دارای داوری و چاپ زودهنگام

مدت زمان داوری ۱۰ روز

دارای امتیاز برای اساتید دانشجویان و پژوهشگران

با کمترین هزینه

مجله علمی پژوهش در

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

مجله علمی پژوهش در

مدیریت و مطالعات اجتماعی

jhss.ir jmss.ir

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

محورهای نشریه

محورهای نشریه

توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی

تاریخ شناسی

توانمندسازی جامعه در حوزه مطالعات اجتماعی

مدیریت

حسابداری

اقتصاد

مالی

برای ارسال مقاله کلیک کنید برای ارسال مقاله کلیک کنید

internaljournals@gmail.com

اینستاگرام آزمون دکتری