دانشگاه لرستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

1

اقتصاد بخش عمومی

علوم اقتصادی

2

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت

3

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

4

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

5

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

چینه و فسیل شناسی

زمین شناسی

1

پترولوژی

زمین شناسی

2

اقتصادی

زمین شناسی

3

شیمی فیزیک

شیمی

4

شیمی آلی

شیمی

5

شیمی تجزیه

شیمی

6

شیمی معدنی

شیمی

7

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

8

ریاضی محض

ریاضی

9

ریاضی کاربردی

ریاضی

10

فیزیک

فیزیک

11

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

1

تغذیه دام

علوم دامی

2

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

3

اصلاح نباتات

زراعت- اصلاح نباتات

4

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

5

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

6

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

7

جنگل داری و علوم جنگل

جنگل داری

8

 

رشته های گروه زبان دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2