دانشگاه امام صادق (ع) در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه امام صادق (ع)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

1

حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

2