صفحه اصلی/دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲/دکتری استعداد درخشان/فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 1400 دانشگاه صنعتی ارومیه
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
سایتیشن
عالم زاده
کافه تدریس