حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری (کد 2318)

۱۳۹۸-۱-۲۱ ۰۰:۰۸:۴۱ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فتوگرامتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی (کد 2317)

۱۳۹۸-۱-۲۱ ۰۰:۰۸:۵۹ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, ژئودزی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]