دانشگاه بوعلی سینا در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

1

جامعه شناسی(مسائل اجتماعی ایران)

علوم اجتماعی

2

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

3

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

4

باستان شناسی

باستان شناسی

5

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

6

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

سنگ شناسی رسوبی

زمین شناسی

1

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی

2

پترولوژی

زمین شناسی

3

اقتصادی

زمین شناسی

4

شیمی فیزیک

شیمی

5

شیمی آلی

شیمی

6

شیمی تجزیه

شیمی

7

شیمی معدنی

شیمی

8

شیمی کاربردی

شیمی

9

الکتروشیمی

شیمی

10

ریاضی محض

ریاضی

11

ریاضی کاربردی

ریاضی

12

فیزیک

فیزیک

13

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

کنترل

مهندسی برق

2

سازه

مهندسی عمران

3

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

4

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

5

طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

6

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

7

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

8

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

9

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

فیزیولوژی و اصلاح میوه

علوم باغبانی و فضای سبز

2

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

3

اصلاح نژاد دام

علوم دامی

4

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

5

منابع آب

علوم و مهندسی آب

6

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

7

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

8

بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی

زراعت- اصلاح نباتات

9

توسعه روستایی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

10

فیزیولوژی و سم شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

11

اکولوژی کنترل حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

12

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

13

بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک و بیماری های گیاهی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

14

 

رشته های گروه هنر دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری

معماری

1

طراحی شهری-شهرسازی- نظریه شهرسازی،برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهرسازی

2

 

رشته های گروه زبان دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی

3

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

بیومکانیک ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3