صفحه اصلی/منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیست (کد 2316)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۱۴:۳۹۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|محیط زیست, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت (کد 2315)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۱۱:۴۲۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت ساخت, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقل (کد 2314)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۱۱:۱۳۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|برنامه ریزی حمل و نقل, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب (کد 2313)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۱۰:۳۹۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت منابع آب, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (کد 2312)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۱۰:۱۲۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های دریایی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابری (کد 2311)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۸:۵۵۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|راه و ترابری, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی (کد 2310)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۸:۱۲۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های هیدرولیکی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – زلزله (کد 2308)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۷:۳۳۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی زلزله|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات (کد 2302)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۶:۱۳۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مخابرات (سیستم), منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیک (کد 2301)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۴:۱۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|الکترونیک, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته علوم کامپیوتر (کد 2247)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۲:۳۲۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|علوم کامپیوتر, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به [...]

منابع آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی (کد 2244)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۱:۴۵۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نانو شیمی|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی (کد 2243)

۱۳۹۹/۳/۶ ۸:۰۰:۴۵۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, گرانی سنجی|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]