صفحه اصلی/منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیست (کد 2316)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۱:۳۱:۴۹۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|محیط زیست, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - محیط زیست، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت (کد 2315)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۱:۲۶:۴۸۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت ساخت, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران – حمل و نقل (کد 2314)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۱:۱۴:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|برنامه ریزی حمل و نقل, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - حمل و نقل، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون دکتری [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت منابع آب (کد 2313)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۰:۵۳:۱۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت منابع آب, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - مدیریت منابع آب، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون دکتری [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (کد 2312)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۰:۲۸:۱۳۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های دریایی, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران – راه و ترابری (کد 2311)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۰:۲۳:۰۸۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|راه و ترابری, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - راه و ترابری، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون دکتری [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران – آب و سازه ‎های هیدرولیکی (کد 2310)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۰:۲۰:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های هیدرولیکی, منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران – زلزله (کد 2308)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۱۰:۱۸:۲۱۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی زلزله|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی عمران - زلزله، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات (کد 2302)

۱۴۰۱/۷/۱۶ ۹:۲۸:۵۴۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مخابرات (سیستم), منابع آزمون دکتری|

انتخاب مهم‌ترین منابع دکتری مهندسی برق - مخابرات، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از [...]