مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیـت مدرس برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ براساس سهمیه استعدادهای درخشان دانشجوی دکتـری بدون آزمـون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانش آموختگان كارشناسي ارشد دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي “آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان”، آيين شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره 21/237200 مورخ 93/12/16، براساس آيين نامه فوق و اصلاحيه آن و شيوه نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان (برگزيدگان علمي) مصوب شوراي دانشگاه، نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و اختصاصي در دوره هاي دكتري تخصصي به شرح زير اقدام مي كند:

مشاهده رشته های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون 95 – 96 دانشگاه تربیت مدرس

الف – شرايط عمومي

داوطلبان بايستي هنگام ارائه درخواست داراي كليه شرايط عمومي زير باشند:

1 – اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2 – پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران.

3 – نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

4 – نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صلاحیت.

5 – عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها.

6- دانش آموخته يا دانشجوي نيمسال آخر دوره هاي روزانه و شبانه كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي معتبر داخل كشور مورد تأييد وزارتين “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” (به تشخيص دانشگاه)

تبصره 1: اتباع غيرايراني و دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز به درخواست پذيرش از اين طريق نمي باشند.

7- دارا بودن حداقل معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه به شرح زير:

حداقل معدل مقطع كارشناسي:

الف) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و مشهد با اعمال ضريب 15:1/067

ب) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف با اعمال ضريب : 16:1

ج) براي دانش آموختگان ساير دانشگاه هاي دولتي با اعمال ضريب 17/2:0/93

حداقل معدل مقطع كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه:

الف) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تربيت مدرس، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و مشهد با اعمال  ضريب 16:1/067

ب) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف با اعمال ضریب 17:1

ج) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر ساير دانشگاه هاي دولتي با اعمال ضريب : 18/28:0/93

8- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد در رشته تحصيلي متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا در دوره دكتري به تشخيص و تاييد دانشگاه .

9- تا زمان انتشار اين اطلاعيه (94/12/22) بيش از 2 سال از زمان فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفاً فارغ التحصيلان 92/12/22 به بعد مي توانند داوطلب پذيرش شوند).

ب – شرايط و ضوابط اختصاصي

دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد (در مهلت مجاز دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير، مي توانند بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور، داوطلب ادامه تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس شوند:

1- حداقل 2 مقاله علمي –پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله در مجلات معتبر (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) كه يك مقاله الزاماً مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن باشد و مقاله ديگر مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشد.

تبصره 2: درصورتي كه داوطلب داراي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات نمايه شده برتر JCR (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) باشد و با حذف نام اساتيد راهنما و مشاور نويسنده اول تلقي شود. داوطلب مي تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نمايد و در صورت تأييد مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشي ذي ربط امكان بررسي درخواست پذيرش داوطلب فراهم خواهد شد.

2- حداقل 1 مقاله علمي – پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله مستخرج از پايان نامه (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) همراه با ارائه گواهي حداقل 1 ثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

3- گواهي حداقل 1 ثبت اختراع بين المللي مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

 4- گواهي حداقل 1 ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر بين المللي مورد تأييد مراجع ذي صلاح

تبصره 3: احراز شرايط و ضوابط اختصاصي شرط لازم براي بررسي درخواست پذيرش داوطلبان مي باشد و كسب حداقل 7 امتياز از مستندات مربوطه به تشخيص كميته مصاحبه كننده گروه آموزشي مربوط الزامي است و چنانچه داوطلبي در صورت راه يابي به جلسه آزمون شفاهي، وفق نظر كميته مصاحبه كننده موفق به كسب حداقل امتياز لازم نشود از فهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهد شد.

ج – نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارك لازم

داوطلبان واجد شرايط لازم است حداكثر تا پايان روز دوشنبه مورخ 16 فروردين ماه سال 1395 نسبت به ثبت نام الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و مدارك مورد نياز به شرح زير را به فرمت مناسب تهيه و در سامانه مذكور در محل هاي مناسب بارگذاري نمايند (تحويل مدارك از طريق پست يا مراجعه حضوري امكان پذير نمي باشد).

توجه: در صورت راه يابي داوطلبان به جلسه آزمون شفاهي ضروري است اصل كليه مدارك شناسايي و نسخه كامل كليه مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي بارگذاري شده در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) به همراه كپي آنها ،را در روز برگزاري جلسه ارائه نمايند.

1- يك قطعه عكس 3×4 رنگي تمام رخ

2- تصويركارت ملي

3-تصوير مدرك نظام وظيفه

4- تصوير مدرك ديپلم داراي معدل كل

5- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل

6- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصيل مختص دانش آموختگان

7- تصوير فرم تكميل شده شماره 1 مربوط به گواهي تاييد معدل، نمره پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل و طول مدت تحصیلی

8- تصوير گواهي رتبه اول الي سوم دوره كارشناسي از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

9- تصوير گواهي رتبه اول دوره كارشناسي ارشد از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

10- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي

 11- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد

12- تصوير صفحه اول و چكيده پايان نامه

13- تصوير فرم تكميل شده ثبت اطلاعات داوطلب

14- تصوير فرم هاي تكميل شده و مربوط به گواهي تاييد يه مقالات علمي – پژوهشي/ علمي – ترويجي/كنفرانس هاي معتبر توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب (براي هر مقاله يك فرم حسب مورد)

15- تصوير نامه از مجلات مبني بر تاييد پذيرش چاپ قطعي مقاله يا مقاله هاي علمي پژوهشي كه تا كنون چاپ نشده باشند (تذكر: نامه وصول مقاله قابل قبول نيست).

16- تصوير گواهي تائيديه مبني بر نمايه شدن مجله در فهرست JCR يا ساير نمايه هاي معتبر و ساير مجلات علمي – پژوهشي مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت از مراجع ذي صلاح كه حاوي رتبه بندي و اعتبار مجله باشد.

17- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – پژوهشي مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب ( مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم تكميل شده) چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات داخلي و خارجي

توجه: درخصوص مقالاتي كه صرفا پذيرش شده اند ضروري است تصوير صفحه اول و خلاصه نسخه تاييد شده قبل از چاپ نهايي آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاري شود.

18- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – ترويجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه) چاپ شده

19- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس ها، سمينارها و يا همايش هاي داخلي و خارجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب همراه با تصوير روي جلد آن (مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه)

20- تصوير مستندات اختراع به ثبت رسيده (گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)

21-  تصوير مستندات برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر (گواهي صادره از دبيرخانه يا مراجع ذي ربط)

22- تصوير مستندات مربوط به تاليف يا گردآوري كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

23- تصوير مستندات مربوط به ترجمه كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

24- تصوير گواهي سابقه تدريس در مراكز آموزش عالي با تاييد معاون آموزشي دانشگاه/مؤسسه

25- تصوير گواهي طرح ها/ پروژه هاي تحقيقاتي اتمام يافته، داراي گواهي از مراجع ذي صلاح

26- تصوير گواهي زبان انگليسي مورد تاييد دانشگاه مطابق با عناوين آزمون هاي مندرج در جدول زبان مربوط به بند “١٠” بخش ح نكات مهم در صورت داشتن گواهي

توجه: كليه داوطلبان در صورت دارا بودن اين گواهي ملزم هستند تصوير آن را در سامانه بارگذاري نمايند. ليكن، در صورتي كه فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند ضروري است در صورت پذيرش، نسبت به ارائه گواهي داراي حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند 10 اقدام نمايند.

27- تصوير گواهي مربوط به داوطلبان شاهد و ايثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحيت (درصورتي كه داوطلب در فرم درخواست اعلام كرده باشد حائز شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه مي باشد)

تبصره4:  شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه شامل موارد زير مي باشد:

• جانبازان 25 % و بالاتر

• آزادگان

• همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)

• جانباز با حداقل 15% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

• داوطلباني كه از تاريخ 59/6/31  لغايت 67/6/31  حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند، با ارائه اصل گواهي مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به تاريخ سال جاري، قابل دريافت از نواحي نگهداري پرونده سابقه جبهه يا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران قابل دريافت از اداره كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي

28– پرداخت هزينه ثبت نام و بررسي مدارك كه مبلغ 600/000 (ششصد هزار) ريال مي باشد و لازم است به صورت الكترونيكي نسبت به پرداخت آن از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام شود.

د- مصاحبه علمي و اعلام نتايج

نتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان و راه يافتگان به جلسه آزمون شفاهي حتي المقدور تا پايان فروردين ماه سال 1395، از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان مي توانند با استفاده از شناسه كاربري و رمز عبوري كه هنگام ثبت نام از سامانه مذكور دريافت مي كنند، از وضعيت خود مطلع شوند.

در اين مرحله داوطلباني كه وضعيت بررسي نسخه الكترونيكي مدارك آنها در سامانه فوق “تاييد” اعلام مي شود، ضروري است نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و گواهي مربوط به ثبت نام را از سامانه مذكور دريافت نمايند.

توجه: ارائه گواهي ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) در روز برگزاري آزمون شفاهي ضروري است و داوطلباني كه نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه مذكور اقدام نكرده و گواهي ثبت نام الكترونيكي را دريافت نكرده باشند، مجاز به شركت در جلسه آزمون شفاهي نخواهند بود.

جلسه آزمون شفاهي برگزيدگان علمي ترجيحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهي داوطلبان آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سال 1395 برگزار خواهد شد و اطلاعيه دعوت به جلسه براساس رشته هاي مختلف حتي المقدور تا چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه سال 1395 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان بايستي صرفا از اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمايند و دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري آزمون شفاهي به منزله انصراف وي از درخواست پذيرش خواهد بود و امكان برگزاري مجدد جلسه مقدور نخواهد بود .

نتيجه نهايي بررسي پذيرش و آزمون شفاهي نيز حداكثر تا پايان شهريوماه سال 1395 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir يا سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست مي شود اكيداً از مراجعه حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند. شايان ذكر است دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتايج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پيگيري نمايند و از وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

ح – نكات مهم

1- داوطلبان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.

2- پذيرش برگزيدگان علمي در رشته هاي گروه علوم پزشكي صرفا از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور انجام مي شود.

3- كليه مقالات داوطلبان اعم از علمي – پژوهشي ، علمي – ترويجي و مقالات چاپ شده در كنفرانس ها در صورتي قابل امتيازدهي هستند كه مستخرج از پايان نامه يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشند و توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب تاييد شده باشند.

4- مقالاتي كه در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمي از نظر وزارتين علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسي و امتيازدهي نيستند.

5- در صورت ارائه تاليف، گردآوري يا ترجمه كتاب بايستي تاليف يا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب باشد، در غير اين صورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.

6 – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در يك رشته تحصيلي هستند و درصورت ارائه درخواست هاي متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهندشد.

7 – چنان چه در هر يك از رشته هاي اعلام شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به جلسه آزمون شفاهي راه نيابد و يا پس از برگزاري آزمون شفاهي به تعداد لازم داوطلب پذيرفته نشود، از طريق برگزيدگان علمي نيز در رشته هاي مورد نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود.

8- كسب حدنصاب علمي لازم براي پذيرش, كه توسط دانشگاه تعيين مي شود و موافقت گروه آموزشي و دانشگاه، از شرايط اصلي پذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور، دانشگاه ملزم به پذيرش داوطلبان برگزيده علمي نمي باشد.

9- دانشجويان نيمسال آخر (در مهلت مجاز دوره كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت پذيرش بايستي حداكثر تا 31 شهريورماه سال 1395 از پايان نامه خود دفاع و فارغ التحصيل شوند؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان واجد شرايط پذيرش حذف خواهد شد.

10-  پذيرش قطعي پذيرفته شدگان منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صلاح مربوط و تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور و ارائه مدرك زبان انگليسي معتبر مطابق با جدول زير تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 1395-96 مي باشد و در صورتي كه داوطلبي موفق به احراز حد نصاب مدرك زبان انگليسي معتبر نشود، ثبت نام مشروط وي لغو و اخراج مي گردد.

تاريخ اعتبار آزمون: حداكثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام برگزيدگان علمي

(از /1392 12/ 22 مطابق با 13 مارس 2014 به بعد)

1

11- پذيرفته شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

12- پذيرفته شدگاني كه در استخدام دستگاه هاي دولتي هستند بايد براي ثبت نام (شروع به تحصيل) مدارك لازم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند.

13- ادامه تحصيل قبول شدگان بدون پرداخت شهريه تحصيلي است و تغيير رشته يا انتقال افراد پذيرفته شده به ساير دانشگاه ها مجاز نيست.

14- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر يك از شرايط ورود به دوره دكتري مذكور در اين اطلاعيه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

15- به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي پذيرش نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي نيز قابل استرداد نيست؛ لذا اكيدا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعيه را به دقت مطالعه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط ثبت نام نمايند.

16- اطلاعات تكميلي در صورت نياز صرفا از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir خواهد شد و داوطلبان بايستي تا زمان اعلام نتایج اخبار و اطلاعيه هاي مربوط را از وبگاه مذكور ملاحظه و پيگيري نمايند و دانشگاه مسئوليتي در قبال اطلاع رساني جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهايي كه اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقي مي شود.

17- براي آشنايي بيشتر با استادان اين دانشگاه و اطلاع از فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي آنان ميتوانيد به وبگاه فارسي دانشگاه، زير شاخه آموزش، لينك “زمينه هاي تحقيقاتي” در بخش گزيده اخبار مراجعه نماييد. در هر حال زمينه تحقيقاتي (موضوع رساله دكتري) پذيرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشي و دانشگاه پس از پذيرش و ثبت نام آنان تعيين خواهد شد و انتخاب زمينه تحقيقاتي توسط داوطلبان حقي براي آنان ايجاد نمي كند.

18- شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعـه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد موارد خودداري فرماييد. در صورت ضـرورت صـرفا شـماره تلفـن 82883061 در ايام ثبت نام، در روزهاي اداري و غير از تعطيلات رسمي (شنبه الـي چهارشـنبه) از سـاعات 10 الـي 12 پاسخگوي داوطلبان خواهد بـود و پـس از اتمـام مهلـت ثبـت نـام و خـارج از سـاعات و روزهـاي اعـلام شـده امكـان پاسخگويي به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

توجه: دعوت به مصاحبه علمي و پذيرش در رشته هاي مشروح زير مشروط به پذيرش دانشجو از طريق آزمون نيمه متمركز سال 1395 در دوره هاي دكتري تخصصي اين دانشگاه مي باشد و ثبت نام داوطلبان در سيستم جامع دانشگاهي (گلستان) به منظور بررسي پذيرش و ارسال مدارك هيچ گونه حقي براي آنان ايجاد نمي كند.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. یاسمن گفت:

  سلام، ببخشید مهلتش تا اخر فروردین تمدید شده درسته؟
  کجا باید ثبت نام کرد؟ من چیزی پیدا نمیکنم
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 2. زهرا گفت:

  سلام من برای سال دیگه میخوام شرکت کنم.آیا فارغ التحصیلان دانشگاه مفید قم میتونن شرکت کنند؟؟، کسی میدونه؟؟؟

 3. سغیده گفت:

  من شرایط معدل و سنوات رو کامل دارم.. یه مقاله ISI اسم اول دارم که مال کارشناسیمه و البته مرتبطه با موضوع پایان نامه ارشدم…
  میتونم اقدام کنم؟ یا حتما باید دو مقاله رو آپلود کنم و سیستم اجازه نمیده با یه دونه برم جلو؟

  • سغیده گفت:

   از ارشدم دو تا مقاله ISI دارم که یکی ریوایز خورده و یکی هم دست ادیتوره… احتمال زیاد تا روز مصاحبه اکسپت اونام بیاد
   اونا رو هم میتونم آپلود کنم؟
   فرمی چیزی باید از قبل پر کنیم یا از آموزش دانشکده مدرکی باید بگیریم؟

 4. سمیرا گفت:

  سلام.یسوال.معدل کارشناسیم 15.85 از دانشکاه باهنر کرمانه .بنظر شما من میتونم شرکت کنم؟

 5. سلولی مولکولی گفت:

  دوستان بالاخره فقط با یک مقاله مستخرج از پایان نامه میشه ثبت نام کرد یا نه؟
  مرسی

  • فرشته گفت:

   دوست عزیز حداقل باید دو تا مقاله رو داشته باشید که حتما یکیش مستخرج از پایان نامه باشه و یا اگر یه مقاله دارید باید یک گواهی ثبت اختراع هم داشته باشید که بتونید ثبت نام کنید.
   موفق باشید

 6. فرشته گفت:

  دوستان هر کی تربیت مدرس با استعداد ثبت نام کرده باید گواهی تاییدیه مجله رو داخل سایت بارگذاری کنه و گرنه وضعیتشو مثل من مشروط اعلام میکنن….خواهش میکنم هر کسی که وضعیتشو تایید اعلام کردن بگه که چه گواهی ای رو برای این بند داخل سایت بارگذاری کرده….ممنوون

  • علی گفت:

   سلام
   دوستان، زنگ زدم به تربیت مدرس، خانومه گفت برای گواهی اعتبار درجه عملی مجله برو قسمت information مجله بعد یه از اطلاعاتش مثه IF و… عکس بگیر. فقط خیلی عصبی بود نمیشد خیلی سوال ازش پرسید:)

   • فرشته گفت:

    با سلام
    دوستان عزیزم منم پیگیری کردم و طی تماسی که با مرکز استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس داشتم گفتن که اگر تصویر روی جلد مجله رو بزارید که مشخص باشه مجله علمی پژوهشی کافیه…..
    موفق باشید

  • زهرا گفت:

   من از سایت ژورنالی که مقاله رو اکسپت گرفتم عکس گرفتم اون رو فرستادم. ایراد نگرفتند

 7. علی گفت:

  سلام
  دوستان خلاصه کامل مقاله یعنی چی؟ یعنی pdf مقاله رو هم باید بفرستیم یا فقط تصویر صفحه اول کافیه؟
  چقدر مدارکی که میخواد زیاده از صبح دارم میزارم تموم نمیشه۰

  • فرشته گفت:

   دوست عزیز، اگر حجم فایل مقالتون کمه خود مقاله کامل رو بزارید اگرم زیاد فقط تصویر صفحه اول رو بزارید کفایت میکنه….شما گواهی تاییدیه مجله و نوع آن را دارید ؟؟؟ اگه دارید چطور گرفتید یعنی از کجا باید این گواهی معتبر بودن مجله رو گرفت؟؟؟؟؟

   • علی گفت:

    ممنون۰ من فقط تصویر صفحه اولو گذاشتم۰ گواهی معتبر بودن مجله رو نمیدونم چیه۰ تنها چیزی که به ذهنم میرسه ابنه که اسم مجله رو تو اخرین لیست وزارت علوم رنگی کنم تصویر اون صفحه رو براشون بفرستم:) البته تو سایت گلستان قسمت راهنما شماره برای تماس گذاشته میشه فردا از خودشون پرسید۰

   • الف نون گفت:

    بنظرم این گواهی اعتبار و درجه مجله خیلی منطقی نیست…وقتی یه مجله علنی پژوهشی باشه هست دیگه، حتی تو سایت مگیران هم بزنن رتبه شو نوشته…تربیت مدرس اینکارها یعنی چی?!

    • فرشته گفت:

     واقعا اصلا نمیتونم درک کنم چرا این گواهی رو میخوان وقتی مقاله چاپ شده و میتونن از طریق لینکش وارد سایت مجله بشن دیگه گواهی تاییدیه یعنی چی؟؟؟؟ بچه ها کسی شماره ای از مرکز استعداد درخشان تربیت مدرس نداره که بهشون زنگ بزنیم و بپرسیم قضیه این گواهی چیه و منظورشون از مراجع ذی صلاح یعنی چی؟؟؟؟ و چه گواهی ای رو قبول میکنن………

 8. فرشته گفت:

  سلام
  دوستان کسی میدونی بند ج اطلاعیه اول شماره ۱۶ دانشگاه تربیت مدرس که نوشته
  “تصویر گواهی تاییدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد”.
  منظورش از مراجع ذی صلاح چیه؟؟؟ یعنی از کجا باید همچین گواهی ای بیاریم؟؟؟ من مقالاتم چاپ شده و داخل سیستم جامع هم بارگذاری کردم…نمیدونم باید این گواهی رو از کجا بیارم….خواهش میکنم راهنمایییم کنید….با سپاس

  • علی گفت:

   دقیقا منم این سوالو دارم۰

   • فرشته گفت:

    خوب اگه این گواهی رو نداشته باشید وضعیتتون رو مشروط اعلام میکنه دقیقا چیزی که واسه من واس من نوشتن و گفتند که گواهی مبنی بر اعتبار مجله و نوع آن را قرار دهید…..و واقعا نمیدونم این گواهی چیه و یا از کجا باید بیاریمش؟؟؟ منظورش از مراجع ذی صلاح چیه؟؟؟ دوستان اگر کسی اینجا این گواهی رو داره خوهشا بگه که چطور اونو دریافت کرده؟؟
    ممنون

 9. محسن گفت:

  دوستان من معدل کارشناسی زیر 15 دارم، معدل کارشناسی ارشدم 19 و مجموع 10 مقاله علمی پزوهشی.6 همایش 2 کتاب. یه طرح پژوهشی و دارم . شرایط سنی هم بالای 30 سال. رشته ام زیست دریا.ایا جایی میتونم دکترا واسه استعداد اقدام کنم؟ ممنون از پاسخ گویی

 10. علی گفت:

  سلام دوستان
  خطای “بیش از تعداد مجاز نمی توانید از امکانات سایت استفاده کنید” سایت گلستان رو باید چطوری برطرف کرد؟

 11. علی اکبر گفت:

  سلام.من نفر 21 کنکور دکتری شدم معدلم هم بالای 17 هست.رتبه اولی لیسانس و ارشد هستم.فقط 15 سال پیش از دانشگاه شهید باهنر فارغ تحصیل شدم.تو مصاحبه قبول میشم؟؟

 12. صادق گفت:

  سلام دوستان مهلت ثبت نام تمدید نشده؟ من متآسفانه غفلت کردم.

 13. سحر گفت:

  سلام دوستان تربیت مدرس مهلت ارسال مدارک را تمدید نمیکنه؟

 14. ترگل گفت:

  من ارشد دارم غیر انتفاعی میخونم یعنی بدون کنکور نمیتونم؟ حتی اگه معدل 3 ترم بدون پایان نامه، بالای 19 بشه؟

 15. موسوی گفت:

  دوستان جدول موضوع تخصصی را من پیدا نکردم و چون وقت کم بود سفید فرستادم.به نظرتون در پذیرش تاثیری داره؟

 16. اعظم گفت:

  سلام
  من چندتا از مدارک رو نتونستم از دانشگاه و مجله ام بگیرم هنوز و نشد آپلود کنم در سامانه گلستان تربیت مدرس
  الانم سامانه بسته شده
  بنظرتون تمدید میکنند ?

 17. سمیه گفت:

  سلام به همه. من از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل شدم به نظرتون میتونم شرکت کنم؟تو مرحله ثبت نام تو اسم دانشگاه هنگ کرده به نظرتون مشکل از کجاست؟یکی کمک کنه

 18. --- گفت:

  دوستان برای ثبت نام در سامانه گلستان 4 مرحله در نظر گرفته
  1. مشخصات داوطلب
  2. هزینه ثبت نام
  3. ارسال مدارک
  4. تایید نهایی ثبت نام

  برای من مرحله 4 فعال نیست. کسی میدونه مشکل از کجاست؟

 19. ساناز گفت:

  میشه یکی به من بگه گواهی اعتبار مجله رو از کجا باید گرفت؟

 20. مهسا... گفت:

  سلام بچه ها من یه مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه و دو تا مقاله علمی ترویجی دارم و هم کارشناسی و هم ارشد رتبه اول کلاس بودم و معدلم عالیه. به نظرتون میتونم شرکت کنم یا حتما باید دو تا مقاله علمی پژوهشی داشته باشم؟ لطفا جواب بدید

 21. ebi گفت:

  با سلام
  کسی از دوستان میدونه کسایی ک لیسانس آزاد بودن میتونن تو فراخوان شرکت کنن یا نه

 22. !!!!!!!!! گفت:

  سلام. چرا موقع ثبت اطلاعات می نویسه دانشگاه صنعتی اصفهان (ارشد)جزو دانشگاه های مجاز نمی باشد؟

 23. میلاد گفت:

  ببخشید این بند یعنی چی؟ یعنی اگر تو کنکور قبول نشیم نمیتونیم استعداد درخشان هم قبول شیم؟؟
  “چنانچه در هر يك از رشته هاي اعلام شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به جلسه
  آزمون شفاهي راه نيابد و يا پس از برگزاري آزمون شفاهي به تعداد لازم داوطلب پذيرفته نشود از طريق برگزيدگان
  علمي نيز در رشته هاي مورد نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود”

 24. سید ناز گفت:

  سلام و عرض ادب
  دانش آموخته یزد کارشناسی 18
  فوق 18/81
  23تا مقاله دارم 8تاعلمی پژوهشی- 11تا کنفرانس بین المللی
  1 isi
  2 isc
  1کنفرانس خارجی
  2تا طرح ملی
  و حدود 10تا مقاله علمی پژوهشی دیگر اصلاحیه خوردن
  فقط گناهم دانشگاه یزد هست که خوندم و نمیتونم تو پذیرش تهران و شریف و بهشتی شرکت کنم که دانشگاهمون تیپ 1 نیست
  از طرفی استراتژیک میخوام که ندارن هیچ کدوم
  بنظرتون برم پی زندگیم یا نه امید به سالهای آتی البته بدون چشم داشت به بدون آزمونی
  کنکورهاشونم که سال به سال رویایی تر میشه

  • تینا گفت:

   کجا نوشته دانشجوهای دانشگاه یزد نمیتونن شرکت کنن؟
   ب) برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف با اعمال ضریب : ۱۶:۱

   ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه های دولتی با اعمال ضریب ۱۷/۲:۰/۹۳
   برا شما ضریب 1 حساب میشه یعنی 16. شما 2 نمرم اضافه دارین
   موفق باشید

 25. زهرا گفت:

  سلام من معدل لیسانسم کمتر از 16 هست ولی ارشد هم معدلش بالاست و مقاله و اختراع دارم ممکنه منم اقدام کنم ؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   متأسفانه معدل لیسانس شرط لازم ایین نامه هستش و نمیشه کاری ش کرد. اما برخی دانشگاه ها ضرایبی در نظر میگیرن که ممکنه با توجه به دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی تون شامل حالتون بشه و معدلتون به حدنصاب لازم برسه.
   پیگیر اطلاعیه های دکتری بدون آزمون تو سایت باشید تا در صورتی که اطلاعیه یه دانشگاه چنین موردی داشت باخبر بشید.

 26. ملیکا گفت:

  با سلام
  ببخشید بچه ها فرم هایی که باید تکمیل و ارسال بشه رو باید از کجا دانلود کنیم؟ من پیداشون نمیکنم

 27. آزاده گفت:

  سلام دوستان
  میخواستم بدونم که حتما باید حداقل دو تا مقاله داشتهباشیم یا یک مقاله کافیه؟؟؟؟

 28. AAA گفت:

  با سلام خدمت همه دوستان. من همه شرایط رو دارم جز معدل کارشناسی که ۱۵/۷۷ از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابله. ارشدمم بالای ۱۸ از خود تربیت مدرسه بنظرتون کلا بیخیال شم یا بفرستم مدارکمو؟ ضمنا تو این مراحل پولی باید واریز کرد؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   مدارک در وهله اول در استعداد درخشان دانشگاه بررسی میشه تا شروط لازم رو داشته باشید و اگه داشتید بعد میفرستن دانشکده ها. تا جایی که من میدونم استعداد درخشان تربیت مدرس خیلی سختگیه و قبول نمیکنه. باز هم تصمیم با خودتونه.

 29. اعظم گفت:

  چرا مجری طرح پژوهشی بودن امتیاز نداره?
  واقعا چراااااا

 30. پریسان گفت:

  سلام دوستان. لطفا اگه کسی میدونه جواب بدید میشه با ی گرایش دیگه شرکت کرد؟ گرایش منو نداره ولی گرایش دیگه رشتمو داره.

 31. آریا گفت:

  سلام دوستان .
  سال 93 ارشد تموم کردم و 5 تا مقاله ی علمی پژوهشی دارم.
  معدل مقطع کارشناسیم هفده وچهل و پنج صدم هستش و معدل ارشدم هفده و شصت و دو…
  ولی کارشناسیمو از دانشگاه علمی کاربردی گرفتم.ایا میتونم در این مرحله بدون آزمون دکترا شرکت کنم..؟
  ممنونم اگه راهنمایی کنین.

 32. فاطمه گفت:

  سلام دوستان خوبم… کسی میدونه میشه در گرایشی غیر از گرایش ارشد٬ البته با عنوان تز مرتبط با گرایش مربوطه در این مصاحبه شرکت کرد؟
  با توجه به اینکه محدودیتی از لحاظ تغییر گرایش در این شیوه نامه دیده نمیشه.
  ممنون میشم اگر کسی میدونه زودتر اعلام کنه.

 33. اعظم گفت:

  سلام
  آیا به توصیه نامه هم نیازه?
  در کدام مرحله باید ارائه کنیم?

 34. علی گفت:

  سلام دوستان
  این مقاله ها که نوشته الزامیه، مقاله ی کنفرانسی هم حسابه؟ اگر کنفرانس معتبری مثل IEEE باشه. ممنون میشم اگه جواب بدین

  • فاطمه گفت:

   با سلام
   خیر، فقط مقالات علمی پژوهشی که باید یکی از این مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه باشه.
   مقالات پزوهشی خارج از پایان نامه شامل 7 امتیاز پژوهشی نمی شود

 35. احمد گفت:

  به نظر من برای دانشگاه تربیت مدرس اونم بدون آزمون زیاد سرمایه گذاری نکنید چون پذیرشش خییییلی سخته فقط هزینه میدید و ضرر می کنید.

 36. زهره گفت:

  دوستان! آیا فرما رو باید دستی با خودکار پر کنیم یا فایل وورد هم داره برای تایپ؟ یه سوال دیگه این که تو سیستم گلستان بعد اینکه کد امنیتی رو وارد میکنم صفحه بالا نمیاد، چطوری این مشکل حل میشه؟

 37. اعظم گفت:

  سوال مهم
  ایا طرح پژوهشی داشتن، امتیاز نداره???
  چرا گزینه ای براش در نظر نگرفته اند

 38. الهه گفت:

  سلام
  بچه ها تربیت مدرس زمان ارسال مدارک را تمدید نمیکنه زمانش خیلی کمه.

 39. اعظم گفت:

  پیش از اتمام آپلودکردن تمام مدارکم، سیستم ثبت نهایی شده و ارور میده: بیش از تعداد مجاز نمیتوانبید از امکانات استفاده کنید…
  این یعنی چی? یکی کمک کنه لطفا

 40. نسیم گفت:

  سلام
  من 92/12/20 دفاع کردام، با این تاریخی که دانشگاه شرط کرده؛ مجاز به شرکت هستم؟
  ممنون

 41. ..... گفت:

  این شرط معدل کارشناسی واقعا بی انصافیه. ای کاش حداقل یه تبصره بذران براش. هر کی تو دانشگاههای کوچکتر درس خونده خیلی بیشتر از کسی که در دانشگاههای بزرگ درس خونده سختی کشیده. هم اساتید سوالاتشون سخت بود و هم نمره دهی بسیار سخت بود.
  برای کسی که معدل ارشدش بالاست به نظرم باید بتونه به استعداد راه پیدا کنه. ای کاش این مساله رو کمی هموارتر بکنند.

 42. زهرا گفت:

  دوستان سوال بنده این بود که مدرک زبان در حال حاضر برای ثبت نام الزامیه یا نه؟ اگر کسی خبر داره بگه آخه اینطوری که اینجا نوشته مثل اینکه میشه بعد از ترم اول بعد از قبولی ارائه داد. لطفاً

 43. سایت گلستان گفت:

  سلام بچه ها
  ادرس سایت گلاستان و یا لینکشو کسی داره بذاره اینجا؟؟؟؟؟؟؟

 44. مریم socio گفت:

  سلام عزیزان ! اینکه مقالات باید کلاهم راستا با پایان نامه باشه واقعا یعنی چه ؟ اول اینکه معیار ارتباط چیه؟ دوم اینکه این واقعا درست نیست که همه مرتبط با هم باشند. در یک حوزه باشند خوبه ولی همه با هم مرتبط آخه صحیح نیست

  • Reza11 گفت:

   هر دم از این باغ بری میرسد
   تازه تر از تازه تری میرسد
   این قوانین دیگه تبدیل به یه بخش مهم از پذیرش مقطع دکتری در ایران شده.
   سازمان سنجش یه چیز میگه ، مجلس یه چیز دیگه ، امسالم که دانشگاه ها هم اضافه شدن
   حالا چه پذیرش با ازمون چه استعداد

 45. محمد گفت:

  ضریب معدل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  اصفهان چجوری محاسبه میشه؟ من با معدل کل 16.50 در کارشناسی فرغ التحصیل شدم. اگر جز دسته سوم باشه ینی نمیتونم تو این دانشگاه بدون آزمون درخواست بدم؟

 46. زهرا گفت:

  سلام
  دوستان مدرک زبان الزامیه یا اگر نداشته باشیم میتونیم بعد از مصاحبه و قبولی ارائه بدیم؟

 47. بهرام گفت:

  سلام دوستان دانشگاه فرهنگیان کدام ضریب رو شامل میشه؟
  کارادانی تهران و کارشناسی تبریز

 48. 0098 گفت:

  درود بر شما.
  چرا من نمی تونم وارد سامانه گلستان بشم 🙁
  حتی با IE، حتی ساعت سه نصف شب.
  لطفاً اگر کسی راه حل دیگه ای داره بگه ممنون میشم.

 49. ليدا گفت:

  سلام دوستان من معدل ارشدم 18/.8و کارشناسي 16.67از دانشگاه خليج فارس بوشهر به نظرتون ميتونم شرکت کنم

 50. پریسان گفت:

  سلام دوسان. کسی میدونه میشه با ی گرایش دیگه شرکت کرد؟ گرایش منو نداره ولی گرایش دیگه رشتمو داره.

 51. اعظم گفت:

  مدرک زبان را باید در سامانه گلستان آپلود کنیم?
  یا تا روز مصاحبه وقت هست که ارائه اش کنیم?

 52. محسن گفت:

  دوستان من به شرط معدلشون اعتراض کردم، میگن مصوووووب شووورای دانشگاست و عوض نمیشه!!!!!
  خواهشا هرکی مشکل منو داره تو سایت دانشگاه تربیت مدرس اعتراضشو بنویسه بلکه این وحی منزلشون عوض شه!!!
  http://modares.ac.ir/?fkeyid=&siteid=11&fkeyid=&siteid=1&pageid=240&newsview=1585

 53. نانوبیوتکنولوژی گفت:

  بچه ها اگه رزومه خیلی خوب باشه، ولی بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشه، میتونن بپذیرن؟ ۵ تا مقاله ISI دارم، که یکیش ایمپکت ۸ چاپ شده… رتبه دو هم بودم بین فارغ التحصیلای کارشناسی و کارشناسی ارشد. البته نمیدینم این رزومه خیلی خوب محسوب میشه یا نه!!!

 54. اعظم به مهسا خانم گفت:

  سلام , من معدلم ارشدم، بعد از اعمال ضریب همترازی، چند صدم کم داره…بنظرتون میپذیرند? اصن سیستم گلستان ارور میده یانه?

 55. بهرام گفت:

  سلام دوستان دانشگاه فرهنگیان در دوره کارشناسی کدوم ضریب رو میگیره؟ کاردانی در حکیمیه تهران و کارشناسی در تبریز
  لطفا جواب بدین گیر کردم
  دستتون طلا

 56. رزا گفت:

  بچه سلام،من نمره کارشناسی 16.50 و معدل ارشدم 17.60 خست.با این ضریب که اصلا متوجه نشدم جریانش رو میتونم تبریز شرکت کنم؟؟؟؟راهنمایی لطفا

 57. ..... گفت:

  یعنی کسانی که استعداد درخشان محسوب میشن آزمون کتبی مصاحبه رو نخواهند داد؟
  من فکر میکردم استعداد درخشان بودن مرحله ی اول آزمون رو از میان بر میداره و مصاحبه کتبی یا شفاهی شامل همه خواهد شد.

 58. آصف گفت:

  سلام
  من فارغ التحصيل رشته مديريت ورزشي درمقطع فوق ليسانس با معدل ١٦،٦٨هستم .الان درحال حاضر سرباز هستم . ميتونم آيا شركت كنم .
  لطفاً جواب بدين. با تشكر

 59. مدارک لازم در سامانه گلستان؟ گفت:

  درود بر همه.
  کسی می تونه لطف کنه و بگه که سامانه گلستان “چه مدارکی” رو نیاز داره تا آپلود کنیم؟؟
  با تشکر از شما.

 60. گلستان گفت:

  درود بر همه.
  کسی میتونه لطف کنه و بگه که سامانه گلستان “چه مدارکی” رو نیاز داره تا آپلود کنیم؟
  با تشکر

 61. ..... گفت:

  سلام
  الان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ضریب همترازیش 1 هست یا 1.067؟

 62. شیوا گفت:

  سلام خدمت دوستان آیا با معدل 14/33 از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی با ضریب میشه شرکت کرد یا نه اگر دوستان راهنمایی بکنند ممنون می شوم

 63. Reza11 گفت:

  دوستان به این ضریب 1.067 اگر 15.95 رو هم ضرب کنی، بازم الای 17 میاد،من معدل بدون پایان نامه ارشدم15.99!!!!!!
  سایر شرایط رو دارم منتهی 15.99*1.067=17.06
  ولی فکر نکنم قبول کنن

 64. علی گفت:

  این مقاله ها الزامی هستند؟؟ به شخصه وضعیت معدل و محل تحصیل خوبی دارم ولی فقط یک کنفرانسی دادم. در گذشته پذیرش اولیه بدون مفاله سابقه داشته است؟؟

 65. Mani گفت:

  ضزیب دهی دانشگاه ها بسیار جالب است! دانشگاه سبزوار دومین قطب علمی شمال شرق کشور و در گذشته با نام تربیت معلم دومین شعبه دانشگاه تربیت معلم یا خوارزمی تهران بوده است. آن وقت دانشگاه های پایین تر بجنورد. بیرجند و خیلی دانشگاه های دیگر به صرف مرکز استان بودن ضزیب بالاتری دارند و حداقل معدل بیشتر!!!!

 66. علی گفت:

  بچه ها اگا من همه شرایطو داشته باشم و کلی مقاله و چیزی دیگه داشته باشم و معدل کارشناسی ارشد 18 و نیم باشه م ولی معدل کلرشناسیم نیم نمره کم داشته باشم نمیشه شرکت کنم؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   خیر. مدارکتون اول در دفاتر استعداد درخشان بررسی میشه و اگه شرایط لازم رو نداشته باشید حذف میشید.

   • مهسا... گفت:

    سلام بچه ها
    من یه مقاله علمی پژوهشی و دوتا علمی ترویجی و چند تا کنفرانسی دارم. معدلم عالی و رتبه اول هستم. به نظرتون میتونم شرکت کنم یا به خاطر نداشتن دو تا مقاله علمی و پژوهشی نمیتونم شرکت کنم؟ لطفا جواب بدید

 67. بهرام گفت:

  سلام دوستان لطفا معدل کارشناسی و کاردانی من رو با ضریب حساب کنین ببینین میتونم شرکت کنم یا نه؟
  من چون دبیری خوندم ناپیوسته بودیم
  کاردانی۱۶/۸۹
  کارشناسی ۱۷/۰۷
  ارشد دانشگاه تبریز ۱۶/۷۹
  ایا میتونم یا نه لطفا جواب بدین. ممنون
  یکی اینو جواب بده.

 68. دانشگاه تهران گفت:

  دوستان من شهریور دفاع کردم و دانشگاه ما به سلامتی هنوز نه کارای فارغ التحصیلی منو انجام داده نه بنده میتونم ریز نمرات بگیرم. توی سامانه گلستانمون هم برای من زدن مشغول به تحصیل. ایا میتونم برای تربیت مدرس استعدادهای درخشان ثبت نام کنم؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  • 0098 گفت:

   سلام. فعلا نیاز به مدرک ارشد نیست. همون فرمهای توی سایتو تکمیل و به امضای معاون اموزشی دانشکدتون و همچنین استاد راهنماتون برسونید و در سایت آپلود کنید کفایت میکنه. البته من هنوز موفق با باز کردن سامانه گلستان مدرس نشدم.

 69. مدیریت ورزشی گفت:

  سلام علیکم.
  چرا هر چقدر سعی می کنم نمی تونم وارد سیستم گلستان بشم؟!! یعنی بعد از ارسال کد امنیتی، دیگه پیش نمیره!
  ممنون می شم اگر کسی راهنماییم کنه.

 70. مینا گفت:

  سلام دوستان
  من معدل کارشناسی ام 18.02 است که از دانشگاه کاشان است با اعمال ضریب 0.93 خوب زیر 17 می شود آیا نمیتونم شرکت کنم؟

 71. الهه گفت:

  این فرم هایی را که خواستن باید از کجا دانلود کرد تو سایتشون که هیچی نست فرم شماره 1. فرم تایید مقاله.
  خیلی زمان داده هزار تا فرم و مدرک هم میخواد.

 72. بهرام گفت:

  سلام دوستان لطفا معدل کارشناسی و کاردانی من رو با ضریب حساب کنین ببینین میتونم شرکت کنم یا نه؟
  من چون دبیری خوندم ناپیوسته بودیم
  کاردانی16/89
  کارشناسی 17/07
  ارشد دانشگاه تبریز 16/79
  ایا میتونم یا نه لطفا جواب بدین. ممنون

 73. محمد از مشهد گفت:

  این چه وضعشه اخه؟؟؟ کلا آیین نامه رو نادید گرفته دانشگاه تربیت مدرس واسه خودش آیین نامه درست کرده!!! من لیسانس از دانشگاه ازاد گرفتم ارشد رو از فردوسی مشهد. الان میتونم شرکت کنم؟؟؟ طبق ایین نامه سازمان سنجش میتونم ولی ایناکه ساز خودشون رو میزنن…

 74. دانشگاه آزاد - تهران مركز گفت:

  يعنى من با معدل ١٩/٥ هم ، چون فارغ التحصيل دانشگاه آزاد هستم ، نميتونم شركت كنم ؟!!!!!!

 75. الهه گفت:

  بچه ها این نمره زبان خیلی بالاست 70 ام اس آر تی.
  کسی اینجا نمره 70 را داره من فقط مشکلم این مدرک. شنیدم خیلی سطح سوالاتش را بالا بردن حالا چیکار کنم شرکت نکنم.

 76. نازنین گفت:

  دوستان منم نفهمیدم بند سه قسمت کارشناسی چی میگه
  من کارشناسی رو از سایر دانشگاهای دولتی گرفتم و معدلم 16/75هستش میتونم شرکت کنم؟

 77. شهروز گفت:

  دوستان من قسمت حداقل معدل رو نفهمیدم اگه میشه واسم با مثال توضیح بدین با تشکر

  • پریسان گفت:

   بدای دانشگاههای سطح 1که اسمشون رو ذکر کرده ضریب1/067گذاشته. یعنی کسی که توی این دانشگاهها درس خونده معدلش رو در این ضریب ضرب کنه. اگه 17شد میتونه استفاده کنه. یعنی حداقل معدل 16که با ضریب 1/067میشه 17
   برای دانشگاههای مراکز استان مثل بین الملل قزوین،دانشگاه زنجان و … ضریب 1 هست. که باید حداقل معدل 17باشه چون ضریبش یک هست.
   برای سایر دانشگاهها 0/93 رو گذاشته یعنی حداقل 18/28 که باضریبش میشه 17
   کلا سطح دانشگاهها رو توی معدل ارشد دخیل کرده.

   • Reza11 گفت:

    مسئله اینجاست که
    تمام ضرائب ارائه شده برای ارشد رو اگر در اون عددی که جلوش نوشته ضرب کنید.با دقت دو یا سه رقم اعشار میاد17، مثلا17.005
    ولی اگر برای دانشگاه های تراز اول که نوشته شده 1.067:16
    16*1.067=17.072
    یعنی اگر معدل حتی 15.95 هم باشه
    1.067*15.95=17.0186
    تکلیف چیه؟

 78. سعید گفت:

  مهلتی که برای ثبت نام گذاشتن خیلی کمه. وسط این تعطیلات امضای استاد راهنما و مدرک دیپلم و… . فکر می کنن دانشگاه همه کنار خونشونه؟! یه چیز دیگه؛ با توجه شیوه نامه ای که به اون اشاره می کنن باز هم امسال اون مشکل 70 امتیاز رو دوباره خواهیم داشت. مگه اصلاح نشد این موضوع؟

 79. پریسان گفت:

  من دقیق متوجه نشدم. یعنی نیاز به ازمون کتبی داره؟ بعد شفاهی؟

 80. Asef گفت:

  من فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد هستم ولي در حال حاضر سرباز هستم و تمامي شرايط قبولي در اين آزمون هم دارم ، آيا ميتوانم شركت كنم ؟

 81. کنکوری دکتری حقوق گفت:

  سلام
  من نمی گم شرط مدت زمان فارغ التحصیلی نباشه؟ منتها بیان بدون احتساب مدت سربازی بگن دوسال. یعنی ما اشتباه کردیم رفتیم خدمت سربازی؟

 82. اقلبم گفت:

  سلام زمان فارغ التحصیلی شرط نیست؟؟ تا چه زمان ؟

 83. دکتری 95 گفت:

  چرا حداقل نمره msrt رو زدن 70؟ چه خبره؟

 84. geography گفت:

  الان دقیقا مدرک دیپلم از کجا بیاریم ما؟؟؟نمیشد این اطلاعیه رو زمانی میزدن که حداقل زمان برای فراهم کردن مدارک مورد نیاز بود؟الان وسط تعطیلات عید اونم وقتی که تا16 فروردین فقط مهلت ثبت نام هست این مدارکو نمیشه جمع کرد مگر کسی که یکی دو سال از فارغ التحصیلیش گذشته باشه

 85. علی گفت:

  بسم الله!!
  خوب اگه بدون آزمونه که ذیگه منوط به پذیرش در آزمون نیمه متمرکز چیه؟!!