مجموعه دکتری علوم اجتماعی دارای 7 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         جامعه شناسی

–         رفاه اجتماعی

–         جامعه شناسی ( اقتصادی و توسعه )

–         جامعه شناسی ( فرهنگی )

–         جامعه شناسی ( مسائل اجتماعی ایران )

–         جامعه شناسی ( توسعه روستایی )

–         جامعه شناسی ( سیاسی )