مدرسان شریف

عالم زاده

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه کاشان در سال 93

۱۳۹۳/۲/۸ ۷:۲۲:۵۷۸ اردیبهشت, ۱۳۹۳|دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه کاشان براساس آئین نامه «ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر» مصوب 1390/2/5 شورای هدایت استعدادهای درخشان (آیین نامه شماره [...]