تقویم زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون زبان MHLE در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.