دانشگاه امام رضا (ع) در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه امام رضا(ع)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیای سیاسی

علوم جغرافیایی

1

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

2

سیاست گذاری فرهنگی

علوم سیاسی

3

مدیریت رسانه ای

مدیریت

4

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

5

فلسفه هنر

فلسفه

6

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

7

مشاوره

مشاوره و راهنمایی

8

فرهنگ و ارتباطات

علوم ارتباطات

9

سنجش آموزش

سنجش و اندازه گیری

10

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

11

 

رشته های گروه زبان دانشگاه امام رضا(ع)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2