دانشگاه صنعتی بابل در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی بابل

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات(میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

7

راه و ترابری

مهندسی عمران

8

محیط زیست

مهندسی عمران

9

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

10

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

11

طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

12

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

13

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

14

بیوتکنولوژی محیط زیست

مهندسی شیمی

15