مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری

با توجه به اعلام رییس سازمان سنجش در خصوص عدم تغییر منابع آزمون دکتری نسبت به سال گذشته ، سوالات کنکور دکتری جهت دانلود رایگان تقدیم می گردد.

۱) سوالات آزمون عمومی

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۰

 

2) دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری:

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۲

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۱

دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

3) دانلود سوالات آزمون تخصصی

گروه علوم انسانی :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی روستایی )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قرارداد های بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران بعد از سالام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری۱۳۹۱ رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اقتصادی ( اقتصاد )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی ( اقتصاد )

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی

 

گروه علوم پایه:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته رسوب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فوتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک ( زلزله شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الکتروشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیتوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هواشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوانفورماتیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اعصاب شناختی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی( ریز زیست فناوری )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته نانوبیوتکنولوژی( ریز زیست فناوری )

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی ملکولی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آمار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوفیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی آلی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی محض

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ژنتیک

 

 

گروه فنی و مهندسی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – جلوبردگی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زست – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زست – مواد زائد جامد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زست – آلودگی هوا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی صنایع

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو مواد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتو ها

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – فدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – فدرت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – کنترل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق مخابرات (سیستم)

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمایش محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – علوم و تکنولوژی بذر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – علوم علف های هرز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی ، بوم شناسی زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ترویج کشاورزی ، آموزش کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته توسعه روستایی ، توسعه کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تکثیر و پرورش

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مرتع و مرتعداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیابان زدایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آبخیزداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کشاورزی هسته ای

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم طیور

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

 

گروه هنر :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پژوهش هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شهر سازی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته معماری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته معماری

 

گروه زبان:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

گروه تربیت بدنی :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۶)

 1. سؤال می‌گه:

  سلام و خدا قوت، خیلی ممنون، پاسخنامه ندارند؟برای داشتن پاسخ سؤالها باید چه کار کرد؟

 2. مدیریت ورزشی می‌گه:

  سلام باتشکر از زحمات شمامسئولین سایت.اگه میشه سوالات تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی رو هم بذارید .ممنون از لطفتون

 3. سلام مدیریت محترم سایت لطفا تائید کنین از دوستان کسی گروه c استعداد تحصیلی علوم انسانی سال ۹۲ رو داره ممنون میشم

 4. سوگند می‌گه:

  سلام لطفاپاسخ سوالات راهم بذارید آخه فقطخودسوال بدون پاسخ به چه دردمون میخوره وقتی جوابشون نداریم چقدربه خودسوالا نگاه کنیم وبعدش ازکجامعلوم پاسخ خودمون درست بوده یاغلط.خواهشاپاسخ سوالات واسمون بذارید

 5. نگین می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات استعداد تحصیلی ۹۲ رشته های دامپزشکی را بذارید.بسیار ممون از لطف شما

 6. فاطمه می‌گه:

  با سلام و تشکر از لطف شما
  اگر امکانش هست سوالات مهندسی عمران -آب رو هم قرار بدهید.

 7. پریا می‌گه:

  سلام لطفا نمونه سوال های دو سال ۹۱-۹۲ دکتری کشاورزی اصلاح نباتات- بیومتری را نیز قرار دهید. با تشکر

 8. phd123 می‌گه:

  سوالات رشته کارآفرینی رو قرار ندادیدو لطفا اگر امکان داره تعداد شرکت کنندگان تمام رشته ها رو اعلام کنید
  با تشکر

 9. سمانه می‌گه:

  سلام لطفا جوابها رو هم بذارید
  ممنون

 10. تربیت مدرسی آینده می‌گه:

  سلام

  لطفا اگه پاسخ های سوالات تخصصی رو ندارین، حداقل پاسخ استعداد و زبان رو بذارین.

  مرسی

 11. سارا می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات آموزش زبان انگلیسی رو هم بزارید پس چرا فقط ادبیات انگلیسی رو گذاشتید؟ لطفا حتما آموزش رو هم بزارید. ممنون میشم.

 12. NGR می‌گه:

  سلام
  استدعا میکنم سرفصل های رشته ی ژنتیک مولکولی رو هم بگذارید چند ماهه که سر در گمم

 13. شقایق می‌گه:

  سلام
  ممکن است لطفا سوالات رشته کارآفرینی را هم بگزارید .
  متشکرم.

 14. مرجان می‌گه:

  میشه لطفا پاسخ نامه سوالات رو هم بزارید تو سایت
  تشکر

 15. محیط زیست می‌گه:

  با سلام.بی نهایت ممنون از این همه زحماتی که می کشید. و در ضمن رشته محیط زیست گروه علوم پایه اشتباه است.عناوین درسی ذکر شده مربوط به این رشته نیست.ممنون میشم اگر بررسی کنید.

 16. سارا می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید. امکانش هست که پاسخ تشریحی استعداد فنی مهندسی و زبان رو هم تو سایتتون قرار بدین؟ واقعا ممنون میشم

 17. حسین می‌گه:

  باسلام اززحمت فراوانی که می کشید کمال تشکر وامتنان رادارم. باز هم خیلی ممنون

  ———-
  سلام و سپاس

 18. خرسند می‌گه:

  با سلام
  امکان داره من رو راهنمایی کنید چگونه به پاسخ نامه آزمون دکتری ۹۲ در سال ۹۲ و ۹۱ دست پیدا کنم؟

  سلام
  اگر منظورتان سوالهای تخصصی است جز در مورد برخی رشته های محدود پاسخ نامه یا کتاب معتبری منتشر نشده است.

 19. abouzar می‌گه:

  ba salam. kheili mamnoon az lotfetan

 20. شهرسازی می‌گه:

  سوالات دکتر دانشگاه ازاد رو هم بزارین تو سازت.مرسی

  • shahrsazi می‌گه:

   vaiiiii, belekhare y ham reshteyi peyda kardam, khodaro shokr.
   lotf mikonin manabeye mohemm baraye druse takhasosio moarefi konid?
   man b shedat dombale manabe hastam v moteasefane natunestam kasio k bara phd mikhune v ya ghabul shodano peyda konam.
   mamnoon misham y donyaaaaaaaa

 21. phd 93 تغذیه می‌گه:

  چرا تغذیه دام نیستش؟ فیزیولوژی دام نیستش؟

 22. حمید می‌گه:

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت

  لطفاً سوالات رشته دکتری اقتصاد نفت و گاز را نیز قرار دهید. ممنون

 23. پری(روان شناسی تربیتی 93) می‌گه:

  البته واسه من گروه زبان ،کشاورزی و علوم پایه ۹۲ دانلود نشد.
  واقعا ممنونم که مثل همیشه همراهمون هستید

  بررسی می کنیم
  موفق و پیروز باشید.

 24. پری(روان شناسی تربیتی 93) می‌گه:

  با سلام
  من استعداد تحصیلی ها رو میزنم نهایتا یکی دو صفحه باز میشه ولی بعدش لینکی واسه دانلود نیست.

درج نظر