////مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی (کد 2505)

۱۳۹۸/۹/۴ ۸:۵۹:۵۴۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]