دانشگاه قم در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه قم

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جزا و جرم شناسی

حقوق جزا

1

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

2

فلسفه اخلاق

فلسفه

3

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

4

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

5

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه قم

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

ریاضی

1

ریاضی کاربردی

ریاضی

2

فیزیک

فیزیک

3

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه قم

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

سازه

مهندسی عمران

1

 

رشته های گروه زبان دانشگاه قم

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1