دانشگاه کردستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه کردستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

ریاضی محض

ریاضی

5

ریاضی کاربردی

ریاضی

6

فیزیک

فیزیک

7

فوتونیک

فوتونیک

8

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه کردستان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

سازه

مهندسی عمران

1

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تغذیه طیور

علوم دامی

1

ژنتیک و اصلاح دام کمی

علوم دامی

2

 

رشته های گروه زبان دانشگاه کردستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1