دانشگاه زابل در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

اقتصاد منابع طبیعی

اقتصاد کشاورزی

1

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

2

زراعت

زراعت- اصلاح نباتات

3