دانشگاه هنر اصفهان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های دانشگاه هنر اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری اسلامی

معماری

1

شهرسازی اسلامی

شهرسازی

2

پژوهش هنر

پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

3

مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

مرمت

4

مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

مرمت

5