مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال 94

دانشگاه شهیدبهشتی برای سال تحصیلی 95 – 94 ازبین متقاضیان واجدشرایط پذیرش استعداددرخشان دانشجوی دکتری جذب می کند.

به گزارش پی اچ دی تست ،دانشگاه شهيد بهشتي از بين دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسي ارشد در رشته هاي اعلام شده، بر اساس دستورالعمل اجرایي ” پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فقط در نيمسال اول سال تحصيلي 94-95 ، دانشجو ميپذیرد.

رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 94 – 95

 تاریخ های مهم:

 • زمان ثبت نام اینترنتی: 94/3/06 لغایت 94/3/20
 • زمان تقریبی اعلام نتایج اولیه توسط دانشگاه: تیر 94
 • اعلام نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور: شهریور 94

شرایط لازم :

1- دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسي ارشد داخل در صورتي که واجد شرایط زیر باشند ميتوانند تقاضاي خود را براي پذیرش در دوره دکتري بدون آزمون در مهلت مقرر به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد بهشتي ارسال نمایند.

1-1 داشتن ميانگين کل 16  پس از اعمال ضریب همترازي مربوط به دانشگاه محل تحصيل و رشته تحصيلي در دوره کارشناسي و ميانگين 17 در دوره کارشناسي ارشد (بدون احتساب نمره پایاننامه، مشروط بر دفاع از پایاننامه حداقل با درجه بسيار خوب)

1-2- اکتساب حداقل 70 امتياز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشيابي داوطلبان دکتري بدون آزمون

1-3- اتمام تحصیلات دوره کارشناسي ارشد حداکثر تا تاریخ 94/6/31

2- متقاضي ميبایست دوره کارشناسي ارشد خود را از یکي از دانشگاههاي گروه “الف” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (به شرح زیر) دانش- آموخته شده باشد:

دانشگاههای شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، تبریز، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران (خوارزمی)، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران (کرج).

برای متقاضیان رشته معماری علاوه بر فهرست فوق تقاضای دانشجویان دانشگاه یزد و هنر اصفهان قابل بررسی است.

3-متقاضي باید دوره کارشناسي ارشد را حداکثر طي 5 نيمسال به پایان رسانده باشد.

4-داوطلبان فقط ميتوانند در یک رشته مرتبط با رشته تحصيلي کارشناسي ارشد درخواست خود را ارائه نمایند.

5- متقاضي باید در ز مان ارائه درخواست حداکثر 30 سال سن داشته باشد.

6- متقاضي نباید در زمان ارایه درخواست دانشجوي مقطع دکتري در سایر مؤسسات و دانشگاهها باشد.

توجه: جهت اطلاع کامل از شرایط لاززم، به داوطلبان توصیه می شود دستورالعمل اجرایی دانشگاه (موجود بر روی تارنمای مدیریت استعدادهای درخشان) را به دقت مطالعه نمایند.

نحوه ثبت نام :

 •  متقاضي باید در مهلت مقرر از طریق نشاني اینترنتي https://golestan.sbu.ac.ir (موجود بر روي تارنماي دفتر) به صورت اینترنتي ثبت نام و مدارک لازم را در سامانه بارگذاري نماید.
 •  مدارک بارگذاري شده بایستي به فرمت الکترونيکي PDF بوده و حداکثر داراي حجم 052 KB براي هر فایل باشد.
 •  لازم است کد رهگيري را براي پيگيري هاي بعدي به دقت نگهداري و یادداشت نمایيد.

 مدارک الکترونیکی لازم برای ثبت نام اینترنتی (مدارک به فرمت PDF. تبدیل شده و بارگذاری می شوند):

 1.  یک قطعه عکس الکترونيکي به فرمت JPG. با حداکثر حجم 100 KB
 2. گواهي اتمام پایان نامه کارشناسي ارشد با درجه حداقل بسيار خوب
 3. ریز نمرات دوره کارشناسي به فرمت PDF. به صورت یک فایل یکپارچه
 4.  ریز نمرات دوره کارشناسي ارشد به فرمت PDF. به صورت یک فایل یکپارچه
 5.  گواهي زبان مورد قبول، مطابق دستورالعمل اجرایي دانشگاه (این امکان فراهم شده تا در صورت تایيد علمي، داوطلب حدداکثر تا شهریور 94، مدرک زبان خود را ارائه نماید، در غير اینصورت پذیرش اوليه دانشجو لغو خواهد شد)
 6. مشخصات تفصيلي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي (CV) در قالب کاربرگ شماره 9 (موجود بر روي تارنماي دفتر)
 7.  پرداخت وجه ثبت نام 1/000/000 ریال، که لازم است صرفاً به صورت الکترونيکي از طریق سامانه جامع دانشگاهي واریز گردد.

توجه: پرداخت وجه ثبت نام از طریق سامانه e-Banking موجود بر روي صفحه اصلي دانشگاه به هيچ وجه قابل قبول نيست.

مدارک فیزیکی برای روز مصاحبه (این مدارک به صورت فیزیکی به هیأت محترم داوران تحویل داده میشوند):

 1.  کليه مدارک مربوط به سوابق و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي (مقاالت، گواهي اتمام طرح هاي پژوهشي، ریز نمرات، افتخارات، …) مرتبط با بندهاي دستورالعمل اجرایي
 2.  کاربرگ درخواست پذیرش در دوره دکتري بدون آزمون (در قالب کاربرگ شماره 4، موجود بر روي تارنماي دفتر)
 3. حداقل دو عدد توصيه نامه که یکي از آنها بایستي توسط استاد راهنماي دوره کارشناسي ارشد متقاضي تکميدل شدود ( در قالب کاربرگ شماره 8 موجود بر روي تارنماي دفتر که به صورت پاکت در بسته و امضاء شده توسط دانشجو به هيأت محترم داوران تحویل داده ميشود)

تذکرات مهم :

 •  ثبت نام متقاضيان رشته هاي دایر در پردیس فني- مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه و دانشجویان مشغول به تحصيل در این پردیس، به صورت متمرکز از طریق همين فراخوان انجام ميپذیرد.
 • پذیرفته شدگان علمي که هنوز دانش آموخته نشده اند، بایستي در زمان ثبت نام، گواهي اتمام پایان نامه با درجه حداقل بسییار خوب را ارائه کنند. در صورت عدم ارائه گواهي هاي مربوط ، پذیرش اوليه آنها لغو خواهد شد .
 • متقاضيان واجد شرایط، در زمان مقرر، جهت مصاحبه علمي دعوت خواهند شد و مراتب از طریق پورتال مدیریت استعدادهاي درخشان و سایت دانشکده/پژوهشکده ها اطلاع رساني خواهد گردید.
 • مدارک متقاضياني که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتي نکرده باشند تحت هيچ عنوان بررسي نخواهد شد.
 • ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هيچ عنوان به منزله پذیرش قطعي نيست، بنا براین به داوطلبان توصيه مي شود مراحل و پيش نيازهاي آزمون عادي ورود به دوره دکتري را نيز رعایت نمایند.
 • پذیرش نهایي متقاضيان منوط به تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.
 • وجه پرداختي بابت بررسي پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • موارد مرتبط با نظام وظيفه متقاضياني که مورد پذیرش قرار مي گيرند باید تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضي مرتفع شود.
 • دانشجویان شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد بایستي حداکثر تا پایان شهریورماه 94 دانش آموخته شوند، در غير اینصورت پذیرش اوليه آنها کان لم یکن خواهد گردید.

توجه:اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و پذیرفته شدگان علمی پس از بررسی در موعد مقرر، از طریق تارنمای دانشگاه به آدرس http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx  اعلام خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه غیر ضروری به مدیریت استعدادهای درخشان خودداری نمایید.

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. سعیده گفت:

  باسلام و خسته نباشید چرا دانشگاه آزاد در مقطع دکتری
  (رشته مرمت و احیای بافت های تاریخی ) رو نداره من و امثال من که این همه زحمت کشیدیم با معدل 19.80 در مقطع ارشد فارغ التحصیل شدیم حداقل دانشگاه ازاد رو جزو این اسامی قرار ندادن خوب شاید شرایط اینکه در شهری غیر از محل سکونتمون بخواییم ادامه تحصیل بدیم رو نداشتیم برا همین دانشگاه آزاد که به محل سکونتمون نزدیکه رو انتخاب کردیم.
  حداقل خود دانشگاه آزاد این رشته رو بیاره
  از امسال هم دانشگاه ازاد در ثیت نام بدون آزمونش رشته مرمت رو قبول نکرد مینویسه عدم تجانس سال های پیش با گروه معماری بودن
  واقعا مسئولین فکری برا ما که مشتاق ادامه تحصیل در مقاطع بالا هستیم بکنند باتشکر

 2. محمد گفت:

  سلام دوستان.ببخشید کسی میدونه افرادی که تو پذیرش بدون آزمون دکترا چندتا از دانشگاه ها رو قبول میشن باید چه زمانی و چطور مطلع بشن؟ خودمون باید بین دانشگاه ها انتخاب کنیم کدومو میخواییم بریم یا از حوزه اختیار ما خارج میشه؟؟؟؟؟؟؟

 3. نازنین گفت:

  سلام و خسته نباشید اگه من کارشناسی ارشد رشته مکانیک با معدل ۱۵ گرفتم با این معدل نمیشه دکترا دانشگاه شهید بهشتی پردیس رو ثبت نام کنم?!

 4. elnaz گفت:

  سلام
  اینکه 15 نفر توی صف مصاحبه هست الزاما یعنی همه ی شرایط رو داشتند؟
  اگر واقعا اینطوره فکر کنم همه راضی باشند.
  اینها دانشجوی خودشون رو بدون مقاله هم برای phd پذیرش میکنن البته با کنکور.
  چند تا از دانشجوهای خودشون هم بدون مقاله برای استعداد درخشان ثبت نام کرده اند و منتظرند برای مصاحبه!
  یعنی دعوت میشن؟

 5. ریاضی گفت:

  سلام بچه ها من نمی تونم ثبت نام انجام بدم وقتی مشخصاتم وارد می کنم تایید نمی کنه و خطا میده !

 6. کنکوریها گفت:

  سلام بچه ها
  من ترم چهار ارشدم.
  اگر امسال اسم بنویسم و قبول نشم، سال دیگه شانسی دارم، یا فقط یکبار از سهمیه میشه استفاده کرد؟ کسی میدونه

  بعد اصلا امسال شرکت کنم بهتره یا بذارم سال بعد. مدرک زبان ندارم هنوز…
  ممنونم

 7. معصومه گفت:

  سلام
  توی این اطلاعیه در مورد اینکه فارغ التحصبلان چه سال هایی میتونند شرکت کنند صحبتی نشده. یعنی اگه 30 سال کمتر داشته باشیم ولی بیش از دوسال از فارغ التحصیلی گذشته باشه مجازیم برای ثبتنام؟

 8. naser گفت:

  سلام
  فکر کنم شرط دانشجوی دانشگاههای الف بودن یکم بی انصافی هست مگه دانشجوهای دیگه که هم سواد علمی هم تجربه کاری هم پژوهشهای خوب نه صرفا مقاله پولی دارن دانشجوی الف محسوب نمیشن . من الان یکی از دوستام نخبه به تمام معنی رشته خودمون تو دانشگاه پیام نور هست بخاطر شرایط کاریش دانشگاه پیام نور رو انتخاب کرده گناهی کرده ایشون . من با درجه عالی پایان نامم رو دادم ولی دریغ از این دانشگاههای داخلی که فقظ اسم دارن .

  • صدف گفت:

   دقیقا با شما موافقم. من رتبه اول رشته رفتار دانشگاه اراک هستم با معدل 19 و پایان نامه 20 با درجه عالی، مقالات پژوهش و سابقه تدریس دانشگاهی…ولی متاسفانه حتی امکانش فراهم نیست که شانس خودمو در این دانشگاه امتحان کنم!!! واقعا غیر منصفانه است!

 9. حسین گفت:

  واقعا خوب نیست این شرطشون که فقط فارغ التحصیلان چند تا دانشگاه می تونن ثبت نام کنن. آخه چمران اهواز مگه چشه که دانشجوهاش نمی تونن ثبت نام کنن. من نمی دونم چرا اینقد دانشگاه شهید بهشتی اینجورین. واقعا شرط خوبی نیست.

  • العبد گفت:

   شرط خوبیه

   میدونید چرا

   چون مثل دانشگاه های دیگه دعوتتون نمیکنن و پولتونو بیگیرن و ردتون کنن
   از همون اول میگن اقا و خانم ما با این مشخصات میخواهیم

   مثلا علم و صنعت اومده 44 نفر رو گرفته و تو مهندسی پیشرفت و مدیرت همه رو رد کرده و فقط 7 نفر رو دعوت کرده

   و اون در حالی هستش که 23 نفر ازا ین افراد جاها و دانشگاه های دیگه دعوت شدن به مصاحبه و امتیاز 40 رو گرفتن و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت اون ها رو رد کرده و البته ایشونم که خدا میدونه چطور رد شدن

 10. Roya گفت:

  سلام دانشجویان علوم تحقیقات تهران هم می تونن شرکت کنند(لطفا اگه منبع موثق دارید جواب بدید)

 11. پریسا گفت:

  هر دانشگاهی برای استعداد درخشان، باید اولویت را بده به دانشجوهای خودش. کسی که 6-7 سال توی یه دانشگاه درس خونده باید اولویت داشته باشه. اگه دانشجوهای خودش درخواست پذیرش نداشتن (که خیلی کم اتفاق می افته) اون وقت پذیرش رتبه اول های دانشگاه های دیگه معنی پیدا میکنه. درغیر اینصورت عادلانه نیست.

 12. ارزو گفت:

  سلام اقای دکتری من امسال میخوام دکتری شرکت کنم به جهت هزینه بالای دانشگاه ازاد وپردیس فقط می تونم سراسری برم کارشناسیم دانشگاه علوم اراک وارشدم دانشگاه ازاد بودم معدل ارشدم الف بوده 18 به بالا و3 ساله دارم کار مرتبط می کنم .رشتم روانشناسیه به نظرتون امیدی هست تو دانشگاههای دولتی در تهران پذیرفته بشم البته به شرط برنامه ریزی وتلاش پیگیر وچه منابعی رو از العان شروع کنم خوبه باتشکر.

 13. زهرا گفت:

  کسی میدونه ضریب همترازی دانشگاه ها چنده؟ از کجا باید گیر بیاریم؟ مثلا ضریب همترازی دانشگاه شیراز و دانشگاه خوارزمی تهران چنده؟

  • سحر گفت:

   یک سرچ کنید ضریب معدل دانشگاه های وزارت علوم
   ضریب تک تک رشته ها در تک تک دانشگاه ها عنوان شده و بعد معدلتون رو ضرب کنید در اون ضریب
   مثلا اکثرا 1 یا 1/01 یا 1/03 و… هستند

 14. پریسا . ب گفت:

  مگه دانشگاه علوم و تحقیقات جزو گروه الف نیست ؟
  🙁

  • در انتظار دكتري گفت:

   خير

  • برنامه درسی گفت:

   سلام در عالم واقعی بندرت و شاید هرگز کسی پیدا شود که تمام گزینه ها را داشته باشد شاید در اینده بتوان به مدد تکنولوزی سه بعدی چنین افرادی که فقط از دانشگاه تاپ نمره زبان تاپ سن کمتر از 30 و70 درصد نمره مصاحبه….

   • معترض-مصطفی گفت:

    اتفاقا اگر رفته باشید برای مصاحبه ها میبینید تعداد این چنین افرادی کم نیست

   • العبد گفت:

    باید می اومدید و میدید که چندین نفر اومده ودند برای دانشگاه های مختلف و همه شرایط رو داشتند دوست گرامی

    برخی ها رو دیدم که نوزده تا مقاله علمی و پژوهشی داخلی داشتند که من 6 تا پژوهشی داخلی داشتم انگشت به دهن موندم

    ااالله اکبر

 15. مریم گفت:

  سلام عذر میخوام امکانش هست جدول امتیاز رو فایلشو قرار بدین ؟ بسیار ممنون

 16. در انتظار دكتري گفت:

  دوستان كسي سال هاي قبل برا مصاحبه معماري رفته؟! لطفا راهنمايي فرماييد

  • مهسا گفت:

   سلام. بله من رفتم. موضوع اصلی معماری بهشتی، موضوع تز دکتری است و وقتی موضوع رو بگی، کلی بهت گیر میدن و سوالات مختلف میپرسن و درباره مبانی نظری موجود درباره موضوع ت، صاحب نظران، کسانی که کار کردن و … سوال میکنن.

 17. مهفام گفت:

  نمره زبان تا زمان ثبت نام دیگه چیه؟
  یه جا گفته تا قبل آزمون جامع یه جا گفته تا موقع ثبت نام!!!!!

 18. نازی# حقوق عمومی گفت:

  سلام
  واقعا اکتساب 70 نمره از جدول امتیاز زیاده!
  به نظر شما این جوری نیست؟
  منر هر جوری که حساب کردم شاید تا 40 بتونم نمره بیارم .

 19. مهسا خانوم و دوستان راهنمایی لطفا گفت:

  در رشته معماری با این شرایط ب نظرتون ارزش داره ثبت نام کنم، معدل هر دو مقطع بالای 18، استعداد درخشانی در هر دو مقطع، رتبه اول ارشد و دانشگاه ارشد تاپ تهران؛ دانشجوی برگزیده ارشد بنیاد نخبگان، سابقه دستیاری، زبان 50، پایان نامه نظری مرتبط با تز دکتری،ترم 4 ارشد البته و دفاع تا شهریور ایشا…، 1 مقاله مستخرج از پایان نامه که رفته برا داوری و 100 درصد پذیرش می گیره، متاسفانه فعالیت دیگه ای نداشتم.ممنونم

  • sadra گفت:

   رزومتون واقعا خوبه ولی یکی از مراحلی که باید رد بشه همون مرحله اوله که مدارک میره واسه استعداد درخشان دانشگاه و اونا از اولین چیزایی که چک میکنن اکسپت مقاله از پایان نامه هستش منم شرایطی شبیه شما دارم،اگه بشه رد کنید این مراحل رو حتما قبول میشید
   البته اینم هست اگه از دانشگاه خودتون اقدام کنید و استاد ارشدتون بخوادتون میتونید با توصیه نامه استادتون مبنی بر اینکه من تضمین مقاله میدم میتونید تو یونی خودتون ادامه تحصیل بدین

   • در انتظار دكتري گفت:

    ممنون عزيزم، پروسه مقاله واقعا طولانيه و قبل تصويب پروپزال هم بي ارزشه، دانشجوي ترم ٤ كه تازه اسفند پرپوزالش تصويب شده چطور تا ٣ ماه مقالش چاپ شه؟!!!! استادم مي گه اگه چاپ شه جاي سوال داره، البته نامه پذيرش اوليه رو دارم الانم رفته برا پذيرش نهايي ب نظرتون ارزشي داره? و اينكه مي گن بهشتي ب هيچ وجه از خارج يوني خودشون استعداد درخشان قبول نمي كنن درسته؟!

    • sadra گفت:

     بله،چرا که نه! استادا درسته دانشجوهای خودشون رو بیشتر ترجیح میدن ولی اگه یکی که شرایط خوبی رو داشته باشه حتما شانس خوبی رو داره، استادا هم به فکر منافع خودشونن و دانشجوهایی که سطح بالاتری رو داشته باشن انتخاب میکنن
     آرزوی موفقیت براتون

  • مهسا گفت:

   سلام. در شهید بهشتی هیچ بخششی درمورد شرایط در کار نیست و اگه شرایط رو نداشته باشید بی تردید در دفتر استعداد درخشان رد میشید. درمورد مصاحبه کمی بالاتر توضیح دادم. موضوع دیگه اینه که نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی معماری شهید بهشتی در بدون آزمون عموما دانشجوهای خودش رو برمیداره، بخاطر همین خیلی روش حساب نکنید.

 20. مهندس مکانیک گفت:

  چه عجب یه دانشگاهی ضریب همترازی زد.