مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

دانلود سوالات آزمون دکتری

با توجه به اعلام رییس سازمان سنجش در خصوص عدم تغییر منابع آزمون دکتری نسبت به سال گذشته ، سوالات کنکور دکتری جهت دانلود رایگان تقدیم می گردد.

1) سوالات آزمون عمومی

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 1392

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری 1392

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 1390

 

2) دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری:

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان 1392

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری 1391

دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

3) دانلود سوالات آزمون تخصصی

گروه علوم انسانی :

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی روستایی )

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی )

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت قرارداد های بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران بعد از سالام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری1391 رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اقتصادی ( اقتصاد )

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اقتصادی ( اقتصاد )

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی تربیتی

 

گروه علوم پایه:

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته رسوب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست محیطی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته پترولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تکتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – میکروبولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فوتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک ( زلزله شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی نفت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الکتروشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فیتوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته هواشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فیزیک دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته نانو فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته نانو شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوانفورماتیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اعصاب شناختی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوبیوتکنولوژی( ریز زیست فناوری )

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته نانوبیوتکنولوژی( ریز زیست فناوری )

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سلولی ملکولی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته آمار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوفیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی آلی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته ریاضی محض

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته ژنتیک

 

 

گروه فنی و مهندسی:

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مکانیک خاک و پی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – جلوبردگی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی محیط زست – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی محیط زست – مواد زائد جامد

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی محیط زست – آلودگی هوا

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی صنایع

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نفت – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی فناوری نانو – نانو مواد

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتو ها

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برق الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برق – فدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برق – فدرت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برق – کنترل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برق مخابرات (سیستم)

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آمایش محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – علوم و تکنولوژی بذر

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – علوم علف های هرز

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی ، بوم شناسی زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته ترویج کشاورزی ، آموزش کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته توسعه روستایی ، توسعه کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – تکثیر و پرورش

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مرتع و مرتعداری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته بیابان زدایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آبخیزداری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته کشاورزی هسته ای

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم طیور

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

 

گروه هنر :

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته پژوهش هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته شهر سازی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته معماری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته معماری

 

گروه زبان:

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

گروه تربیت بدنی :

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. سؤال گفت:

  سلام و خدا قوت، خیلی ممنون، پاسخنامه ندارند؟برای داشتن پاسخ سؤالها باید چه کار کرد؟

 2. مدیریت ورزشی گفت:

  سلام باتشکر از زحمات شمامسئولین سایت.اگه میشه سوالات تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی رو هم بذارید .ممنون از لطفتون

 3. سلام مدیریت محترم سایت لطفا تائید کنین از دوستان کسی گروه c استعداد تحصیلی علوم انسانی سال 92 رو داره ممنون میشم

 4. سوگند گفت:

  سلام لطفاپاسخ سوالات راهم بذارید آخه فقطخودسوال بدون پاسخ به چه دردمون میخوره وقتی جوابشون نداریم چقدربه خودسوالا نگاه کنیم وبعدش ازکجامعلوم پاسخ خودمون درست بوده یاغلط.خواهشاپاسخ سوالات واسمون بذارید

 5. نگین گفت:

  سلام
  لطفا سوالات استعداد تحصیلی 92 رشته های دامپزشکی را بذارید.بسیار ممون از لطف شما

 6. فاطمه گفت:

  با سلام و تشکر از لطف شما
  اگر امکانش هست سوالات مهندسی عمران -آب رو هم قرار بدهید.

 7. پریا گفت:

  سلام لطفا نمونه سوال های دو سال 91-92 دکتری کشاورزی اصلاح نباتات- بیومتری را نیز قرار دهید. با تشکر

 8. phd123 گفت:

  سوالات رشته کارآفرینی رو قرار ندادیدو لطفا اگر امکان داره تعداد شرکت کنندگان تمام رشته ها رو اعلام کنید
  با تشکر

 9. سمانه گفت:

  سلام لطفا جوابها رو هم بذارید
  ممنون

 10. تربیت مدرسی آینده گفت:

  سلام

  لطفا اگه پاسخ های سوالات تخصصی رو ندارین، حداقل پاسخ استعداد و زبان رو بذارین.

  مرسی

 11. سارا گفت:

  سلام
  لطفا سوالات آموزش زبان انگلیسی رو هم بزارید پس چرا فقط ادبیات انگلیسی رو گذاشتید؟ لطفا حتما آموزش رو هم بزارید. ممنون میشم.

 12. NGR گفت:

  سلام
  استدعا میکنم سرفصل های رشته ی ژنتیک مولکولی رو هم بگذارید چند ماهه که سر در گمم

 13. شقایق گفت:

  سلام
  ممکن است لطفا سوالات رشته کارآفرینی را هم بگزارید .
  متشکرم.

 14. مرجان گفت:

  میشه لطفا پاسخ نامه سوالات رو هم بزارید تو سایت
  تشکر

 15. محیط زیست گفت:

  با سلام.بی نهایت ممنون از این همه زحماتی که می کشید. و در ضمن رشته محیط زیست گروه علوم پایه اشتباه است.عناوین درسی ذکر شده مربوط به این رشته نیست.ممنون میشم اگر بررسی کنید.

 16. سارا گفت:

  با سلام و خسته نباشید. امکانش هست که پاسخ تشریحی استعداد فنی مهندسی و زبان رو هم تو سایتتون قرار بدین؟ واقعا ممنون میشم

 17. حسین گفت:

  باسلام اززحمت فراوانی که می کشید کمال تشکر وامتنان رادارم. باز هم خیلی ممنون

  ———-
  سلام و سپاس

 18. خرسند گفت:

  با سلام
  امکان داره من رو راهنمایی کنید چگونه به پاسخ نامه آزمون دکتری 92 در سال 92 و 91 دست پیدا کنم؟

  سلام
  اگر منظورتان سوالهای تخصصی است جز در مورد برخی رشته های محدود پاسخ نامه یا کتاب معتبری منتشر نشده است.

 19. abouzar گفت:

  ba salam. kheili mamnoon az lotfetan

 20. شهرسازی گفت:

  سوالات دکتر دانشگاه ازاد رو هم بزارین تو سازت.مرسی

  • shahrsazi گفت:

   vaiiiii, belekhare y ham reshteyi peyda kardam, khodaro shokr.
   lotf mikonin manabeye mohemm baraye druse takhasosio moarefi konid?
   man b shedat dombale manabe hastam v moteasefane natunestam kasio k bara phd mikhune v ya ghabul shodano peyda konam.
   mamnoon misham y donyaaaaaaaa

 21. phd 93 تغذیه گفت:

  چرا تغذیه دام نیستش؟ فیزیولوژی دام نیستش؟

 22. حميد گفت:

  با سلام خدمت مديريت محترم سايت

  لطفاً سوالات رشته دكتري اقتصاد نفت و گاز را نيز قرار دهيد. ممنون

 23. پری(روان شناسی تربیتی 93) گفت:

  البته واسه من گروه زبان ،کشاورزی و علوم پایه 92 دانلود نشد.
  واقعا ممنونم که مثل همیشه همراهمون هستید

  بررسی می کنیم
  موفق و پیروز باشید.

 24. پری(روان شناسی تربیتی 93) گفت:

  با سلام
  من استعداد تحصیلی ها رو میزنم نهایتا یکی دو صفحه باز میشه ولی بعدش لینکی واسه دانلود نیست.