مجموعه دکتری مشاوره و راهنمایی دارای 4 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         مشاوره

–         مشاوره خانواده

–         مشاوره شغلی

–         خانواده درمانی