مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیـت مدرس برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ براساس سهمیه استعدادهای درخشان دانشجوی دکتـری بدون آزمـون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان”، آیین شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶، براساس آیین نامه فوق و اصلاحیه آن و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند:

مشاهده رشته های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ – ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

الف – شرایط عمومی

داوطلبان بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر باشند:

۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲ – پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳ – نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

۴ – نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صلاحیت.

۵ – عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها.

۶- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی معتبر داخل کشور مورد تأیید وزارتین “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” (به تشخیص دانشگاه)

تبصره ۱: اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

۷- دارا بودن حداقل معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه به شرح زیر:

حداقل معدل مقطع کارشناسی:

الف) برای دانش آموختگان دانشگاه های اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامی تبریز و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و مشهد با اعمال ضریب ۱۵:۱/۰۶۷

ب) برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف با اعمال ضریب : ۱۶:۱

ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه های دولتی با اعمال ضریب ۱۷/۲:۰/۹۳

حداقل معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه:

الف) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر دانشگاه های اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامی تبریز و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و مشهد با اعمال  ضریب ۱۶:۱/۰۶۷

ب) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف با اعمال ضریب ۱۷:۱

ج) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر سایر دانشگاه های دولتی با اعمال ضریب : ۱۸/۲۸:۰/۹۳

۸- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخیص و تایید دانشگاه .

۹- تا زمان انتشار این اطلاعیه (۹۴/۱۲/۲۲) بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفاً فارغ التحصیلان ۹۲/۱۲/۲۲ به بعد می توانند داوطلب پذیرش شوند).

ب – شرایط و ضوابط اختصاصی

دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد (در مهلت مجاز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر، می توانند بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلب ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس شوند:

۱- حداقل ۲ مقاله علمی –پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) که یک مقاله الزاماً مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگر مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد.

تبصره ۲: درصورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود. داوطلب می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.

۲- حداقل ۱ مقاله علمی – پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله مستخرج از پایان نامه (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) همراه با ارائه گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح

۳- گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع بین المللی مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همراه با ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح

 ۴- گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همراه با ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر بین المللی مورد تأیید مراجع ذی صلاح

تبصره ۳: احراز شرایط و ضوابط اختصاصی شرط لازم برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان می باشد و کسب حداقل ۷ امتیاز از مستندات مربوطه به تشخیص کمیته مصاحبه کننده گروه آموزشی مربوط الزامی است و چنانچه داوطلبی در صورت راه یابی به جلسه آزمون شفاهی، وفق نظر کمیته مصاحبه کننده موفق به کسب حداقل امتیاز لازم نشود از فهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهد شد.

ج – نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم

داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نمایند (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد).

توجه: در صورت راه یابی داوطلبان به جلسه آزمون شفاهی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) به همراه کپی آنها ،را در روز برگزاری جلسه ارائه نمایند.

۱- یک قطعه عکس ۳×۴ رنگی تمام رخ

۲- تصویرکارت ملی

۳-تصویر مدرک نظام وظیفه

۴- تصویر مدرک دیپلم دارای معدل کل

۵- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

۶- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان

۷- تصویر فرم تکمیل شده شماره ۱ مربوط به گواهی تایید معدل، نمره پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیلی

۸- تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

۹- تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

۱۰- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی

 ۱۱- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد

۱۲- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

۱۳- تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب

۱۴- تصویر فرم های تکمیل شده و مربوط به گواهی تایید یه مقالات علمی – پژوهشی/ علمی – ترویجی/کنفرانس های معتبر توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب (برای هر مقاله یک فرم حسب مورد)

۱۵- تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست).

۱۶- تصویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد.

۱۷- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب ( مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده) چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

۱۸- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – ترویجی (چاپ شده) مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی طبق فرم مربوطه) چاپ شده

۱۹- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و یا همایش های داخلی و خارجی (چاپ شده) مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب همراه با تصویر روی جلد آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم مربوطه)

۲۰- تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

۲۱-  تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط)

۲۲- تصویر مستندات مربوط به تالیف یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۲۳- تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۲۴- تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/مؤسسه

۲۵- تصویر گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

۲۶- تصویر گواهی زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه مطابق با عناوین آزمون های مندرج در جدول زبان مربوط به بند “١٠” بخش ح نکات مهم در صورت داشتن گواهی

توجه: کلیه داوطلبان در صورت دارا بودن این گواهی ملزم هستند تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند. لیکن، در صورتی که فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند ضروری است در صورت پذیرش، نسبت به ارائه گواهی دارای حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند ۱۰ اقدام نمایند.

۲۷- تصویر گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت (درصورتی که داوطلب در فرم درخواست اعلام کرده باشد حائز شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه می باشد)

تبصره۴:  شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه شامل موارد زیر می باشد:

• جانبازان ۲۵ % و بالاتر

• آزادگان

• همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز ۲۵% و بالاتر)

• جانباز با حداقل ۱۵% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

• داوطلبانی که از تاریخ ۵۹/۶/۳۱  لغایت ۶۷/۶/۳۱  حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ سال جاری، قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

۲۸– پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک که مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ (ششصد هزار) ریال می باشد و لازم است به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام شود.

د- مصاحبه علمی و اعلام نتایج

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۵، از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند، از وضعیت خود مطلع شوند.

در این مرحله داوطلبانی که وضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک آنها در سامانه فوق “تایید” اعلام می شود، ضروری است نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند.

توجه: ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) در روز برگزاری آزمون شفاهی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند، مجاز به شرکت در جلسه آزمون شفاهی نخواهند بود.

جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی ترجیحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به جلسه براساس رشته های مختلف حتی المقدور تا چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.tmu.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمایند و دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد بود .

نتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی نیز حداکثر تا پایان شهریوماه سال ۱۳۹۵ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.tmu.ac.ir یا سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیداً از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند. شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ح – نکات مهم

۱- داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۲- پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور انجام می شود.

۳- کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی ، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند.

۴- مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

۵- در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر این صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

۶ – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و درصورت ارائه درخواست های متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهندشد.

۷ – چنان چه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

۸- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش, که توسط دانشگاه تعیین می شود و موافقت گروه آموزشی و دانشگاه، از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی باشد.

۹- دانشجویان نیمسال آخر (در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۵ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

۱۰-  پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مطابق با جدول زیر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ می باشد و در صورتی که داوطلبی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد.

تاریخ اعتبار آزمون: حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام برگزیدگان علمی

(از /۱۳۹۲ ۱۲/ ۲۲ مطابق با ۱۳ مارس ۲۰۱۴ به بعد)

1

۱۱- پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

۱۲- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۱۳- ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.

۱۴- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۱۵- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند.

۱۶- اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز صرفا از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.tmu.ac.ir خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج اخبار و اطلاعیه های مربوط را از وبگاه مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.

۱۷- برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطلاع از فعالیت های علمی و تحقیقاتی آنان میتوانید به وبگاه فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزش، لینک “زمینه های تحقیقاتی” در بخش گزیده اخبار مراجعه نمایید. در هر حال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری) پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

۱۸- شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعـه حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرمایید. در صورت ضـرورت صـرفا شـماره تلفـن ۸۲۸۸۳۰۶۱ در ایام ثبت نام، در روزهای اداری و غیر از تعطیلات رسمی (شنبه الـی چهارشـنبه) از سـاعات ۱۰ الـی ۱۲ پاسخگوی داوطلبان خواهد بـود و پـس از اتمـام مهلـت ثبـت نـام و خـارج از سـاعات و روزهـای اعـلام شـده امکـان پاسخگویی به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

توجه: دعوت به مصاحبه علمی و پذیرش در رشته های مشروح زیر مشروط به پذیرش دانشجو از طریق آزمون نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ در دوره های دکتری تخصصی این دانشگاه می باشد و ثبت نام داوطلبان در سیستم جامع دانشگاهی (گلستان) به منظور بررسی پذیرش و ارسال مدارک هیچ گونه حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱۸۶)

 1. زهرا می‌گه:

  سلام من برای سال دیگه میخوام شرکت کنم.آیا فارغ التحصیلان دانشگاه مفید قم میتونن شرکت کنند؟؟، کسی میدونه؟؟؟

 2. سغیده می‌گه:

  من شرایط معدل و سنوات رو کامل دارم.. یه مقاله ISI اسم اول دارم که مال کارشناسیمه و البته مرتبطه با موضوع پایان نامه ارشدم…
  میتونم اقدام کنم؟ یا حتما باید دو مقاله رو آپلود کنم و سیستم اجازه نمیده با یه دونه برم جلو؟

  • سغیده می‌گه:

   از ارشدم دو تا مقاله ISI دارم که یکی ریوایز خورده و یکی هم دست ادیتوره… احتمال زیاد تا روز مصاحبه اکسپت اونام بیاد
   اونا رو هم میتونم آپلود کنم؟
   فرمی چیزی باید از قبل پر کنیم یا از آموزش دانشکده مدرکی باید بگیریم؟

 3. سمیرا می‌گه:

  سلام.یسوال.معدل کارشناسیم ۱۵٫۸۵ از دانشکاه باهنر کرمانه .بنظر شما من میتونم شرکت کنم؟

 4. سلولی مولکولی می‌گه:

  دوستان بالاخره فقط با یک مقاله مستخرج از پایان نامه میشه ثبت نام کرد یا نه؟
  مرسی

  • فرشته می‌گه:

   دوست عزیز حداقل باید دو تا مقاله رو داشته باشید که حتما یکیش مستخرج از پایان نامه باشه و یا اگر یه مقاله دارید باید یک گواهی ثبت اختراع هم داشته باشید که بتونید ثبت نام کنید.
   موفق باشید

 5. فرشته می‌گه:

  دوستان هر کی تربیت مدرس با استعداد ثبت نام کرده باید گواهی تاییدیه مجله رو داخل سایت بارگذاری کنه و گرنه وضعیتشو مثل من مشروط اعلام میکنن….خواهش میکنم هر کسی که وضعیتشو تایید اعلام کردن بگه که چه گواهی ای رو برای این بند داخل سایت بارگذاری کرده….ممنوون

  • علی می‌گه:

   سلام
   دوستان، زنگ زدم به تربیت مدرس، خانومه گفت برای گواهی اعتبار درجه عملی مجله برو قسمت information مجله بعد یه از اطلاعاتش مثه IF و… عکس بگیر. فقط خیلی عصبی بود نمیشد خیلی سوال ازش پرسید:)

   • فرشته می‌گه:

    با سلام
    دوستان عزیزم منم پیگیری کردم و طی تماسی که با مرکز استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس داشتم گفتن که اگر تصویر روی جلد مجله رو بزارید که مشخص باشه مجله علمی پژوهشی کافیه…..
    موفق باشید

  • زهرا می‌گه:

   من از سایت ژورنالی که مقاله رو اکسپت گرفتم عکس گرفتم اون رو فرستادم. ایراد نگرفتند

 6. علی می‌گه:

  سلام
  دوستان خلاصه کامل مقاله یعنی چی؟ یعنی pdf مقاله رو هم باید بفرستیم یا فقط تصویر صفحه اول کافیه؟
  چقدر مدارکی که میخواد زیاده از صبح دارم میزارم تموم نمیشه۰

  • فرشته می‌گه:

   دوست عزیز، اگر حجم فایل مقالتون کمه خود مقاله کامل رو بزارید اگرم زیاد فقط تصویر صفحه اول رو بزارید کفایت میکنه….شما گواهی تاییدیه مجله و نوع آن را دارید ؟؟؟ اگه دارید چطور گرفتید یعنی از کجا باید این گواهی معتبر بودن مجله رو گرفت؟؟؟؟؟

   • علی می‌گه:

    ممنون۰ من فقط تصویر صفحه اولو گذاشتم۰ گواهی معتبر بودن مجله رو نمیدونم چیه۰ تنها چیزی که به ذهنم میرسه ابنه که اسم مجله رو تو اخرین لیست وزارت علوم رنگی کنم تصویر اون صفحه رو براشون بفرستم:) البته تو سایت گلستان قسمت راهنما شماره برای تماس گذاشته میشه فردا از خودشون پرسید۰

   • الف نون می‌گه:

    بنظرم این گواهی اعتبار و درجه مجله خیلی منطقی نیست…وقتی یه مجله علنی پژوهشی باشه هست دیگه، حتی تو سایت مگیران هم بزنن رتبه شو نوشته…تربیت مدرس اینکارها یعنی چی?!

    • فرشته می‌گه:

     واقعا اصلا نمیتونم درک کنم چرا این گواهی رو میخوان وقتی مقاله چاپ شده و میتونن از طریق لینکش وارد سایت مجله بشن دیگه گواهی تاییدیه یعنی چی؟؟؟؟ بچه ها کسی شماره ای از مرکز استعداد درخشان تربیت مدرس نداره که بهشون زنگ بزنیم و بپرسیم قضیه این گواهی چیه و منظورشون از مراجع ذی صلاح یعنی چی؟؟؟؟ و چه گواهی ای رو قبول میکنن………

 7. فرشته می‌گه:

  سلام
  دوستان کسی میدونی بند ج اطلاعیه اول شماره ۱۶ دانشگاه تربیت مدرس که نوشته
  “تصویر گواهی تاییدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد”.
  منظورش از مراجع ذی صلاح چیه؟؟؟ یعنی از کجا باید همچین گواهی ای بیاریم؟؟؟ من مقالاتم چاپ شده و داخل سیستم جامع هم بارگذاری کردم…نمیدونم باید این گواهی رو از کجا بیارم….خواهش میکنم راهنمایییم کنید….با سپاس

  • علی می‌گه:

   دقیقا منم این سوالو دارم۰

   • فرشته می‌گه:

    خوب اگه این گواهی رو نداشته باشید وضعیتتون رو مشروط اعلام میکنه دقیقا چیزی که واسه من واس من نوشتن و گفتند که گواهی مبنی بر اعتبار مجله و نوع آن را قرار دهید…..و واقعا نمیدونم این گواهی چیه و یا از کجا باید بیاریمش؟؟؟ منظورش از مراجع ذی صلاح چیه؟؟؟ دوستان اگر کسی اینجا این گواهی رو داره خوهشا بگه که چطور اونو دریافت کرده؟؟
    ممنون

 8. محسن می‌گه:

  دوستان من معدل کارشناسی زیر ۱۵ دارم، معدل کارشناسی ارشدم ۱۹ و مجموع ۱۰ مقاله علمی پزوهشی.۶ همایش ۲ کتاب. یه طرح پژوهشی و دارم . شرایط سنی هم بالای ۳۰ سال. رشته ام زیست دریا.ایا جایی میتونم دکترا واسه استعداد اقدام کنم؟ ممنون از پاسخ گویی

 9. علی می‌گه:

  سلام دوستان
  خطای “بیش از تعداد مجاز نمی توانید از امکانات سایت استفاده کنید” سایت گلستان رو باید چطوری برطرف کرد؟

 10. علی اکبر می‌گه:

  سلام.من نفر ۲۱ کنکور دکتری شدم معدلم هم بالای ۱۷ هست.رتبه اولی لیسانس و ارشد هستم.فقط ۱۵ سال پیش از دانشگاه شهید باهنر فارغ تحصیل شدم.تو مصاحبه قبول میشم؟؟

 11. صادق می‌گه:

  سلام دوستان مهلت ثبت نام تمدید نشده؟ من متآسفانه غفلت کردم.

 12. سحر می‌گه:

  سلام دوستان تربیت مدرس مهلت ارسال مدارک را تمدید نمیکنه؟

 13. ترگل می‌گه:

  من ارشد دارم غیر انتفاعی میخونم یعنی بدون کنکور نمیتونم؟ حتی اگه معدل ۳ ترم بدون پایان نامه، بالای ۱۹ بشه؟

 14. موسوی می‌گه:

  دوستان جدول موضوع تخصصی را من پیدا نکردم و چون وقت کم بود سفید فرستادم.به نظرتون در پذیرش تاثیری داره؟

 15. اعظم می‌گه:

  سلام
  من چندتا از مدارک رو نتونستم از دانشگاه و مجله ام بگیرم هنوز و نشد آپلود کنم در سامانه گلستان تربیت مدرس
  الانم سامانه بسته شده
  بنظرتون تمدید میکنند ?

 16. سمیه می‌گه:

  سلام به همه. من از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل شدم به نظرتون میتونم شرکت کنم؟تو مرحله ثبت نام تو اسم دانشگاه هنگ کرده به نظرتون مشکل از کجاست؟یکی کمک کنه

 17. --- می‌گه:

  دوستان برای ثبت نام در سامانه گلستان ۴ مرحله در نظر گرفته
  ۱٫ مشخصات داوطلب
  ۲٫ هزینه ثبت نام
  ۳٫ ارسال مدارک
  ۴٫ تایید نهایی ثبت نام

  برای من مرحله ۴ فعال نیست. کسی میدونه مشکل از کجاست؟

 18. ساناز می‌گه:

  میشه یکی به من بگه گواهی اعتبار مجله رو از کجا باید گرفت؟

 19. مهسا... می‌گه:

  سلام بچه ها من یه مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه و دو تا مقاله علمی ترویجی دارم و هم کارشناسی و هم ارشد رتبه اول کلاس بودم و معدلم عالیه. به نظرتون میتونم شرکت کنم یا حتما باید دو تا مقاله علمی پژوهشی داشته باشم؟ لطفا جواب بدید

 20. ebi می‌گه:

  با سلام
  کسی از دوستان میدونه کسایی ک لیسانس آزاد بودن میتونن تو فراخوان شرکت کنن یا نه

 21. !!!!!!!!! می‌گه:

  سلام. چرا موقع ثبت اطلاعات می نویسه دانشگاه صنعتی اصفهان (ارشد)جزو دانشگاه های مجاز نمی باشد؟

 22. میلاد می‌گه:

  ببخشید این بند یعنی چی؟ یعنی اگر تو کنکور قبول نشیم نمیتونیم استعداد درخشان هم قبول شیم؟؟
  “چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه
  آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود از طریق برگزیدگان
  علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود”

 23. سید ناز می‌گه:

  سلام و عرض ادب
  دانش آموخته یزد کارشناسی ۱۸
  فوق ۱۸/۸۱
  ۲۳تا مقاله دارم ۸تاعلمی پژوهشی- ۱۱تا کنفرانس بین المللی
  ۱ isi
  2 isc
  1کنفرانس خارجی
  ۲تا طرح ملی
  و حدود ۱۰تا مقاله علمی پژوهشی دیگر اصلاحیه خوردن
  فقط گناهم دانشگاه یزد هست که خوندم و نمیتونم تو پذیرش تهران و شریف و بهشتی شرکت کنم که دانشگاهمون تیپ ۱ نیست
  از طرفی استراتژیک میخوام که ندارن هیچ کدوم
  بنظرتون برم پی زندگیم یا نه امید به سالهای آتی البته بدون چشم داشت به بدون آزمونی
  کنکورهاشونم که سال به سال رویایی تر میشه

  • تینا می‌گه:

   کجا نوشته دانشجوهای دانشگاه یزد نمیتونن شرکت کنن؟
   ب) برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف با اعمال ضریب : ۱۶:۱

   ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه های دولتی با اعمال ضریب ۱۷/۲:۰/۹۳
   برا شما ضریب ۱ حساب میشه یعنی ۱۶٫ شما ۲ نمرم اضافه دارین
   موفق باشید

 24. زهرا می‌گه:

  سلام من معدل لیسانسم کمتر از ۱۶ هست ولی ارشد هم معدلش بالاست و مقاله و اختراع دارم ممکنه منم اقدام کنم ؟

  • مهسا می‌گه:

   سلام
   متأسفانه معدل لیسانس شرط لازم ایین نامه هستش و نمیشه کاری ش کرد. اما برخی دانشگاه ها ضرایبی در نظر میگیرن که ممکنه با توجه به دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی تون شامل حالتون بشه و معدلتون به حدنصاب لازم برسه.
   پیگیر اطلاعیه های دکتری بدون آزمون تو سایت باشید تا در صورتی که اطلاعیه یه دانشگاه چنین موردی داشت باخبر بشید.

 25. ملیکا می‌گه:

  با سلام
  ببخشید بچه ها فرم هایی که باید تکمیل و ارسال بشه رو باید از کجا دانلود کنیم؟ من پیداشون نمیکنم

 26. آزاده می‌گه:

  سلام دوستان
  میخواستم بدونم که حتما باید حداقل دو تا مقاله داشتهباشیم یا یک مقاله کافیه؟؟؟؟

 27. AAA می‌گه:

  با سلام خدمت همه دوستان. من همه شرایط رو دارم جز معدل کارشناسی که ۱۵/۷۷ از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابله. ارشدمم بالای ۱۸ از خود تربیت مدرسه بنظرتون کلا بیخیال شم یا بفرستم مدارکمو؟ ضمنا تو این مراحل پولی باید واریز کرد؟

  • مهسا می‌گه:

   سلام
   مدارک در وهله اول در استعداد درخشان دانشگاه بررسی میشه تا شروط لازم رو داشته باشید و اگه داشتید بعد میفرستن دانشکده ها. تا جایی که من میدونم استعداد درخشان تربیت مدرس خیلی سختگیه و قبول نمیکنه. باز هم تصمیم با خودتونه.

 28. اعظم می‌گه:

  چرا مجری طرح پژوهشی بودن امتیاز نداره?
  واقعا چراااااا

 29. پریسان می‌گه:

  سلام دوستان. لطفا اگه کسی میدونه جواب بدید میشه با ی گرایش دیگه شرکت کرد؟ گرایش منو نداره ولی گرایش دیگه رشتمو داره.

 30. آریا می‌گه:

  سلام دوستان .
  سال ۹۳ ارشد تموم کردم و ۵ تا مقاله ی علمی پژوهشی دارم.
  معدل مقطع کارشناسیم هفده وچهل و پنج صدم هستش و معدل ارشدم هفده و شصت و دو…
  ولی کارشناسیمو از دانشگاه علمی کاربردی گرفتم.ایا میتونم در این مرحله بدون آزمون دکترا شرکت کنم..؟
  ممنونم اگه راهنمایی کنین.

 31. فاطمه می‌گه:

  سلام دوستان خوبم… کسی میدونه میشه در گرایشی غیر از گرایش ارشد٬ البته با عنوان تز مرتبط با گرایش مربوطه در این مصاحبه شرکت کرد؟
  با توجه به اینکه محدودیتی از لحاظ تغییر گرایش در این شیوه نامه دیده نمیشه.
  ممنون میشم اگر کسی میدونه زودتر اعلام کنه.

 32. اعظم می‌گه:

  سلام
  آیا به توصیه نامه هم نیازه?
  در کدام مرحله باید ارائه کنیم?

 33. علی می‌گه:

  سلام دوستان
  این مقاله ها که نوشته الزامیه، مقاله ی کنفرانسی هم حسابه؟ اگر کنفرانس معتبری مثل IEEE باشه. ممنون میشم اگه جواب بدین

  • فاطمه می‌گه:

   با سلام
   خیر، فقط مقالات علمی پژوهشی که باید یکی از این مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه باشه.
   مقالات پزوهشی خارج از پایان نامه شامل ۷ امتیاز پژوهشی نمی شود

 34. احمد می‌گه:

  به نظر من برای دانشگاه تربیت مدرس اونم بدون آزمون زیاد سرمایه گذاری نکنید چون پذیرشش خییییلی سخته فقط هزینه میدید و ضرر می کنید.

 35. زهره می‌گه:

  دوستان! آیا فرما رو باید دستی با خودکار پر کنیم یا فایل وورد هم داره برای تایپ؟ یه سوال دیگه این که تو سیستم گلستان بعد اینکه کد امنیتی رو وارد میکنم صفحه بالا نمیاد، چطوری این مشکل حل میشه؟

 36. اعظم می‌گه:

  سوال مهم
  ایا طرح پژوهشی داشتن، امتیاز نداره???
  چرا گزینه ای براش در نظر نگرفته اند

 37. الهه می‌گه:

  سلام
  بچه ها تربیت مدرس زمان ارسال مدارک را تمدید نمیکنه زمانش خیلی کمه.

 38. اعظم می‌گه:

  پیش از اتمام آپلودکردن تمام مدارکم، سیستم ثبت نهایی شده و ارور میده: بیش از تعداد مجاز نمیتوانبید از امکانات استفاده کنید…
  این یعنی چی? یکی کمک کنه لطفا

 39. نسیم می‌گه:

  سلام
  من ۹۲/۱۲/۲۰ دفاع کردام، با این تاریخی که دانشگاه شرط کرده؛ مجاز به شرکت هستم؟
  ممنون

 40. ..... می‌گه:

  این شرط معدل کارشناسی واقعا بی انصافیه. ای کاش حداقل یه تبصره بذران براش. هر کی تو دانشگاههای کوچکتر درس خونده خیلی بیشتر از کسی که در دانشگاههای بزرگ درس خونده سختی کشیده. هم اساتید سوالاتشون سخت بود و هم نمره دهی بسیار سخت بود.
  برای کسی که معدل ارشدش بالاست به نظرم باید بتونه به استعداد راه پیدا کنه. ای کاش این مساله رو کمی هموارتر بکنند.

 41. زهرا می‌گه:

  دوستان سوال بنده این بود که مدرک زبان در حال حاضر برای ثبت نام الزامیه یا نه؟ اگر کسی خبر داره بگه آخه اینطوری که اینجا نوشته مثل اینکه میشه بعد از ترم اول بعد از قبولی ارائه داد. لطفاً

 42. سایت گلستان می‌گه:

  سلام بچه ها
  ادرس سایت گلاستان و یا لینکشو کسی داره بذاره اینجا؟؟؟؟؟؟؟

 43. مریم socio می‌گه:

  سلام عزیزان ! اینکه مقالات باید کلاهم راستا با پایان نامه باشه واقعا یعنی چه ؟ اول اینکه معیار ارتباط چیه؟ دوم اینکه این واقعا درست نیست که همه مرتبط با هم باشند. در یک حوزه باشند خوبه ولی همه با هم مرتبط آخه صحیح نیست

  • Reza11 می‌گه:

   هر دم از این باغ بری میرسد
   تازه تر از تازه تری میرسد
   این قوانین دیگه تبدیل به یه بخش مهم از پذیرش مقطع دکتری در ایران شده.
   سازمان سنجش یه چیز میگه ، مجلس یه چیز دیگه ، امسالم که دانشگاه ها هم اضافه شدن
   حالا چه پذیرش با ازمون چه استعداد

 44. محمد می‌گه:

  ضریب معدل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  اصفهان چجوری محاسبه میشه؟ من با معدل کل ۱۶٫۵۰ در کارشناسی فرغ التحصیل شدم. اگر جز دسته سوم باشه ینی نمیتونم تو این دانشگاه بدون آزمون درخواست بدم؟

 45. زهرا می‌گه:

  سلام
  دوستان مدرک زبان الزامیه یا اگر نداشته باشیم میتونیم بعد از مصاحبه و قبولی ارائه بدیم؟

 46. بهرام می‌گه:

  سلام دوستان دانشگاه فرهنگیان کدام ضریب رو شامل میشه؟
  کارادانی تهران و کارشناسی تبریز

 47. 0098 می‌گه:

  درود بر شما.
  چرا من نمی تونم وارد سامانه گلستان بشم :(
  حتی با IE، حتی ساعت سه نصف شب.
  لطفاً اگر کسی راه حل دیگه ای داره بگه ممنون میشم.

 48. لیدا می‌گه:

  سلام دوستان من معدل ارشدم ۱۸/.۸و کارشناسی ۱۶٫۶۷از دانشگاه خلیج فارس بوشهر به نظرتون میتونم شرکت کنم

 49. پریسان می‌گه:

  سلام دوسان. کسی میدونه میشه با ی گرایش دیگه شرکت کرد؟ گرایش منو نداره ولی گرایش دیگه رشتمو داره.

 50. اعظم می‌گه:

  مدرک زبان را باید در سامانه گلستان آپلود کنیم?
  یا تا روز مصاحبه وقت هست که ارائه اش کنیم?

 51. محسن می‌گه:

  دوستان من به شرط معدلشون اعتراض کردم، میگن مصوووووب شووورای دانشگاست و عوض نمیشه!!!!!
  خواهشا هرکی مشکل منو داره تو سایت دانشگاه تربیت مدرس اعتراضشو بنویسه بلکه این وحی منزلشون عوض شه!!!
  http://modares.ac.ir/?fkeyid=&siteid=11&fkeyid=&siteid=1&pageid=240&newsview=1585

 52. نانوبیوتکنولوژی می‌گه:

  بچه ها اگه رزومه خیلی خوب باشه، ولی بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشه، میتونن بپذیرن؟ ۵ تا مقاله ISI دارم، که یکیش ایمپکت ۸ چاپ شده… رتبه دو هم بودم بین فارغ التحصیلای کارشناسی و کارشناسی ارشد. البته نمیدینم این رزومه خیلی خوب محسوب میشه یا نه!!!

 53. اعظم به مهسا خانم می‌گه:

  سلام , من معدلم ارشدم، بعد از اعمال ضریب همترازی، چند صدم کم داره…بنظرتون میپذیرند? اصن سیستم گلستان ارور میده یانه?

 54. بهرام می‌گه:

  سلام دوستان دانشگاه فرهنگیان در دوره کارشناسی کدوم ضریب رو میگیره؟ کاردانی در حکیمیه تهران و کارشناسی در تبریز
  لطفا جواب بدین گیر کردم
  دستتون طلا

 55. رزا می‌گه:

  بچه سلام،من نمره کارشناسی ۱۶٫۵۰ و معدل ارشدم ۱۷٫۶۰ خست.با این ضریب که اصلا متوجه نشدم جریانش رو میتونم تبریز شرکت کنم؟؟؟؟راهنمایی لطفا

 56. ..... می‌گه:

  یعنی کسانی که استعداد درخشان محسوب میشن آزمون کتبی مصاحبه رو نخواهند داد؟
  من فکر میکردم استعداد درخشان بودن مرحله ی اول آزمون رو از میان بر میداره و مصاحبه کتبی یا شفاهی شامل همه خواهد شد.

 57. آصف می‌گه:

  سلام
  من فارغ التحصیل رشته مدیریت ورزشی درمقطع فوق لیسانس با معدل ١۶،۶٨هستم .الان درحال حاضر سرباز هستم . میتونم آیا شرکت کنم .
  لطفاً جواب بدین. با تشکر

 58. مدارک لازم در سامانه گلستان؟ می‌گه:

  درود بر همه.
  کسی می تونه لطف کنه و بگه که سامانه گلستان “چه مدارکی” رو نیاز داره تا آپلود کنیم؟؟
  با تشکر از شما.

 59. گلستان می‌گه:

  درود بر همه.
  کسی میتونه لطف کنه و بگه که سامانه گلستان “چه مدارکی” رو نیاز داره تا آپلود کنیم؟
  با تشکر

 60. ..... می‌گه:

  سلام
  الان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ضریب همترازیش ۱ هست یا ۱٫۰۶۷؟

 61. شیوا می‌گه:

  سلام خدمت دوستان آیا با معدل ۱۴/۳۳ از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی با ضریب میشه شرکت کرد یا نه اگر دوستان راهنمایی بکنند ممنون می شوم

 62. Reza11 می‌گه:

  دوستان به این ضریب ۱٫۰۶۷ اگر ۱۵٫۹۵ رو هم ضرب کنی، بازم الای ۱۷ میاد،من معدل بدون پایان نامه ارشدم۱۵٫۹۹!!!!!!
  سایر شرایط رو دارم منتهی ۱۵٫۹۹*۱٫۰۶۷=۱۷٫۰۶
  ولی فکر نکنم قبول کنن

 63. علی می‌گه:

  این مقاله ها الزامی هستند؟؟ به شخصه وضعیت معدل و محل تحصیل خوبی دارم ولی فقط یک کنفرانسی دادم. در گذشته پذیرش اولیه بدون مفاله سابقه داشته است؟؟

 64. Mani می‌گه:

  ضزیب دهی دانشگاه ها بسیار جالب است! دانشگاه سبزوار دومین قطب علمی شمال شرق کشور و در گذشته با نام تربیت معلم دومین شعبه دانشگاه تربیت معلم یا خوارزمی تهران بوده است. آن وقت دانشگاه های پایین تر بجنورد. بیرجند و خیلی دانشگاه های دیگر به صرف مرکز استان بودن ضزیب بالاتری دارند و حداقل معدل بیشتر!!!!

 65. علی می‌گه:

  بچه ها اگا من همه شرایطو داشته باشم و کلی مقاله و چیزی دیگه داشته باشم و معدل کارشناسی ارشد ۱۸ و نیم باشه م ولی معدل کلرشناسیم نیم نمره کم داشته باشم نمیشه شرکت کنم؟

  • مهسا می‌گه:

   سلام
   خیر. مدارکتون اول در دفاتر استعداد درخشان بررسی میشه و اگه شرایط لازم رو نداشته باشید حذف میشید.

   • مهسا... می‌گه:

    سلام بچه ها
    من یه مقاله علمی پژوهشی و دوتا علمی ترویجی و چند تا کنفرانسی دارم. معدلم عالی و رتبه اول هستم. به نظرتون میتونم شرکت کنم یا به خاطر نداشتن دو تا مقاله علمی و پژوهشی نمیتونم شرکت کنم؟ لطفا جواب بدید

 66. بهرام می‌گه:

  سلام دوستان لطفا معدل کارشناسی و کاردانی من رو با ضریب حساب کنین ببینین میتونم شرکت کنم یا نه؟
  من چون دبیری خوندم ناپیوسته بودیم
  کاردانی۱۶/۸۹
  کارشناسی ۱۷/۰۷
  ارشد دانشگاه تبریز ۱۶/۷۹
  ایا میتونم یا نه لطفا جواب بدین. ممنون
  یکی اینو جواب بده.

 67. دانشگاه تهران می‌گه:

  دوستان من شهریور دفاع کردم و دانشگاه ما به سلامتی هنوز نه کارای فارغ التحصیلی منو انجام داده نه بنده میتونم ریز نمرات بگیرم. توی سامانه گلستانمون هم برای من زدن مشغول به تحصیل. ایا میتونم برای تربیت مدرس استعدادهای درخشان ثبت نام کنم؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  • 0098 می‌گه:

   سلام. فعلا نیاز به مدرک ارشد نیست. همون فرمهای توی سایتو تکمیل و به امضای معاون اموزشی دانشکدتون و همچنین استاد راهنماتون برسونید و در سایت آپلود کنید کفایت میکنه. البته من هنوز موفق با باز کردن سامانه گلستان مدرس نشدم.

 68. مدیریت ورزشی می‌گه:

  سلام علیکم.
  چرا هر چقدر سعی می کنم نمی تونم وارد سیستم گلستان بشم؟!! یعنی بعد از ارسال کد امنیتی، دیگه پیش نمیره!
  ممنون می شم اگر کسی راهنماییم کنه.

 69. مینا می‌گه:

  سلام دوستان
  من معدل کارشناسی ام ۱۸٫۰۲ است که از دانشگاه کاشان است با اعمال ضریب ۰٫۹۳ خوب زیر ۱۷ می شود آیا نمیتونم شرکت کنم؟

 70. الهه می‌گه:

  این فرم هایی را که خواستن باید از کجا دانلود کرد تو سایتشون که هیچی نست فرم شماره ۱٫ فرم تایید مقاله.
  خیلی زمان داده هزار تا فرم و مدرک هم میخواد.

 71. بهرام می‌گه:

  سلام دوستان لطفا معدل کارشناسی و کاردانی من رو با ضریب حساب کنین ببینین میتونم شرکت کنم یا نه؟
  من چون دبیری خوندم ناپیوسته بودیم
  کاردانی۱۶/۸۹
  کارشناسی ۱۷/۰۷
  ارشد دانشگاه تبریز ۱۶/۷۹
  ایا میتونم یا نه لطفا جواب بدین. ممنون

 72. محمد از مشهد می‌گه:

  این چه وضعشه اخه؟؟؟ کلا آیین نامه رو نادید گرفته دانشگاه تربیت مدرس واسه خودش آیین نامه درست کرده!!! من لیسانس از دانشگاه ازاد گرفتم ارشد رو از فردوسی مشهد. الان میتونم شرکت کنم؟؟؟ طبق ایین نامه سازمان سنجش میتونم ولی ایناکه ساز خودشون رو میزنن…

 73. دانشگاه آزاد - تهران مرکز می‌گه:

  یعنى من با معدل ١٩/۵ هم ، چون فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستم ، نمیتونم شرکت کنم ؟!!!!!!

 74. الهه می‌گه:

  بچه ها این نمره زبان خیلی بالاست ۷۰ ام اس آر تی.
  کسی اینجا نمره ۷۰ را داره من فقط مشکلم این مدرک. شنیدم خیلی سطح سوالاتش را بالا بردن حالا چیکار کنم شرکت نکنم.

 75. نازنین می‌گه:

  دوستان منم نفهمیدم بند سه قسمت کارشناسی چی میگه
  من کارشناسی رو از سایر دانشگاهای دولتی گرفتم و معدلم ۱۶/۷۵هستش میتونم شرکت کنم؟

 76. شهروز می‌گه:

  دوستان من قسمت حداقل معدل رو نفهمیدم اگه میشه واسم با مثال توضیح بدین با تشکر

  • پریسان می‌گه:

   بدای دانشگاههای سطح ۱که اسمشون رو ذکر کرده ضریب۱/۰۶۷گذاشته. یعنی کسی که توی این دانشگاهها درس خونده معدلش رو در این ضریب ضرب کنه. اگه ۱۷شد میتونه استفاده کنه. یعنی حداقل معدل ۱۶که با ضریب ۱/۰۶۷میشه ۱۷
   برای دانشگاههای مراکز استان مثل بین الملل قزوین،دانشگاه زنجان و … ضریب ۱ هست. که باید حداقل معدل ۱۷باشه چون ضریبش یک هست.
   برای سایر دانشگاهها ۰/۹۳ رو گذاشته یعنی حداقل ۱۸/۲۸ که باضریبش میشه ۱۷
   کلا سطح دانشگاهها رو توی معدل ارشد دخیل کرده.

   • Reza11 می‌گه:

    مسئله اینجاست که
    تمام ضرائب ارائه شده برای ارشد رو اگر در اون عددی که جلوش نوشته ضرب کنید.با دقت دو یا سه رقم اعشار میاد۱۷، مثلا۱۷٫۰۰۵
    ولی اگر برای دانشگاه های تراز اول که نوشته شده ۱٫۰۶۷:۱۶
    ۱۶*۱٫۰۶۷=۱۷٫۰۷۲
    یعنی اگر معدل حتی ۱۵٫۹۵ هم باشه
    ۱٫۰۶۷*۱۵٫۹۵=۱۷٫۰۱۸۶
    تکلیف چیه؟

 77. سعید می‌گه:

  مهلتی که برای ثبت نام گذاشتن خیلی کمه. وسط این تعطیلات امضای استاد راهنما و مدرک دیپلم و… . فکر می کنن دانشگاه همه کنار خونشونه؟! یه چیز دیگه؛ با توجه شیوه نامه ای که به اون اشاره می کنن باز هم امسال اون مشکل ۷۰ امتیاز رو دوباره خواهیم داشت. مگه اصلاح نشد این موضوع؟

 78. پریسان می‌گه:

  من دقیق متوجه نشدم. یعنی نیاز به ازمون کتبی داره؟ بعد شفاهی؟

 79. Asef می‌گه:

  من فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هستم ولی در حال حاضر سرباز هستم و تمامی شرایط قبولی در این آزمون هم دارم ، آیا میتوانم شرکت کنم ؟

 80. کنکوری دکتری حقوق می‌گه:

  سلام
  من نمی گم شرط مدت زمان فارغ التحصیلی نباشه؟ منتها بیان بدون احتساب مدت سربازی بگن دوسال. یعنی ما اشتباه کردیم رفتیم خدمت سربازی؟

 81. اقلبم می‌گه:

  سلام زمان فارغ التحصیلی شرط نیست؟؟ تا چه زمان ؟

 82. دکتری 95 می‌گه:

  چرا حداقل نمره msrt رو زدن ۷۰؟ چه خبره؟

 83. geography می‌گه:

  الان دقیقا مدرک دیپلم از کجا بیاریم ما؟؟؟نمیشد این اطلاعیه رو زمانی میزدن که حداقل زمان برای فراهم کردن مدارک مورد نیاز بود؟الان وسط تعطیلات عید اونم وقتی که تا۱۶ فروردین فقط مهلت ثبت نام هست این مدارکو نمیشه جمع کرد مگر کسی که یکی دو سال از فارغ التحصیلیش گذشته باشه

 84. علی می‌گه:

  بسم الله!!
  خوب اگه بدون آزمونه که ذیگه منوط به پذیرش در آزمون نیمه متمرکز چیه؟!!

درج نظر