مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع کنکور دکتری علوم جغرافیای سیاسی

مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته علوم جغرافیا یی – جغرافیا ی سیاسی پیشنهاد می شود :

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

-روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

- طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

-‏ روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

-کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-روش تحقیق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ایزدی

- روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

- روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

 - جزوه کلاسی روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس

روش تحقیق در جغرافیا

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل. قوام، انتشارات سمت.

- ژئواستراتژی، عزتی،  انتشارات سمت.

- ژئوپلیتیک؛ عزتی،  انتشارات سمت.

- اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. حافظ نیا، انتشارات پاپلی.

- عوامل و اندیشه ها در ژئوپلیتیک، اکوست، ایو و ژیبلن، بئتریس،  ترجمه فراستی. نشر آمن

- ژئوپلیتیک فراگیر. رادن، کتلین و شلی، فرد؛ ترجمه فرشچی و رهنما. دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.

- ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی. حافظ نیا، مجموعه مقالات نخستین گنگرة علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران.

- تجدید حیات ژئوپلیتیک، هپل، لسلی؛ ترجمه میرحیدر. ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره ۴۸ ۴۷٫

- ژئوپلیتیک ایران بعد از جنگ سرد: فرصت ها و چالش ها. حافظ نیا.

- ژئوپلیتیک: ارائه تعریفی جدید. میر حیدر،  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال سیزدهم، شماره ۴

- سیری در تحولات ژئوپلیتیک. میر حیدر، مجموعه مقالات کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران.

- ژئوژلیتیک در جهان متغیر. دادس، کلاوس. ترجمه احمدی پور با همکاری عطاا عبدی. انتشارات دانش بلاغ.

- اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم. اتوتایل، ژئاروید و دیگران. ترجمه حافظ نیا و نصیری. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- نظام ژئوپلیتیک جهانی. برنارد سوئل کوهن. ترجمه کاردان، انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین­ المللی ابرار معاصر.

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی؛ مجتهد زاده، انتشارات  سمت

- جغرافیای سیاسی ایران. حافظ نیا . انتشارات سمت 

- مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی. تیلور، پیتر و جانستون، جان . ترجمة پیشگاهی فرد و اکبری.انتشارات دانشگاه تهران.

- ایده های ژئوپلیتیک و واقعیت های ایرانی؛ مجتهد زاده.  نشر نی.

- ناسیونالیسم در ایران؛ کاتم،  ترجمه احمد تدین، انتشارات کویر.

- قبله عالم ژئوپلیتیک ایران؛ فولر، گراهام؛  ترجمه مخبر، نشر مرکز.

- درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی؛ مویر، ریچارد؛ترجمة میر حیدر با همکاری سید یحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل

-مبانی جفرافیای سیاسی،دره میرحیدر

- بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت ملت ایران. شمس،  یزدانی، (۱۳۸۴).  فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پیاپی ۳۸٫

- آذربایجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ کریمی پور؛  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.

- ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)؛ کریمی پور، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

- مقدمه ای بر علت وجودی ایران جدید. کامران، حسن و کریمی پور،  فصلنامه مدرس. دوره ۶٫ شماره ۲٫ تابستان ۱۳۸۱٫

- مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران جلد نخست، کریمی پور،  انجمن جغرافیایی ایران.

- دموکراسی و هویت ایرانی. مجتهدزاده. انتشارات کویر.

*Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc.

*Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited.

نظریه های جغرافیای سیاسی

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر