ظرفیت سال 91 آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – مهندسی نرم افزار :

کانال تلگرام دکتری

میزان ظرفیت در سالهای قبل:

سال 1390 : در کنکور دکتری سال 90 پذیرش طی دو نیمسال اول و دوم و به صورت پذیرش اصلی و تکمیل ظرفیت صورت پذیرفت. در این سال آزمون رشته مهندسی نرم افزار به صورت مجزا برگزار نمیگردید و کنکور دکتری تحت عنوان ” مهندسی کامپیوتر ” برگزار شد.  ظرفیت های اصلی و تکمیل ظرفیت این رشته در سال 1390 به صورت زیر می باشد:

ظرفیت اصلی ( نیمسال اول ) :

تکمیل ظرفیت ( نیمسال دوم ) :