دانشگاه مفید قم در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه مفید قم

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

1

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

2

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

3