دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی درسی

    برنامه ریزی درسی

1

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

ریاضی

1

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

سازه

مهندسی عمران

1

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1