مجموعه دکتری آمار دارای گرایش های زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         آمار

–         آمار ریاضی

–         استنباط آماری

–         نظریه احتمال