دانشگاه زنجان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه زنجان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

ریاضی محض

ریاضی

5

نانو فیزیک محاسباتی

نانو فیزیک

6

فیزیک

فیزیک

7

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه زنجان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

2

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زنجان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

1

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

2

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

3

تغذیه دام

علوم دامی

4

اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

زراعت- اصلاح نباتات

5

اصلاح نباتات (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک)

زراعت- اصلاح نباتات

6

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

7

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

8

بیماری شناسی گیاهی- نماتولوژی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

9

 

رشته های گروه زبان دانشگاه زنجان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1