دانشگاه مازندران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه مازندران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

اقتصادسنجی

علوم اقتصادی

1

اقتصاد پولی

علوم اقتصادی

2

اقتصاد

علوم اقتصادی

3

اقتصاد بخش عمومی

علوم اقتصادی

4

جامعه شناسی(مسائل اجتماعی ایران)

علوم اجتماعی

5

جزا و جرم شناسی

حقوق جزا

6

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

7

تولید و عملیات

مدیریت

8

حسابداری

حسابداری

9

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

آموزش عالی

10

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

11

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

12

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه مازندران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

پلیمر

شیمی

5

ریاضی محض

ریاضی

6

ریاضی کاربردی

ریاضی

7

فیزیک

فیزیک

8

 

رشته های گروه زبان دانشگاه مازندران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

بیومکانیک ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2