دانشگاه بیرجند در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه بیرجند

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تکتونیک

زمین شناسی

1

شیمی فیزیک

شیمی

2

شیمی آلی

شیمی

3

شیمی تجزیه

شیمی

4

شیمی معدنی

شیمی

5

ریاضی محض

ریاضی

6

فیزیک

فیزیک

7

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه بیرجند

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

2

قدرت

مهندسی برق

3

کنترل

مهندسی برق

4

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

5

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

6

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تغذیه دام

علوم دامی

1

زراعت

زراعت- اصلاح نباتات

2

 

رشته های گروه زبان دانشگاه بیرجند

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1