مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره
  1. سسسس گفت:

    سلام واس قبولی دردانشگاه بردیس مشهدحداکثررتبه چنداست

  2. شروین گفت:

    سلام آقا پیام من پردیس مشهد دعوت شدم آیا باید حتما مدرک زبان داشته باشم؟