صفحه اصلی/منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیست (کد 2316)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۱۵:۱۱۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|محیط زیست, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - محیط زیست، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه ثبت [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت (کد 2315)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۱۴:۱۹۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت ساخت, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه ثبت [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقل (کد 2314)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۱۳:۳۶۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|برنامه ریزی حمل و نقل, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - حمل و نقل، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب (کد 2313)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۱۳:۳۳۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت منابع آب, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - مدیریت منابع آب، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (کد 2312)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۱۲:۰۴۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های دریایی, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابری (کد 2311)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۱۱:۲۱۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|راه و ترابری, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - راه و ترابری، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی (کد 2310)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۱۰:۴۲۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های هیدرولیکی, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – زلزله (کد 2308)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۰۹:۲۴۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی زلزله|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - زلزله، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه ثبت نام [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات (کد 2302)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۰۸:۱۶۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مخابرات (سیستم), منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق - مخابرات، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه ثبت نام [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیک (کد 2301)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۰۴:۵۹۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|الکترونیک, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق - الکترونیک، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه ثبت نام [...]

منابع آزمون دکتری رشته علوم کامپیوتر (کد 2247)

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹:۰۴:۲۵۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|علوم کامپیوتر, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته علوم کامپیوتر، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 1400-1401 [...]