مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری علامه

دانشگاه علامه طباطبایی بعد از گذشت چند هفته از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان شبانه این دانشگاه را منتشر کرد.

لینک ورود به صفحه در بخش مطالب برگزیده ( منوی سمت راست ) قرار گرفت.

 

 

به گزارش پی اچ دی تست متن اطلاعیه این دانشگاه به این شرح است :

دستورالعمل وتقویم مراحل ثبتنام الکترونیکی

مراجعه براي تشکیل پرونده پذیرفته شدگان مقطع دکتري آزمون سراسري سال1391

پردیس دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1391 به اطلاع

می رساند، ثبتنام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می پذیرد.

مرحله اول: مرحله اول به صورت الکترونیکی از ساعت 18 روز یکشنبه 29 بهمن ماه شروع و تا ساعت 18

روز سه شنبه 1 اسفندماه سال جاري با ورود به پایگاه اینترنتی پردیس به نشانی:

. http:// pardis.atu.ac.ir

توسط هر یک از پذیرفته شدگان باید انجام گردد

راهنماي نحوه ورود به سیستم و ثبت اطلاعات در پایگاه اینترنتی مذکور وجود دارد. ·

پذیرفته شدگان لازم است مدارك ذیل را اسکن و در پایگاه اینترنتی پردیس بارگذاري نمایند. ·

1 – صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضیحات صفحه آخر).

2 – روي و پشت کارت ملی.

3 – عکس

4 – اصل یا گواهی موقت مدركکارشناسی وکارشناسی ارشدکه معدل در آن قید شده باشد. پذیرفته شدگانی

که قادر به ارایه اصل مدرك کارشناسی ارشد نمی باشند، گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه

91 با ذکر معدل (مطابق فرم /6/ آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تا 31

الف) ضروري است.

تبصره: دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد علاوه بر مدرك فوق فرم مخصوص معدل وتعداد

واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنماي شرکت در آزمون ورودي دکتري

نیمه متمرکز سال 1391 را اسکن نمایند.

5 – مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي

شرکت درآزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال 1391 مشخص کند (براي برادران).

6 – معرفی نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویا وزارتجهاد کشاورزي براي پذیرفته شدگان

سهمیه رزمنده وجهادگران بسیجی (مطابق فرم بو ج)

7 – معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر واجد شرایط بودن استفاده از امتیاز ویژه مربیان

و موافقت با ادامه تحصیل و حکم کارگزینی سال 1391 براي پذیرفته شدگان سهمیه مربی

تبصره1 استفاده از سهمیه مربی فقط مخصوص مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و مربیان پیمانی مجاز به استفاده از

سهمیه مربی نمی باشند.

تبصره2- آندسته از اعضاي هیأت علمی رسمی قطعی و رسمی آزمایشی مؤسسات آموزش عالی

غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه جامع علمی- کاربردي و دستگاههاي اجرایی، که صلاحیت علمی و

عمومی آنان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تأیید شده باشد و حکم کارگزینی هیأت علمی آنان به

تأیید هیأت ممیزه مرکزي و یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مهر و تأیید شده باشد،

مشمول استفاده از سهمیه مربی می باشند.

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

کلیه پذیرفته شدگان موظف هستند شهریه خود را به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال به شرح ذیل پرداخت

نمایند.

%30 – از کل مبلغ شهریه در مرحله اول ثبت نام

% %70 – از کل مبلغ شهریه در پنج نیمسال و در هر نیمسال به میزان 14

پرداخت نمایند، لذا در دسترس بودن کارت online از طریق کارت بانکهاي عضو شبکه شتاب، به صورت

باید از موارد زیر online بانکهاي عضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامی است. کاربر براي پرداخت

درمورد کارت بانکی مورد استفاده، مطلع باشد:

(PAN) الف- شماره کارت

(PIN) ب- کلمه عبور

(Expire Date) ج- تاریخ انقضاي کارت

CVV د- کد 2

مرحله دوم:

ارائه اصل مدارك لازم براي کلیه پذیرفتهشدگان ازتاریخ12 اسفندماه به مدت پنج روز.

پذیرفته شدگان ضروري است پس از انجام مرحله اول اصل مدارك اسکن شده فوق را به همراه مدارك ذیل از

91 به مدت پنج روز به واحد تحصیلات تکمیلی پردیس ارائه نمایند. /12/ تاریخ 12

1 – پوشه.

2 – اصل مدرك کارشناسی وکارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی و یا شوراي عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل قید شده باشد پذیرفته شدگانی

که قادر به ارایه اصل مدرك کارشناسی ارشد نمی باشند گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه

91 (مطابق فرم الف) و /6/ آموزش عالی محل اخذ مدرك کارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تا 31

دو برگ فتوکپی آن.

تبصره1: دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسی ارشد مطابق

فرم مخصوص معدل وتعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنماي

شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال 1391 و فرم تعهد فراغت از تحصیل (مطابق فرم د)

تبصره2: دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سه برگ فتوکپی مدرك کارشناسی ارشد.

تذکرمهم1: درصورتی که زمان فراغت از تحصیل پذیرفته شده بیش از یک سال گذشته باشد، ارایه اصل

گواهی موقت از دانشگاه مربوط الزامی است.

تذکرمهم2: چنانچه تاریخ فراغت از تحصیل و معدل پذیرفته شده با تاریخ و معدل اعلام شده به سازمان

سنجش آموزشکشور مغایرت داشته باشد قبولی لغو می گردد.

3 – اصل شناسنامه و چهار برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

3 تهیه شده در سال جاري (پشت عکسها مشخصات درج شود). × 12 – قطعه عکس تمام رخ 4 4

5 – اصل و سه برگ تصویر کارت ملی (دائم- موقت).

6 – معرفی نامه از ستاد مشتركسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهاد کشاورزي براي پذیرفته شدگان

سهمیه رزمنده و جهادگران داوطلب بسیجی. (مطابق فرم بو ج)

7 – معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر موافقتبا ادامه تحصیل و حکم کارگزینی سال

1391 براي پذیرفته شدگان سهمیه مربی

تبصره1 استفاده از سهمیه مربی فقط مخصوص مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و مربیان پیمانی مجاز به استفاده از

سهمیه مربی نمی باشند.

8 – حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت

9 – چاپ فرم هاي مشخصات، کارت دانشجویی، وضعیت نظام وظیفه (براي برادران) و بهره مندي از مزایاي

آموزش رایگان (مطابق فرم ھ) ضروري است پذیرفته شدگان هنگام ثبت نام مرحله اول نسبت به تکمیل

فرم هاي یادشده اقدام و تأئیدیه آن را دریافت و براي مرحله دوم ثبت نام، به دانشکده مربوط تحویل دهند.

تذکرات مهم: ·

1 – در صورت وجود نقصو کمبود مدارك تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.

2 – تشکیل پرونده از پذیرفته شده فقط بر اساس برنامه اعلام شده و با حضور خود فرد و با ارایه اصل شناسنامه و

اصل کارت ملی و پس از شناسایی و تأیید واحد مربوطه انجام می گردد. بدیهی است ثبت نام پس از طی دو

مرحله (اینترنتی و تشکیل پرونده) قطعیت می یابد و در صورتی که هر یک از مراحل طی نشود انصراف

تلقی خواهد شد.

3 – بدیهی است در هر زمان که تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه طبق مفاد دفترچه راهنماي شرکت در آزمون

ورودي دکتري نیمه متمرکز 1391 و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو

ورود به علت مغایرت مقررات یا نقص مدارك مهم غیر مجاز تشخیص دهد بلافاصله از ادامه تحصیل

پذیرفته شده (دانشجوي غیر مجاز به تحصیل در هر مرحله اي از تحصیل جلوگیري به عمل خواهد آمد.

4 – در صورتی که تعداد ثبت نام شدگان در هر رشته به حدنصاب لازم نرسد، تشکیل کلاس در دور بعد امکان

پذیر خواهد بود.

دانشجویان شهریه پرداز درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر با پردیس دانشگاه تماس حاصل نمایند. ·

پردیس دانشگاه به آدرس: خیابان کارگر جنوبی- بعد از چهارراه لشکر- تلفن: 55413270 ·__

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  1. نیکو گفت:

    سلام بالاخره من نفهمیدم دانشگاه پردیس ارزش داره یا نه؟ من به دو دانشکاه دعوت به مصاحبه شدم برم یا نرم . لطفا راهنمایی کنید