:گزینه ۱
سوال ۲۴:گزینه ۴

شبنمای
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۳ ق٫ظ

این کلیدهادرسته/من سوالاتم cبوداماکلیدaهستش

یاسر
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۹ ق٫ظ

سلام.رشته مدیریت بازرگانی، من دو بار هم پایین پرسیدم جواب درستی نگرفتم. از اونجایی که ارشد و لیسانس من فیزیک بوده آیا میتونم امیدی به مصاحبه داشته باشم.
با فرض درست بودن کلید ها
تخصصی ۳۲درصد، استعداد ۴۷درصد و زبان ۴۰درصد زدم
لطف میکنید راهنمایی کنید؟ به نظرتون رتبه ام چند میشه و مصاحبه واقعا چقدر تاثیر داره چون ارشدم غیرمرتبط بوده.
از دوستانی که مدیریت بازرگانی خوراکشون بوده سپاسگزار میشم پاسخ بدن

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۵:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  یاسر

من هم این جواب کلی را یک بار دادم اما دوباره می نویسم در حالت کلی :
درباره روزانه سراسری این نظر شخصی هست ولی فکر می کنم برای فرد بدون سهمیه درصد هر بخش حداقل بالای ۳۰ درصد باشه و سوالات زبان انگلیسی را بی پاسخ نگذارید. یعنی درصد تخصص ۳۰ درصد هوش ۳۰ و زبان ۳۰ به بالا باشه تا ترازتون هم بالا بیاد از تراز ۲۷۰۰ به بالا شاید شبانه مجاز بشید. درباره رتبه نمیشه نظر داد چون پذیرش از روی تراز هست. البته من برای فنی و مهندسی نظر دادم. این نظر شخصی هست که تحقیق کردم و تخصصی نیست از روی کارنامه های پذیرفته شدگان میتونید ببینید. همین طور هر سال تعداد داوطلب متفاوته و سهم پذیرش کم و زیاد میشه. داوطلب های بعضی رشته ها خیلی بیشتر هست. سه برابر ظرفیت یک دانشگاه برای یک رشته مجاز اعلام میشه و در مرحله مصاحبه حذف میشن‌. در نهایت در پذیرش نهایی روزانه به مقاله ها و معدل و کمی هم تسلط انگلیسی نیاز هست. این نظر تخصصی نیست پس فقط امیدوار باشید.
سوالات مصاحبه:
سوالات شخصی که چرا این رشته را میخواهید بخوانید تا سوالاتی تخصصی و صحبت به انگلیسی را هم شامل میشه. تو گوگل سرچ کنید کلی مطلب هست درباره مصاحبه سراسری روزانه که دانشگاه به دانشگاه و شهر به شهر متفاوته.

یاسر
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۶:۱۷ ب٫ظ

ممنونم

علی اکبر...
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۲:۰۱ ب٫ظ

سلام…
دوست عزیز رشته ها و گرایش ها با هم فرق میکنه و هر گرایشی یک حد و نرمالی داره.مثل خود ما رشته زیست شناسی علوم گیاهی و بخصوص سیستماتیک دروس تخصصی ۱۰۰ سوال هست و ۱۵۰دقیقه وقت که بعضی از سوالات حداقل بالای ۱۰دقیقه فقط باید وقت بگذرونی تا نهایتا به یک جواب برسی
رتبه های زیر ده معمولا بین ۳۰ تا ۴۰ تخصصی و ۲۰ تا ۳۰ عمومی میزنن.بعضی رشته ها شرایط محیاست و اکثر داوطلبان نزدیک ۴۰ تا ۵۰ درصد میزنند و فقط با درصدهای بالا قبول میشوند.بعضی رشته ها با ۲۵ تخصصی و ۲۰عمومی راحت روزانه قبول میشن. پس قابل مقایسه نیست ولی اکثر کسانی که نزدیک ۴۰ تخصصی و ۲۵ عمومی زدن راحت روزانه قبور میشن شک نکنید.من سال ۹۷ رتبه ۱۸ سال ۹۸ رتبه ۸ و سال ۹۹ رتبه ۱۵ شدم با درصدهای حدود ۳۰ تخصصی و ۱۰ تا ۱۵ عمومی .
نگران نباشید و با توکل بر خدا منتظر نتایج بمونید..
هرچند خبر مهم بخوبی جواب همه را میده و به نوبت خودم ازش تشکر میکنم.

یاسر
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۳:۵۵ ب٫ظ
پاسخ به  علی اکبر...

ممنونم برادر

یاسر
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۳:۵۸ ب٫ظ
پاسخ به  علی اکبر...

شما با این رتبه های عالی چرا قبول نشدید؟؟؟

علی اکبر...
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۶:۱۹ ب٫ظ
پاسخ به  یاسر

متاسفانه ایام مصاحبه برای من طلسم شده.
خودم هم باورم شده که چرا این اتفاقات برای من میفته..
سال ۹۷ دوروز مونده به مصاحبه پسر عموم با ۱۹ سال سن تصادف کردن و فوت کردن.
سال ۹۸ فقط اصفهان رفتم مصاحبه و تهران اصلا پذیرش نداشت و بقیه دانشگاهها را نمیخواستم برم و قبول نشدم.متاسفاته دانشگاه اصفهان رتبه های بالا که دانشجوهای خودش بودن برداشت..
سال ۹۹ و آزمون قبل با رتبه ۱۵ همون ایام که باید مدارک مصاحبه را اینترنتی میفرستادیم دیر مدارک فرستادم و دانشگاه اصفهان و تهران اجازه مصاحبه بهم ندادن فکر میکردم مثل سالهای قبل هست ولی اینجوری نبود و فرصت مجدد بهم ندادن.کلا شانس در ایام مصاحبه برام یار نبود.انشاله امسال تهران جبران میکنم..

یاسر
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۸ ب٫ظ
پاسخ به  علی اکبر...

وای وای، چه وحشتناک
ایشالله امسال بهترین نتیجه رو بگیری برادر

ساناز
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۹:۳۵ ق٫ظ

من آزمون دکتری شرکت نکردم ولی جوابارو میخام چطوری باید پیداشون کنم؟ رشته علوم اقتصادی

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۵:۲۵ ب٫ظ
پاسخ به  ساناز

دفترچه علوم اقتصادی را از سایت سنجش دانلود کنید. یک کد عددی و حرف انگلیسی را دارد آن را در بخش کلید پاسخنامه دکتری که سنجش الان لینک آن را گذاشته وارد کنید تا جواب ها را ببینید.

دانلود دفترچه اینجا کلیک کنید
http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&id=7031

مشاهده پاسخنامه اینجا کلیک کنید
http://result2.sanjesh.org/keys/phd1400/

اگر هم نشد وارد سایت سنجش بشید در بخش دکتری همه ی لینک ها موجود هست.

فاطمه
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹ ۸:۳۲ ق٫ظ

سلام دوست عزیزباراهنمایی شماکدعددی وحرف انگلیسی را وارد کردم ولی بازم خطامیده چه کنم

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹ ۴:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  فاطمه

پس چرا من دارم می بینم جوابها رو؟ مطمئنم کد را غلط وارد کردی. احتمالا کد کنترل را وارد می کنی نه کد عددی چهار رقمی را.

کد ۲۱۱۲ A را بزن
کد ۲۱۱۲
نوع A

شد؟

لاله
فروردین ۱۲, ۱۴۰۰ ۱۰:۰۹ ب٫ظ
پاسخ به  فاطمه

چطور کسایی که فوق لیسانس دارن تو انجام یک کار ساده مثل این موندن؟؟؟!!!

علیرضا
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ ۱:۰۰ ب٫ظ
پاسخ به  لاله

خخخخخخخخخخخخخخ لایک

مهدی
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۰:۳۷ ق٫ظ

سوالات امسال افتضاح بود، من داوطلب برق قدرت بودم، سوالات مشابه چندسال اخیر اصلا شباهت نداشت خیلی ناجور بود، نمیدونم هدفشون چیه از این سوالات مسخره

مهسا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۶:۳۸ ق٫ظ
پاسخ به  مهدی

دقیقا
برای کارفرینی هم همین بود

روزبه
فروردین ۱۰, ۱۴۰۰ ۸:۰۳ ق٫ظ
پاسخ به  مهسا

دقییییقا

باران
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۶ ب٫ظ

بچه های روانشناسی سوال یازده جورج کلی مگه جوابش خصومت نمیشه؟

Mo
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۰:۳۱ ق٫ظ
پاسخ به  باران

منم خصومت زدم

ولی هب منظورش چهار راهبرد در مقابل تغییر سازه است..ترس و اضطراب و دوتای دیگه یادم نیس

هیوا
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۵:۳۳ ب٫ظ
پاسخ به  باران

نه ترس هست من جوابشو نگاه کردم خودم پرخواشگری رو زدم

دیوید
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۳۶ ب٫ظ

با سنجش که صحبت میکنیم کارشناس ها میگن اگر تعداد اعتراض ها نسبت به یک سوال یا درس بیش از سقف خاصی باشه و با مستندات حتما رسیدگی میشه بنابراین در صورت مغایرت کلید سوالات در رشته خودتون حتما اعتراض بزارین توی سایت سنجش.

P
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۸:۳۶ ب٫ظ

یکی جواب منو میده لطفا
چرا برای کلید سوالات خطا میده

محمدی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  P

سلام دلیلش اینه کلید یک دفترچه سوالات اعلام کردن شما دقیقا باید اونو انتخاب کنی مثلا مدیریت دولتی ۲۱۶۳ فقط دفترچه b کلیدش اعلام شد شما هم گزینه های مختلف امتحان کن قطعا ارور رفع خواهد شد

رضا
اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۶ ب٫ظ
پاسخ به  محمدی

سوالات مکانیک با کد ۵۰۲ هیچکدومو نمیاره!

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۰۳ ب٫ظ

درباره روزانه سراسری این نظر شخصی هست ولی فکر می کنم برای فرد بدون سهمیه درصد هر بخش حداقل بالای ۳۰ درصد باشه و سوالات زبان انگلیسی را بی پاسخ نگذارید. یعنی درصد تخصص ۳۰ درصد هوش ۳۰ و زبان ۳۰ به بالا باشه تا ترازتون هم بالا بیاد از تراز ۲۷۰۰ به بالا شاید شبانه مجاز بشید. البته من برای فنی و مهندسی نظر دادم. این نظر شخصی هست که تحقیق کردم و تخصصی نیست. هر سال تعداد داوطلب متفاوته و سهم پذیرش کم و زیاد میشه. داوطلب های بعضی رشته ها خیلی بیشتر هست. سه برابر ظرفیت یک دانشگاه برای یک رشته مجاز اعلام میشه و در مرحله مصاحبه حذف میشن‌. در نهایت در پذیرش نهایی روزانه به مقاله ها و معدل و کمی هم تسلط انگلیسی نیار هست. این نظر تخصصی نیست پس فقط امیدوار باشید.

جواد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۴ ب٫ظ

با عرض سلام
بنده رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری امتحان دادم. سر جلسه نوع دفترچه تخصصی و استعداد و زبان رو یادم رفت. الان که کلیدها منتشر شده پاسخهای دروس تخصصی و استعداد و زبان با پاسخهای بنده دارای مغایرت است. در خصوص کلید استعداد و زبان هم فقط یک نوع در سایت سنجش گذاشته شده است. در صورتیکه به نظرم چند مدل بود. آیا کسی از دوستان در این زمینه اطلاعاتی دارد؟

مهدی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۵۹ ب٫ظ
پاسخ به  جواد

منم استعداد دفترچم b بوده الان فقط c زدن،
اینا چی زدن؟

زری
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۵۹ ب٫ظ
پاسخ به  جواد

اره نگران نباش هر دو دفترچه چندین مدل داشتن

بهزاد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۷:۴۸ ب٫ظ
پاسخ به  جواد

بله منم این مشکل رو دارم امروز هم درخواست اعتراض زدم سنجش جواب درستی نمیدن متاسفانه

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۳۹ ب٫ظ

من این نظر را می نویسم چون درباره اش سوال زیاد پرسیدن. همه شما تا حالا حداقل کنکور دادید و می دونید روی دفترچه یک کد عددی و کد حرف انگلیسی هست. سنجش یک دفترچه و یک پاسخ نامه منتشر می کنه. دفترچه را از سایت سنجش دانلود کنید. بالای دفترچه هر کد و حرف انگلیسی زده همان را وارد سایت کنید. مثلا من دفترچه اف بودم با کد متفاوت ولی سنجش فقط دفترچه سی و پاسخنامه سی را گذاشته که جای گزینه ها متفاوته. دقت کنید جای گزینه ها متفاوت هست نه خود سوال و جوابها. من دفترچه را دانلود کردم جواب هایی که دادم رو در دفترچه مشخص کردم در نهایت کلید پاسخنامه و جواب ها را مطابقت دادم. مثلا سوال یک زبان جواب that بود و من گزینه را درست زدم و برای من گزینه یک بود در دفترچه اف. سنجش گزینه ۳ برای دفترچه سی گذاشته که همان کلمه بود.

دکترمعطل
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۴:۲۹ ب٫ظ

سلام دوستان کسی علوم اجتماعی هست کلیدروبرای من ارور میزنه

درصدای ریاضی کاربردی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۴:۰۹ ب٫ظ

سلام
بچه های ریاضی کاربردی درصدای اختصاصی و استعداد زبان چجوری باشه تا به تهران امیدوار باشیم؟

روزبه
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۳:۳۰ ب٫ظ

کارآفرینی آینده پژوهی
بعضی کلیدها، با عین متن کتاب اصلی فرق داره!!

محمد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۵۵ ب٫ظ

رشته حقوق خصوصی کسی هست
درصدهای قبولی سال قبل آزاد و روزانه چطور بوده

فقط خدا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۴:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  محمد

سلام من هستم متاسفانه یکی از سخت ترین و پر رقابت ترین رشته های علوم انسانی همین رشته س که برای قبولی روزانه ش باید درصد بالایی داشته باشی که البته خیلی هم سخت به دست میاد

ارینا
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۰۹ ب٫ظ

چرا کلید سوالات مدیریت بازرگانی و راهبردی ۲۱۶۲ دفترچه c باز نمیشه و نشون نمیده خطا میده؟؟؟ من از صبح دارم پشت هم میزنم … ببخشید دوستان برای شما هم همینطوره؟یا فقط برای من؟لطفا ممنون میشم اگه کسی میدونه کمکم کنه

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۲۳ ب٫ظ
پاسخ به  ارینا

دفترچه را از سایت سنجش دانلود کنید. بالای دفترچه هر کد و حرف انگلیسی زده همان را وارد سایت کنید. مثلا من دفترچه اف بودم با کد متفاوت ولی سنجش فقط دفترچه سی و پاسخنامه سی را گذاشته که جای گزینه ها متفاوته. دقت کنید جای گزینه ها متفاوت هست نه خود سوال و جوابها. من دفترچه را دانلود کردم جواب هایی که دادم رو در دفترچه مشخص کردم در نهایت کلید پاسخنامه و جواب ها را مطابقت دادم.

ارینا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۲:۱۰ ق٫ظ

ممنونم از شما و وقتی که گذاشتید برای تایپ بزرگوار

A.m
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۴۰ ب٫ظ
پاسخ به  ارینا

متاسفانه برای من هم همینطوره خطا میزنه

سادون
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۵۳ ب٫ظ

سلام از علوم ارتباطات کسی هست

Raha
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۴۲ ب٫ظ

سلام
محاسبه درصد برای دروس ۳۰ سوالی و ۴۵ سوالی یه‌جوره؟
نمره منفی برای ۴۵ سوالی هر ۴.۵ تا غلط یه درست رو از بین میبره یا هر ۳ تا غلط یه درست رو از بین میبره؟

علیرضا
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  Raha

ارع یه جوره . هرسه غلطم یه درست رو از بین میبره.

محمد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۵۴ ب٫ظ
پاسخ به  Raha

با سلام
روی جلد سوالات نوشته این آزمون نمره منفی ندارد
روز جلسه متاسفانه متوجه نشدم و هر سوالی که ۹۰درصد مطمن نبودم نزدم ولی الان دیدم نوشته آزمون نمره منفی ندارد

Mo
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۳:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  محمد

کی میگه نداره..داره..درست نخوندید

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۳۰ ب٫ظ
پاسخ به  محمد

روی دفترچه فنی مهندسی نوشته این آزمون نمره منفی دارد.

کیان
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۸ ب٫ظ

دوستان رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کسی هست؟
تخصصی ۲۶/۲۵
استعداد ۱۸
زبان ۵
ب نظرتون شانس آزاد دارم؟
کل ظرفیت ۴۳ نفر هست
از کلید سوالات یکم سوپرایز شدم فکر می کردم بالاتر بشم

دیوید
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  کیان

داخل سایت سنجش اعتراض بزارین روی سوالاتی که فک میکنین کلید اشتباهه اگر تعداد اعتراض بالا باشه حتما رسیدگی میشه

فقط خدا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۴:۳۷ ب٫ظ
پاسخ به  کیان

با سلام صد در صد شانس دارید خیالتان راحت

ملیکا
اسفند ۲۸, ۱۳۹۹ ۷:۳۷ ب٫ظ
پاسخ به  کیان

سلام بله من کودکان استثنایی بودم، تخصصیمو ۴۶ زدم، استعدادو ۵۰ و زبانو نرسیدم اصلا درست بخونم متاسفانه همه وقتم پای استعداد رفت فقط ۳ درصدزدم زبانو. راجع به آزاداطلاعاتی ندارم چون هدفم سراسری بوده، به نظر شما من سراسری قبول میشم؟
کلا ۱۹ نفر میگیرن روزانه و شبانه

دکتری
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴ ب٫ظ

سلام دوستان کسی هست که رشتش علوم پایه باشه و نوع دفترچه زبان و استعدادش F باشه؟ الان چرا فقط کلید D هست نکنه برای من اشتباه بوده

بهزاد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۴۳ ب٫ظ
پاسخ به  دکتری

سلام من هم رشته مهندسی برق قدرت شرکت کردم استعداد سری ا بود الان سایت سنجش فقط سری C رو گذاشته گاسخگوی سنجش هم کسی جواب درستی نمیده باید چیکار کنیم

دکتری
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۳:۴۰ ب٫ظ
پاسخ به  بهزاد

نمیدونم من خودم جوابایی که زده بودم تا حدودی پیدا کردم ولی نمیدونم چرا فقط یه نوع دفترچه رو گذاشته

داوطلب فنی مهندسی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۳۱ ب٫ظ
پاسخ به  بهزاد

دفترچه را از سایت سنجش دانلود کنید. بالای دفترچه هر کد و حرف انگلیسی زده همان را وارد سایت کنید. مثلا من دفترچه اف بودم با کد متفاوت ولی سنجش فقط دفترچه سی و پاسخنامه سی را گذاشته که جای گزینه ها متفاوته. دقت کنید جای گزینه ها متفاوت هست نه خود سوال و جوابها. من دفترچه را دانلود کردم جواب هایی که دادم رو در دفترچه مشخص کردم در نهایت کلید پاسخنامه و جواب ها را مطابقت دادم.

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۰ ب٫ظ

فکر کنم همینجوری یه کلیدی گذاشتن .برای رفع تکلیف وگرنه ۹۰ درصدشون واقعا بی ربط و اشتباهن .

NNNNN
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲ ب٫ظ

سلام …از بچه های متالورژی کسی هست؟

Mo
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲ ب٫ظ

کلید روانشناسی ۳تاش اشتباهه..سوالات نوروسلیکولوژی..لطفا اعتراض بزنید

اگرین
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  Mo

سلام نرو کلا مزخرف بود کل وقتنو گرفت فک کنم طراح سوالات داده بود دخترش ک دیپلم نداره طرح کرده بود کلا خیلی خوندم ولی افتضاح شد … برنامه ریزی کنم از الان بخونم برا سال دیگه

رز
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۶ ب٫ظ
پاسخ به  Mo

سوالات نرو که دچار مشکل بودند رو اینجا طبق کتاب خداپناهی توضیح دادم ولی الان نمی بینم

دیوید
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۴۰ ب٫ظ
پاسخ به  Mo

بیش از شش مورد اشتباهه…سه موردش کاملا اشتباهه و سه مورد دیگه مبهم و دو گزینه صحیح و غلط املایی…افتضاح بود کلید سوالات روانشناسی مخصوصا نروسایکولوژی…آدم فقط میمونه که چه کسی اینقدر ناشیانه سوال طرح کرده و با زندگی مروم بازی و اینقدر استرس وارد میکنه…ممنون که اعتراض گذاشتین با مستندات کامل من هم اعتراض گذاشتم همراه عکس از صفحه کتاب و محل دقیق جواب و منبع درست

باران
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۳ ب٫ظ
پاسخ به  دیوید

سلام دیوید
کدوم سوالا جوابش اشتباه بود؟ من چون نورو نخونده بودم متوجه نشدم ولی چندتا سوال رو زدم اشتباه بوده نورو منفی میخورم. میشه بگید منم اعتراض بزنم

دیوید
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۸ ب٫ظ
پاسخ به  باران

اگر دفترچه شما کد b میخوره سوالات ۷۹.۷۸.۷۷.۷۴.۶۷.۶۳.۶۱ قطعا مشکل داره کلید و سوال

باران
اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  دیوید

آقای دیوید لطف میکنید جوابای صحیح رو بگید تا منم اعتراض بفرستم؟

باران
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۰:۴۷ ق٫ظ
پاسخ به  Mo

کدوم سوالات؟

باران
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴ ق٫ظ

من بعضی سوالا یادم نمیاد چیا زدم پاسخنامه خودمون نمیذارن تو سایت؟ رشته روانشناسی کسی هست؟ با سی درصد تخصصی و پنجاه و پنج درصد استعداد و صفر زبان امیدی به قبولی شبانه داشته باشم؟

اگرین
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  باران

بستگی به رقیبا داره من پارسال میانگین دروس تخصصی ام ۴۰ بود نیاوردم حتی ۶۰ درصد فیزیولوژی زدم امسال به لطف طراح سوالات -۲۰ درصد شد

باران
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۰:۴۵ ق٫ظ
پاسخ به  اگرین

یعنی امسال سوالا نسبت به پارسال خیلی سخت تر بوده؟

هیوا
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰ ب٫ظ
پاسخ به  باران

سخت نبود پرت بود اصلا تستهای ۱۰ سال گذشته یویش هم نیومده بود … کلید سوالات هم خصوصی سازی شده شخصی شده مثلا من کل جوابهای ک دادم رو اوردم الان نگاه میکنم جواب درست هر سوال در هر کلید متفاوته ۱۰ تا سوال درست در کلید a. بعد ده تای دیگه در c اصلا یه وضعیه شاید بگید من نخوندم یا درست نزدم توکل بخدا کاش خودشونم گیج نشن حقمون ضایعه نشه

فقط خدا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۴:۳۹ ب٫ظ
پاسخ به  باران

درود. عالیه

یاسر
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۱ ق٫ظ

سلام در مدیریت بازرگانی و راهبردی
با فرض درست بودن کلید ها
تخصصی ۳۲درصد، استعداد ۴۷درصد و زبان ۴۰درصد زدم
رشته ارشدم فیزیک بوده، احتمال قبولی دارم؟؟؟ وکجا ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

رویا
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲ ب٫ظ
پاسخ به  یاسر

با این شرایط شما رتبه اول کنکورین

یاسر
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹ ب٫ظ
پاسخ به  رویا

نه بابا، کجا رتبه اول؟ من چون ارشدم فیزیک بوده هیچ شناختی نسبت به مدیریت بازرگانی و درصدهاش ندارم

A.m
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۴۳ ب٫ظ
پاسخ به  یاسر

برای ما باز نشد کلید تخصصی های مدیریت بازرگانی دفترچه C
اگر امکان داره عکس پاسخ ها رو بذارید

فقط خدا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۴:۴۱ ب٫ظ
پاسخ به  یاسر

شک نکنید به مصاحبه دعوت میشید.بعدش دعوت شدید یادت نره یه پیام بده لیمیلم. بگو دمت گرم

Piipan
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶ ق٫ظ

چرا کلیدا های علوم اجتماعی اینقدر بی ربطه

P
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۴ ق٫ظ

یکی جواب منو بده
کلید سوالات تخصصی چرا باز نمیشه؟
شما چیکار کردین باز شد؟

احمد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۵۹ ب٫ظ
پاسخ به  P

سلام رشته عربی، برای منم باز نشده

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۴:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  احمد

رشته عربی خیلی خیلی اشتباه داره

پیمان
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۲۰ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

اره کلیدا یجوریه

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۴:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  احمد

نگاه نکنی بهتره

پویان
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۱ ق٫ظ

این کلید سوالاتی که در رشته علوم سیاسی منتشرکردند درست و قابل اطمینان است؟من هرچه منابع رو جستجو کردم جواب مناسب نبود

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶ ق٫ظ
پاسخ به  پویان

به نظرم ۹۰ درصدشون اشتباهن نگران نباشید

احمد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۵۹ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

نه اینجوریام نیست

علی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵ ق٫ظ
پاسخ به  پویان

اکثرا اشتباهن

P
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱ ق٫ظ

ای کلید سوالات تخصصی چرا باز نمیشه

Fateme
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۱ ق٫ظ

سلام. کسی از کشاورزی ها کلید استعداد و زبان دکترا رو چک کرده؟؟؟ درسته بنظرتون کلید؟؟ ما دفترچه ۵۵۳ E بودیم ولی بالای کلید زده D.. و اصلا درست نیست انگار!

الماس
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۰۷ ب٫ظ
پاسخ به  Fateme

سلام. من هم کشاورزی هستم. بنظرم اشتباه داره کلیدش. من خیلی ازاون چیزی که فکر میردم درصدم پایین تر میشه بااین کلید….

حسین
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۰۲ ب٫ظ
پاسخ به  الماس

منم با این کلید درصدم منفی میشه

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۷:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  الماس

اره منم درصدم خیلی میاد پایین ولی شماره دفترچه ها باهم یکی نیست

علیرضا
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۳:۱۲ ب٫ظ
پاسخ به  Fateme

سلام من هم مشکل شما رو دارم ..

حمید
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  Fateme

سلام کشاورزی چه رشته ای هستید? بچه ها من کد دفترچه ام یادم نیست راهی هست بتونم کد دفترچمو بفهمم

یاسر
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۳ ق٫ظ

کسی مدیریت بازرگانی و راهبردی هست؟ من با وجود تاهل و… خیلی وقت گذاشتم
تخصصی ۳۲درصد، استعداد ۴۷درصد و زبان ۴۰درصد زدم
رشته ارشدم فیزیک بوده، احتمال قبولی دارم؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید.
جواب چند تا سوال با متن کتاب فرق داشت !!!

ارینا
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۵ ق٫ظ
پاسخ به  یاسر

من هستم کلید سوالات خطا میزنه نمیتونم مشاهده کنم

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶ ق٫ظ
پاسخ به  یاسر

خودشون هم گفتن قابل استناد نیستن نگران نباش

یاسر
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶ ق٫ظ
پاسخ به  مریم

ممنونم. به فرض درست بودن با درصدهایی که من زدم احتمال قبولی در کجا رو دارم؟

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱ ب٫ظ
پاسخ به  یاسر

بله به نظرم رتبه زیر ۷۰ بیارید ان شالله

یاسر
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

ممنونم، توکل به خدا، هرچند مصاحبه خیلی بیشتر تاثیرگذاره

p
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۶ ق٫ظ

چرا کلید سوالات تخصصی باز نمی شود و همش خطا میاره؟

احمد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۶ ق٫ظ
پاسخ به  p

سلام.. برای منم همینطوریه

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۴۰ ق٫ظ

کلیدهای دکتری اومد .

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۴۰ ق٫ظ
پاسخ به  مریم

الان رو سایته

اگرین
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۲۵ ق٫ظ

بزار سازمان سنجش هم با این فشارهای روحی و روانی زمینه ی مبتلا به ام اس را افزایش دهد در ایران …میتونه دستش هم درد نکنه اصلا سوالات کنکور روانشناسی امسال با سالهای گذشته زمین تا آسمون بود

Mo
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۷:۵۶ ق٫ظ

سلام..با ۳۳ درصد اختصاصی و ۴۵ درصد استعداد و زبان صفر امیدی به قبولی دولتی روانشناسی هست؟دوستان کسی در جریان هست جواب بده لطفا

رز
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۱۵ ب٫ظ
پاسخ به  Mo

نمیدونم خودم که نسبت به شما تخصصی رو بهتر زدم ولی انیدی به دولتی اصلا ندارم. یعنی با دیدن کلید قسمت اسیب و نرو اعتمادم به آنچه که خونده بودم از دست دادم

Mo
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  رز

متاسفم برای هممون که اتقد بازیچه ایم

مریم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۷:۵۶ ق٫ظ

سلام امروز بیستم هست پس چرا کلید اولیه رو قرار ندادند؟؟

سعید
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۱ ب٫ظ

سال گذشته ۵ جواب در کلید با متن منبع اصلی در تضاد بود اعتراض نوشتم دو تا رو ترتیب اثر دادن.

فرشاد
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳ ب٫ظ

دوستان سلام یه سوال معدل کارشناسی ارشد تاثیر داره بر تراز یا رتبه ؟

بیطرف
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۸:۳۱ ق٫ظ
پاسخ به  فرشاد

سلام
به نظرم نه

داوطلب
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۳۳ ق٫ظ
پاسخ به  فرشاد

اصلا معدل درهیچ مرحله کتبی تاثیر نداره،فقط در مصاحبه ترتیب اثرمیدن یعنی معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد ازنظرجدول امتیازهای روزمصاحبه تاثیر داره.مثل دانشگاه محل تحصیل مقاله و بقیه موارد که در نمره مصاحبه تاثیر داره.

حسن
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲ ب٫ظ

فردا کلید رو بعد ساعت ۱۲ میزاره سنجش
کلا سنجش عادت داره اذیت کنه
کارت ورود به جلسه رو ۸ صبح گذاشته که اعتراضا به تعویق تمدم بشه اما کلید و سوالات و این چیزا که همه منتظرن رو طولانی میکنه گذاشتنش رو

سام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  حسن

باور اینکه ۵ روزه طول میکشه تا پاسخ نامه ها برسه به دست سنجش واقعا سخته. داوطلب استرس داره. فشار روشه. کاش سنجش با این بچه بازی هاش اونا رو اینقدر عذاب نمیداد

علی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۷:۳۶ ب٫ظ

سلام ریاضی محض کسی هست

صنم
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۸:۳۳ ب٫ظ
پاسخ به  علی

بله

علی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴ ب٫ظ
پاسخ به  صنم

۱۰ تا درست بزنی اختصاصی،امکان مجاز بودن داره

علی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۶:۵۳ ب٫ظ

بنظر من منتظر هر چیزی باشید ازش دورتر میشین.. احتمال داره آخر شب قرار بدن کلید رو،
شده حکایت کلید یارو

...
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۸:۰۹ ق٫ظ
پاسخ به  علی

عالی بود

Persian
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۶:۱۱ ب٫ظ

خسته از انتظار…
یعنی میشه امشب کلید سوالا تو سایت بارگزاری بشه؟؟؟

حبیب
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۷:۱۱ ب٫ظ
پاسخ به  Persian

من هممثل شما…
سال پیشفقط با دونفر اختلاف پذیرفته نشدم.
امسال هم کنکور علوم شناختی سخت تر از سال قبل بود.
نمیدونم فردا چی میشه….درصد سال قبل را داشته باشم کافیه.

فربد
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۷:۲۶ ب٫ظ
پاسخ به  Persian

فکر نکنم. الان اعصاب رییس سنجش از تعویق آزمون وکالت خورده :)
هر آزمونی که خدایی رییس سنجش مجبور میشه به تعویق بندازه و زورش به داوطلبا و وزارت بهداشت نمیرسه باعث میشه یه نیم سکته بزنه

مهران
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۷:۵۸ ب٫ظ
پاسخ به  فربد

خخخخخخ. از پارسال تا الان از بس آزمونا تعویق افتاده نصف موهاش ریخته

سعید
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۲:۴۴ ب٫ظ

سلام مدیریت بازرگانی کسی نیست ؟ کلید ندادن جایی بچه ها ؟؟؟

بهروز
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۵:۵۶ ب٫ظ
پاسخ به  سعید

سلام
چهارشنبه منتشر میشه
منم مثل شما منتظرم

مهدی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۴۶ ب٫ظ

آزمون وکالت تعویق شد!
خدا روشکر داوطلبای دکتری ضدکرونا بودن

مهدوست
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۶:۳۷ ب٫ظ
پاسخ به  مهدی

چقد مسئولین دقیقی داریم. همه تصمیماتشون اساسی و مستدل هست. اصلا تناقضی ندارن .

علی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۱۸ ب٫ظ

سلام دوستان موسسات کنکوری بسته ای وووووو فردا کلیدا اعلام بشه فوری یک جواب تشریحی میدن بعد میگن همه اینارو تو کلاسامون گفتیم کذابین کجایید(غالبشون نه همشون)

روزبه
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۵۸ ب٫ظ
پاسخ به  علی

دقییییقاااااااااااا

روزبه
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۸ ق٫ظ

آینده پژوهی کار آفرینی کسی از دوستان هست؟

ازاده
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۰۶ ب٫ظ
پاسخ به  روزبه

من هستم

روزبه
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۵۸ ب٫ظ
پاسخ به  ازاده

من تقریبا همه تست های ۹۲ تا ۹۹ رو حفظ بودم!
خود جزوه ها و اینا که جای خود
بنظرم امسال ۲۰ درصد مشابه سالهای قبل و بقیه تو یه فضای دیگه بود

اگرین
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۲۸ ق٫ظ
پاسخ به  روزبه

دقیقا … من کل جزوها را حفظ بودم حتی منابع مدرسان ، پوران پژوهش و کیهان را خونده بودم افتضاح بود امسال

داوطلب کارآفرینی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  روزبه

دقیقا

روزبه
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۲:۲۹ ب٫ظ
پاسخ به  ازاده

شما چیکار کردین؟

یاسی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۹:۲۰ ب٫ظ
پاسخ به  روزبه

منم هستم

روزبه
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۱۹ ق٫ظ
پاسخ به  یاسی

ایشالا امروز جواب بیاد

احمد
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۳ ق٫ظ

سلام
وقتی سوالی طرح میشه مسلما پاسخ اون سوال هم از طرف طراح مشخص میشه.. در نتیجه همزمان با طرح سوال، پاسخنامه هم باید آماده باشه.. پس چرا پاسخنامه دیر بر روی سایت بارگذاری میشه؟
اگر بهانه اینه که شاید پاسخنامه افراد مشخصی به شکل موثر شاید دستکاری بشه، این کار در همون مکان تجمیع برگه های پاسخنامه هم می تونه انجام بشه و خواهد شد.. پس چرا کلید آزمون رو دیر بارگذاری می کنند؟ به نظرم تنها هدف شون استرس وارد کردن به داوطلبان هست و نه چیز دیگه ای.. جالب اینجاست در این مملکت کسی نیست که علتش رو جویا بشه و جواب قانع کننده ای برای این کار ارائه بده..

امان از اینجور مسوولان

محمد
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۹:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  احمد

مردشور هرچی استرسه ببرع

حسن
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۶:۵۴ ب٫ظ

ای بزرگوارانی که هر سال پاسخ تشریحی سوالات را منتشر میکنید.
ما نیز چون شما منتظر کلید هستیم! :)

قائم
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۸:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  حسن

دقیقا . این کسایی که میان و جواب تشریحی منتشر میکنند و کلی هم ادعا دارن که همش تو جزوه هاشون هست کجان؟ میترسین جواب بدین و غلط باشه؟

Mo
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷ ب٫ظ
پاسخ به  قائم

برای گروه روانشناسی کلید دادن که دوسه تاش غلطه به نظرم..باید منتظر سنجش موند

رز
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۲ ب٫ظ
پاسخ به  Mo

کجا کلید دادن؟؟؟

حسن
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۸:۲۳ ب٫ظ
پاسخ به  Mo

سلام ای کاش بیشتر اشتباه باشه

Mo
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷ ب٫ظ
پاسخ به  حسن

والا

احمد
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۴ ق٫ظ
پاسخ به  حسن

احسنت.. نکته ی بجا و ظریفیه.. خخخخخخخ

علی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۵:۴۷ ب٫ظ

سلام از دوستان کسی حقوق جزا هست؟

داوطلب دکتری1
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۶:۵۶ ق٫ظ
پاسخ به  علی

سلام علی آقا منم حقوق جزا شرکت کرئم

اصغر
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۴:۴۵ ب٫ظ

سلام.عرض ادب.رشته مهندسی شیمی عزیزی هست امتحان داده باشه؟

عماد
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵ ق٫ظ

یعنی هیچ موسسه ایی کلید سوالارو بیرون نداده همه منتظر سنجش هستن هععععیییی

حبیب
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۵:۱۸ ب٫ظ
پاسخ به  عماد

اره هیچ موسسه ای .
واسه رشته ما که موسسه هایی که جزوه و کارگاه هدایت تحصیلی می گذاشتند حتی سوالات را تو کانالشون نگذاشتند…چون خودشون هم جوابهاشون را نمیدونند
رشته من علوم شناختی هست.

مریم
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۴۶ ق٫ظ

سلام من عربی امتحان دادم کسی نیست .عربی تبادل نظر کنیم ؟؟

بهار
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۲:۰۹ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

سلام. بله من هستم. سوالات چطور بود به نظرتون؟؟؟ اصلا فکر نمی کردم اینجا کسی باشه هم رشته ای باشه.

مریم
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۴:۰۶ ب٫ظ
پاسخ به  بهار

من ۷۰ تا اختصاصی زدم ۵۰ تا درست هستن به طور قطع اون ۲۰ تا هم شک دارم خدا کنه کلید ها زود بیان

علی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۰۴ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

سوال ۱۱ و ۱۳و۱۸ و ۲۴ شما که درست زدین این چهارتاسوال جوابشون کدومارو زدین؟ تخصصی منظورمه

علی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۰۵ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

سوال ۱۱ و ۱۳ و ۱۸ و ۲۴ تخصصی را چی زدین؟

اگرین
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۴۰ ق٫ظ

سلام ما یه استاد داشتیم حوصله نداشت سوال طرح کنه و یا حتی تصحیح کنه منشی مطبش این کار رو میکرد ما امتحان دادیم استثنایی و رشد رو باهاش داشتیم من هر دوتا رو برا ۲۰ امتحان دادم موقع اعلام نمرات جفت ۱۴شدم اعتراض کردم دیدم گفت چون فلانی هستی برات ۱۶ میزارم گفتم تا برگه ام رو نبینم و خودتون تصحیح نکنید کوتاه نمیام برگمو آوردن استاد جلو چشم خودم یکبار دیگه صحیح کرد سختش بود ۲۰ بده یکیشو ۱۸ و یکی دیگه رو ۱۹ داد … منشی خنگش مفهوم خلاصه نوشتن رو نمیدونست از رو کتاب خط به خط رفته بود جلو …. قضیه سازمان سنجشه امسال معلوم نبود طراح سوالش کیه ۳ سوال از یه فصل نامردیه

ثریا
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۵ ب٫ظ
پاسخ به  اگرین

والا ماهم یه استاد داشتم اصلا امتحان بارداری داشتم سوالات زنان رو می اورد و هرگز تصحیح نمی کرد و همه رو با قیافه نمره میداد و هرگز حاضر نشد به من ۲۰ بده با وجود اینکه حقم بود خدا ازش نگذره هر ترم دو درس باهاش داشتیم

رز
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴ ب٫ظ
پاسخ به  اگرین

منم روانشناسی هستم. برا چه درسی منظورتون هست؟ سه سوال رو میگم

خ.نبوی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۰:۵۲ ق٫ظ

دوستان سلام
دفترچه اول ما کد c بود الان سنجش کد B رو گذاشته
آخه جای گزینه ها فرق می‌کنه
به نظرتون آیا دفترچه مد نظر ما رو میذارن؟

l--p
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۰:۰۹ ق٫ظ

پارسال دفترچه ساعت ۱۲ونیم روز آزمون رو سایت اومد دو روز بعدشم کلید. چرا امسال با تاخیر دفترچه گذاشتن و با تاخیر بیشتر کلید رو میخان بزارن؟ ای کاش حداقل ساعت گذاشتن کلید رو هم میگفتن که ما از صبح نریم رفرش تا آخر شب بعدشم کلید رو فرداش بزارن. ایکاش امسال هم ی نفر ی عکس از کارت جلسه و صندلیش میزاشت در اونصورت دفترچه و کلید امروز اومده بود…

مدرس_تیزهوشان
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲ ق٫ظ
پاسخ به  l--p

همیشه کلید سوالا سه روز بعد یعنی دوشنبه وارد سایت می‌شد ولی امسال میگن چهارشنبه، احتمالا می‌خوان آمار بازدید سایتشون بالاتر بره، بنظرم اصلا سایت رو باز نکنید، بگذارید همون چهارشنبه و با صبر و حوصله نگاه کنید.

حسن
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹ ب٫ظ

روانشناسی کسی هست

آگرین
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۱۹ ق٫ظ
پاسخ به  حسن

سلام من روانشناسیه رشته ام

رز
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۵۶ ق٫ظ
پاسخ به  آگرین

سلام. سطح سوالات به نظرتون چطور بود؟؟

حسن
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۳:۳۲ ب٫ظ
پاسخ به  آگرین

سلام شما پارسال امتحان دادید؟

اگرین
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲ ب٫ظ
پاسخ به  حسن

بله من امتحان دادم پارسال …‌ امسال کلا سوالات متفاوت بود بین ده سال اخیر … تستهای ده ساله رو من قورت داده بودم یکسوال ازشون نیومده بود بخصوص فیزیولوژی

نگین
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۸:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  حسن

منم روان شناسی هستم

آرمین
اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۵ ق٫ظ
پاسخ به  نگین

جواب نیومده نگین خانم؟

اگرین
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  حسن

کل تستهای ک زدم رو یاداشت کردم …. منتظر کلیدم اینقد خوندم ببخشید حالت تهوع میگیرم میرم راست کتابام … کشش ندارم از رو کتاب چک کنم

حسینی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۸ ب٫ظ

سلام خدا کنه حداقل مصاحبه مثل پارسال نباشه من فقطبخاطر اینکه صدا و تصویر نداشتم بدون مصاحبه مردود شدم چقدر ظلم اخه یک سال زحمت امیدوارم امسال نتیجه بگیرم

حسابداری
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۹:۵۲ ب٫ظ

برا دفترچه دوم اینا رو زدم، لطف میکنید اشتباه هام رو پیدا کنین! لطفا.
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۳
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۲
۱۱۷ یادم نیست
۱۱۸ یادم نیست
۱۱۹ ۳
۱۲۶ ۲
۱۲۸ ۲
ممنون

شهرام
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰ ق٫ظ
پاسخ به  حسابداری

سلام مگه یادم نیست هم جزو گزینه ها هم بود؟ من اینو ندیدم

سردار
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  شهرام

منم ندیدیم یعنی چی

ک.محمدی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۶:۱۵ ب٫ظ
پاسخ به  شهرام

سلام به نظرم منظورشان اینه که یادشون نیست چه گزینه ای رو زدن

حسابداری
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۷:۰۴ ب٫ظ
پاسخ به  ک.محمدی

دقیقا منظورم همین بود!من اون لیست رو برا خودم جایی داشتم، کپی پست کردم تو ثبت دیدگاه و اصلاحش نکردم.
فکر کنم آقا شهرام خان هم متوجه جریان هستن و خواستن مزاح بفرمایند!!

سعید
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۷:۵۴ ب٫ظ

دوستان کلیدا جایی هست ؟؟؟

حسابداری
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۷:۳۰ ب٫ظ

۱۶. ۱
۱۷. ۱
۱۸. ۲
۱۹. ۳
۲۰. ۲
۲۱. ۲
۲۵. ۱
۲۶. ۲
۲۷. ۳
۲۹ ۴
۳۰ ۲
۳۲ ۴
۳۳ ۱
۳۴ ۳
۳۵ ۴
۳۶ ۴
۳۷ ۱
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۲

۴۲ ۲
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۲
۴۶ ۳
۴۸ ۲
۵۰ ۲
۵۳ ۱
۵۴ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۲
۵۸ ۳
۶۳ ۴
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۴
۶۷ ۳
۶۸ ۴
۷۰ ۳
جوابایی که من سر جلسه برا تخصصیا زدم. ممنون میشم اگه چک کنین و گزینه های غلطم روبگید.

دکتر
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۹:۳۸ ب٫ظ
پاسخ به  حسابداری

به غیر از ۱۶ پاسخ همه غلط هستند

حسابداری
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۷:۲۳ ق٫ظ
پاسخ به  دکتر

ممنون، پس رفتم واسه سال بعد!

حسابداری
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۰۷ ق٫ظ
پاسخ به  دکتر

ممنون، پس رفتم برا سال بعد آماده شم!

اسی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۷:۰۷ ب٫ظ

توجه توجه . دفترچه سئوالات روی سایت سنجش اومد

حسن
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۴:۳۰ ب٫ظ

باسلام میگم من سوال وجوابی که زدم یادداشت کردم ۳۰ تا تخصصی زدم ۹تا اشتباه آیا شانسی هست

آگرین
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۲۲ ق٫ظ
پاسخ به  حسن

عالی زدید من سوالهای که زدم دارم ولی اینقد سردرد دارم نمیتونم برم از تو دفترچه بردارم … امکان داره جوابها رو با هم چک کنیم

شاهی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  آگرین

کرونا نداشته باشین

حسن
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۴:۲۹ ب٫ظ

باسلام خدمت دوستان

رضا
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۲:۴۹ ب٫ظ

سلام دوستان
اگر کسی از درصدهای نفرات برتر رشته دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی سال ۹۹اطلاعات داره لطفا اعلام کنه.
سپاس

حسن
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۳۴ ب٫ظ

به خدا خسته شدیم از دست این کارای سنجش
از اینکه صدای اعتراض و درخواست تعویق رو نشنید
از اینکه الان بدون دلیل و فقط از سر لجبازی دفترچه سوالات رو نمیزاره
از اینکه یک هفته بعد کنکور تازه میخواد کلید رو بزاره
آخه چرا هیچ کس نیست به داد ما برسه؟

اس
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۷:۰۸ ب٫ظ
پاسخ به  حسن

دفترچه ها الان رو سایت سنجش هست

نگین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۱۰ ب٫ظ

امسال وقت درس خوندن برای داوطلب ها خیلی کمتر بود و میانگین دروس کمتری نسبت به سال قبل جهت قبولی لازم هست.
راستی میخوام یه آزمایش کنم ببینم چه ایموجی هایی میشه توی سایت پی اچ دی تست استفاده کرد :
☺✨✌✊✋☝❤⭐☀⛅☁⚡☔❄⛄☎⏳⌛⏰⌚✉✒✂✏⚾⚽⛳☕⛺⛲⛵⚓✈♨⛽

اینطور که پیداست فقط از اینا میشه استفاده کرد☝

علی محمد کریمی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۴۱ ب٫ظ
پاسخ به  نگین

از اینکه شرایط برای همه یکسان بوده اگر بگذریم داوطلبهایی هم هستند که از سالهای قبل هستند و رقابت تقریبا در مصاحبه فشرده تر هم می شود

حبیب
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۵:۰۹ ب٫ظ
پاسخ به  نگین

رشته تون ؟

احمد
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۰۸ ب٫ظ

حداقل دفترچه سوالات رو بزارن اعصابمون رو خراب کردند

اسی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۷:۰۸ ب٫ظ
پاسخ به  احمد

دفترچه ها الان رو سایته

مهران
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۰۵ ب٫ظ

امروز عصر احتمال زیاد سوالات را منتشر می کنند.

نیما۲
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  مهران

قطعا تا … دقیقه دیگه منتشر میشه

داوطلب جراحی دامپزشکی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱ ب٫ظ

آخه کی به شما ها مسئولیت داده. چهارشنبه کلید میزاری ما از کجا بفهمیم چیو چی زدیم. یادمون میره. این کارا دیگه چیه. دفترچه سوالو بدین حداقل یادمون نره چیو چی زدیم. اینکارا رو میکنن کسی یادش نیاد و بعدا اعتراضی نباشه

کاوش
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۰۰ ب٫ظ

نظر داوطلب تنها تا قبل ثبت نام و واریز پول مهم هست. بعدش که ۲۷ میلیارد به حساب سنجش واریز شد دیگه نظر داوطلب مهم نیست.
من قبلا با وزیر علوم برخورد داشتم. خیلی آدم معقولی هست ولی نمیدونم چرا معاونش خدایی این قدر لجبازه

ش
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰ ب٫ظ

دوستان فنی سوالات استعداد و زبان رو چطور ارزیابی میکنید؟

احسان
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۲۷ ب٫ظ
پاسخ به  ش

فکر کنم معقول بود راستش رو بخوای

هایدی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۲:۲۰ ب٫ظ
پاسخ به  ش

من که زبان رو وقت نکردم، استعداد ۱۵ سوال حل کردم، امیدوارم درست باشه

ع م
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۳:۱۵ ب٫ظ
پاسخ به  ش

به نظر من زبان ساده تر از سالهای قبل بود، استعداد هم چندان تفاوتی با نمونه‌های سال های قبل نداشت. متوسط بود.

معماری معاصر
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱ ب٫ظ

به خاطر حفظ امنیت ازمون، سوال و کلیدها رو دیر منتشر می کنن تا اگر کسی به هر شکلی در حال حاضر به برگه ها دسترسی داره، همه رو صد نزنه به نفع اشناهاش. وقتی برای سنجش مسجل شد که برگه ها به امن ترین جایی که باید باشن، رسیده ن، کلیدها رو منتشر می کنن

در مورد فرصت اعتراض:
هرساله بعضی سوالات اشکال داره. از جمله در رشته هایی که سوالات مفهومی هستن و گاها سلیقه ای طرح شده ن
بنابر این اگر دلایل کافی برای اشتباه بودن سوالات ارسال بشه، لحاظ می کنن
قبل از ازمون نمی تونن سوالات رو بین اساتید مختلف دست به دست کنن تا غلط گیری کنن

احمدی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰ ب٫ظ

یعنی ۲ ساعت بعد تموم شدن کنکور سراسری محلشون امنه که سوالات رو میزارن اما بعد دو روز از کنکور دکتری هنوز محلشون امن نیست؟!
نه برادر من سنجش داره عوض اعتراض ها برای تعویق انداختن رو در میاره

ویکتاریون
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰ ب٫ظ

دقیقا. و امسال چون تعداد و پراکندگی حوزه ها بیشتر شده این جمع آوری بیشتر طول می کشه. اگر قبلا از مرکز استان به تهران ارسال می شد الان باید از شهرستان بره مرکز استان و بعد تهران.

نگین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹ ب٫ظ
پاسخ به  ویکتاریون

چه خوبه که هستی جناب ویکتاریون
همیشه نظراتت بهم قوت قلب میده ❤
یک سوال

دلیل افزایش پیدا نکردن ظرفیت برخی از رشته ها چیه؟
چرا بعد از ده ها سال همچنان ظرفیت تک رقمی دارن؟
به طور مثال رشته مدیریت پروژه و ساخت. یک زمانی ظرفیت دکترای معماری و دکترای مدیریت پروژه و ساخت نزدیک هم بود و هردو تک رقمی بودن اما حالا ظرفیت معماری به هزار نفر هم میرسه (دفترچه آزاد رو ببینید نصف صفحه کد رشته محل های معماری هست) پردیس خودگردان و حتی دانشکاه های غیر انتفاعی نثل خاتم دکترای معماری پذیرش میکنن اما ظرفیت دکترای مدیریت پروژه و ساخت هنوز تک رقمیه.
جالب اینجاست رشته مدیریت پروژه و ساخت یک رشته میان رشته ای هست و میشه از اساتید رشته عمران، اساتید رشته معماری، اساتید رشته صنایع، اسااید رشته مدیریت صنعتی، اساتید رشته اقتصاد و… استفاده کرد. تمام رشته هایی که نام بردم هرساله صد ها ظرفیت دکتری دارن! چطدر برای اونها استاد هست اما برای رشته مدیریت پروژه و ساخت نیست؟
بنظرت دلیل افزایش نیافتن ظرفیت اینگونه رشته ها چیه؟

ویکتاریون
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۳:۰۳ ب٫ظ
پاسخ به  نگین

مرسی لطف داری. والا منم چیزی نمی دونم. ولی سعی می کنم حدس بزنم. کم بودن ظرفیت هر رشته ای دلیل خاص خودش رو داره. درباره ی مدیریت پروژه شاید اینا رو بشه گفت: برای تاسیس دکترای یک رشته لااقل به دو تا دانشیار نیاز هست( آیین نامه نوشته یه استاد تمام، دو دانشیار، سه استادیار) ولی خب قبلا یادمه با دو تا دانشیار می شد. و این اعضای هیئت علمی باید عضو اصلی اون گروه یا حداقل به عنوان عضو وابسته ی گروه و از اعضای همون دانشکده باشن. رشته ی مدیریت پروژه ی فعلی توی دانشکده ی معماری ارائه میشه. استادای رشته هایی که گفتی حاضرن دانشکده های خودشون رو ول کنن و بیان عضو معماری بشن؟ درسته که رشته میان رشته ای هست. ولی همکاری در این سطح در ساختارش دیده نشده. مشارکت استادایی که گفتی در این حده که راهنما دوم، مشاور یا داور بشن. یا بیان چند واحد تدریس کنن. اگر قرار به همکاری بیشتری باشه باید مجددا طوری تعریف و تصویب بشه که توی همه ی این دانشکده ها قابل ارائه باشه. و من نمی دونم همچین چیزی اصلا شدنی هست یا نه. اگر ممکن باشه هم نیاز به پیگیری زیادی داره( نه از طرف دانشجو، از طرف کسانی که دستشون برسه) و فکر می کنم اون اراده یا اراده هایی که روزی برای تاسیس این رشته وجود داشت الان دیگه برای گسترشش وجود نداره. مسئله ی دانشگاه آزاد هم یا همین تعداد اساتیده یا تعداد دوره ای که از تاسیس ارشد می گذره.… ادامه نظر»

نگین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳ ب٫ظ
پاسخ به  ویکتاریون

مرسی توضیحاتت خیلی مفید بود. بازم ممنون که وقت گذاشتی ❤

صدرا
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۲۴ ب٫ظ

آخه اونی که به پاسخنامه ها دسترسی داره قطعا به دفترچه سوالات هم دسترسی داره. کلید رو بله منطقی دیر بزارن اما دیر گذاشتن سوالات واقعا اذیت کردنه

ویکتاریون
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۳:۰۵ ب٫ظ
پاسخ به  صدرا

توی کامنتا نوشتن که الان سایت سنجش به خاطر یه آزمون دیگه شلوغه. وگرنه آره. منطقیه که دفترچه امروز فردا بیاد دیگه.

مصطفی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷ ب٫ظ

مطمئن باش دوربین مخفی گذاشتن … شک نکن داستان میشه برات

م
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۵ ب٫ظ

چرا این قدر دیر؟ خدا میدونه نتایج رو دیگه کی اعلام کنند!

سِودا
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲ ق٫ظ

خداروشکر من سوالات رو کِش رفتم از جلسه و فقط منتظر کلید هستم.

جمالی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰ ب٫ظ
پاسخ به  سِودا

برگه سوالاتت رو پیدا نکنن قبولی ات رو باطل می کنن

بسیج قلب تپنده ی انقلاب است
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵ ب٫ظ
پاسخ به  سِودا

سلام عزیزم
هیچ مشکلی پیش نمیاد خیالت راحت
برگه ی سوالات پس از جمع آوری امحا می شه
من در جریانم

شهرام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۴۲ ب٫ظ

اصلا اینجور نیست برگه سوالات برا راستی ازمایی دوباره چک میشن
برگه ای پیدا نشه به عنوان تقلب طرف حذف میشه

صنم
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۴۲ ب٫ظ
پاسخ به  شهرام

اره درسته

ساسان
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵ ق٫ظ

چرا تا چهارشنبه ! ۵ روز بعد کنکور ! همون ۱۵ اسفند چرا نه ! نظارت کو !

فلاح
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۱ ق٫ظ

سلام
کسی مدیریت دولتی امتحان داده؟
سوالات که سخت و مفهومی بودن.

مریم ازاهوااااز
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵ ب٫ظ
پاسخ به  فلاح

من مدیریت دولتی ام سخت بود…چرابقیه نیستن نبادل نظرکنیم

حسین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۱۱ ب٫ظ

منم هستم ،لینک بزارید جم شیم

فلاح
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۸:۳۸ ب٫ظ

چنتا تخصصی زدی،؟

داریوش
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۹ ق٫ظ

اینا بخوان میتونن،‌ اما مهم اینجاست که نمیخوان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
چطور که پارسال کرونا بود (و خوشبختانه الانم هست که شرایط یکسان باشه و عذر و بهونه ای نتراشن) تونستن کمتر از ۳ ماه برگزار کنن، اعلام کنن و ‌مصاحبه بگیرن و…. تازه یادمه شب کنکور سوالارو گذاشتن .
پس نمیخوان …..

جمیله
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸ ق٫ظ

آخه چقدر اذیت دانشجو
سوالات رو بزارین خودمون جوابو پیدا میکنیم
چرا هیچ بخش دولتی رو این کارای سنجش نظارت نداره

بدیختی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸ ق٫ظ

یعنی چی که میگن که وقت دارین اعتراض کنین؟ یعنی ما بگیم سوالات چرت و غیراستاندارد بودن اونام میزارن رو چشمشون میگن حتمن اصلاح میکنیم/ چرا این جا همه چی مزخرفه

بیطرف
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲ ق٫ظ
پاسخ به  بدیختی

سلام “بدبختی”

من کنکور سال گذشته شرکت کرده بودن و یکی از سوالات رو توکلید اشتباه جواب داده بود.

با مستندات فرستادم کلید تغییر کرد.
البته نه اینکه چون من فرستادم تغییر کرد حتما بقیه هم فرستاده بودند.
منظورم اینه که حتما بررسی می کنند.

حتی می تونیم اعتراص بزاریم که مثلا یک سوال از منابع اعلام شده توسط وزارت علوم نبوده.

یا اینکه سوال ابهام دلشته یا اینکه پاسخ اشتباه بوده و…

درسته که سازمان سنجش ایراداتی هم داره مثلا اینکه سوالات و کلید ها رو دیر میزاره ولی نقاط قوت زیادی هم داره.

منطقی باشیم.

داوطلب
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۴۰ ب٫ظ
پاسخ به  بیطرف

همیشه هم ترتیب اثر نمیدند . من سال ۹۵ که کنکور داشتم، دقیقا ۵ تا سوال تخصصی واضح، جوابش غلط بود. با ذکر حتی صفحه رفرنس اصلی سوال فرستادیم براشون ولی اصلا تغییر حاصل نشد متاسفانه.

اگرین
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۳۰ ق٫ظ
پاسخ به  بیطرف

امسال سوالات مزخرف بود … تست ده سال رو من خوندم اصلا هیچی سوالی از اونا نیومد من حافظه تصویریم عالیه اصلا هیچ مشابه نداشت

فاطمه
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۱۰ ب٫ظ
پاسخ به  بدیختی

سلام
پارسال سه سوال از رشته ما رو کلید ابتدایی اشتباه بود بعد از اعتراضات تصحیح شد.
از یک استاد که سالها پیش طراح بودند شنیدم که گاهی سنجش گزینه ای رو به اشتباه درست معرفی میکنه بعد طراح خودش متوجه میشه و تذکر میده اصلاح میکنن.

هایدی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴ ق٫ظ

من تا چهارشنبه جواب هام رو یادم میره :(

حسین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱ ق٫ظ
پاسخ به  هایدی

سریع بنویس

هایدی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۱ ق٫ظ
پاسخ به  حسین

آخه صورت سوالا یادم نیس، جوابها هم نصفش عدد بود، ای کاش حداقل دفترچه رو منتشر میکردن، جواب ها رو مینوشتم :(

بیطرف
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳ ق٫ظ
پاسخ به  هایدی

من که جوابها رو نوشتم با خودم اوردم.

کاملا بی طرف
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۸ ق٫ظ
پاسخ به  بیطرف

البته پاسخ نامه خودتون رو هم میذارند و میتونید مقایسه کنید
اگه جواب ها بر اساس شماره گزینه آورده باشید نمیشه تشخیص بدید چون ممکنه اون پاسخ نامه که میذارند بر اساس یه دفترچه دیگه ای باشه . چون سوالات شخصی سازی شده بود . یعنی دقیقا باید بدونید چه جوابی دادید …..

دکتری
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  کاملا بی طرف

یعنی چهارشنبه که کلید اومد پاسخنامه داوطلب هم هست؟

علی محمد کریمی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  کاملا بی طرف

چه حرفی می زنید برادر من سوالات دفترچه کد دارد زمان دریافت کلید حتما باید کد دفترچه سوالات را باید از گزینه ها انتخاب کنید در غیر اینصورت نمی شود ارزیابی کرد .راه حل آن فقط این است که گزینه های صحیح که در پاسخنامه علامت زدید را با ذکر شماره تست و صد البته کد دفترچه یادداشت کنید.سپس پس از اعلام کلیدها با آن مطابقت دهید و براورد آماری از درصدها و نمره و تراز احتمالی با توجه به سنوات گذشته داشته باشید.

هایدی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۱ ق٫ظ
پاسخ به  بیطرف

من وقت نکردم، تا آخرین لحظه داشتم جواب میدادم

صادق
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۲ ق٫ظ

برای ما سه ساعت وقت میزارن برای طراح سوال پنج روز؟

تانیا
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴ ق٫ظ
پاسخ به  صادق

خخخ
با این وجود کلی هم غلط خواهند داشت!

نگین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴ ق٫ظ

سازمان سنجش نکشی ما رو؟ خجالت نمی کشی؟برا چی باید تا چهارشنبه کش بدی قضیه رو؟

رامین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴ ق٫ظ

چرا واقعا چرااااااااااااااااااا

داوطلب دکتری1400
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱ ق٫ظ

خسته نباشید…

علی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵ ق٫ظ

حداقل سوالات را بزارن رو سایت

حسین
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱ ق٫ظ
پاسخ به  علی

میزازن بابا میزارن ۲ دیقه دندون بزار رررر

صدرا
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۷ ق٫ظ
پاسخ به  حسین

۲ دقیقه؟
فکر کنم خبر مهم تویی

سِودا
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۵ ق٫ظ
پاسخ به  حسین

وااااای چه بی اعصاب چرا ررررر رو کِش دادی !

m@a
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۸:۴۶ ب٫ظ
پاسخ به  سِودا

دوستان این حقیقت داره که وقتی کلید را گذاشتن جواب های ما هم میشه دید که کدام گزینه ها را زدیم؟

ناشناس
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۹ ق٫ظ
پاسخ به  علی

معمولا دو روز بعد سوال ها رو میذاشتند

m@a
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۲:۲۳ ب٫ظ
پاسخ به  ناشناس

سوالها را گذاشتن ،لطفا به سایت سنجش مراجعه کنید