در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علوم جانوری – تکوینی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  فیزیولوژی جانوری

– جانور شناسی

– جنین شناسی

– بافت شناسی

  دروس کارشناسی ارشد :

– جنین شناسی مقایسه ای و زیست تکوینی جانوری