دکتری حقوق جزا دارای 2 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         جزا و جرم شناسی

–         کیفری و جرم شناسی