در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته آمار به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

– آنالیز ریاضی 1

– ریاضی عمومی 1

– احتمال و کاربرد آن

– آمار ریاضی 1 ( بدون مبحث برآورد یابی )

  دروس کارشناسی ارشد :

– استنباط آماری 1