حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی (کد 2320)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۵۳:۴۰ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور (کد 2319)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۵۳:۲۹ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سنجش از دور|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری (کد 2318)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۵۳:۱۸ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فتوگرامتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی (کد 2317)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۵۳:۰۶ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, ژئودزی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]