مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود برای نیمسال اول 93-92 در مقطع دکتری دانشجوی استعداد درخشان میپذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه صنعتي شاهرود در نظر دارد براساس آئين نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري (آئين نامه شماره 22354/و مورخ 2/3/91) براي سال تحصيلي 93-92 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.

الف) شرايط عمومي داوطلبين:

1-  دارا بودن صلاحيت عمومي به تشخيص هيأت مركزي گزينش دانشجو.

2- نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

ب)- شرايط اختصاصي داوطلبين دكتري:

     1- داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر متناسب با رشته هاي تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج از كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

2- امكان استفاده از اين آئين نامه فقط براي متقاضياني كه دوره كارشناسي ارشد آنها هم رشته با دوره دكتري مورد تقاضا بوده و يا رشته دوره كارشناسي ارشد ايشان حداقل 80% با رشته مورد نظر همپوشاني داشته باشد امكان پذير است (تشخيص همپوشاني با گروه برگزار كننده دوره دكتري مي باشد)

     3-دانشجويان فعلي كارشناسي ارشد دانشگاهها می بایست تا 31/4/92 دانش آموخته شوند.

     4- موفقيت در يكي از آزمون هاي زبان انگليسي بشرح ذيل

موفقيت در آزمون ورودي (كتبي و شفاهي)

  • داشتن نمره حداقل 50 از آزمون MCHE.
  • داشتن نمره حداقل 5 از آزمون IELTS.
  • داشتن نمره حداقل 470 از آزمون TOLIMO.
  • داشتن نمره حداقل 470 از آزمون TOFEL.

تبصره:

داوطلب بايد ترجيحاً در هنگام ورود به دوره دكتري مدرك قبولي معتبر كه بيش از دو سال از تاريخ اخذ آن نگذشته باشد در يكي از آزمون هاي فوق را ارائه نموده و يا اين مدرك را تا زمان ارزيابي جامع ارائه نمايد. در غير اينصورت دانشجو مجوز شركت در ارزيابي جامع را نداشته و از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

ج) شرايط ويژه ممتاز بودن:

 دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره کارشناسی ارشد با احتساب نمره پایان نامه (با درجه عالی) جزو رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده، و یکی از شرایط زیر را دارا باشند:

1-  دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل دو مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي نمایه شده معتبر ملی (مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

2-  دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي نمایه شده معتبر ملی (مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

3-  رتبه اول المپیاد های علمی دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد (به تأييد سازمان سنجش و آموزش كشور) دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي نمایه شده معتبر ملی (مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

4-  دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي نمایه شده معتبر ملی (مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) یا بین المللی، در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

5-  دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش‌آموزی دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي نمایه شده معتبر ملی (مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

6-  رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي نمایه شده معتبر ملی (مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

سایر شرايط پذيرش: (داشتن تمام شرايط الزامي است).

1- در زمان شروع تحصيل در دوره دكتري از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد.

2-  در زمان تقاضا بيش از يكسال از زمان فراغت از تحصيل متقاضي نگذشته باشد.

تبصره: زمان يكسال تا دو سال قابل افزايش است در صورتي كه متقاضي حداقل 3 مقاله پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي نمایه شده معتبر ملی (مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) و بین المللی معتبر داشته باشد.

3-     رشته مورد تقاضا براي تحصيل در دوره دكتري بايد با رشته كارشناسي ارشد متقاضي همخواني داشته باشد.

د) مراحل اجرايي:

 نحوه ثبت نام:

     1- ثبت نام بصورت اينترنتي بوده و داوطلبان براي ثبت نام بايد از تاريخ 1/04/1392  به آدرس اينترنتي http://golestan.shahroodut.ac.ir مراجعه كرده و گزينه متقاضي شركت در آزمون را انتخاب نمايند.

     2- داوطلبان بايد تمامي مراحل لازم براي ثبت نام اينترنتي شركت در آزمون را انجام داده و گواهي پذيرش از سيستم دريافت نمايند.

     3- هزينه ثبت نام مبلغ 000/300 ريال (سیصد هزار ريال) مي باشد. مبلغ هزينه بايد به حساب سيبا به شماره 2178612988005 بانك ملي شعبه مركزي شاهرود به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي شاهرود واريز شود.

نكته مهم: لازم است متقاضي در حين ثبت نام شماره و تاريخ فيش بانكي را در سيستم ثبت كرده و اصل فيش بانكي را به همراه ساير مدارك مورد نياز از طريق پست پيشتاز به دفتر اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شاهرود ارسال نمايد.

4- مهلت ثبت نام حداكثر تا پايان وقت اداري 31/4/92 بوده و پس از آن سيستم ثبت نام اينترنتي غير فعال مي گردد.

5-  داوطلبان باید اصل مدارک مورد نیاز را با پست پیشتاز به آدرس: شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دبیرخانه مرکزی (لطفاً روي پاكت عنوان مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری، و نام رشته-گرایش، دفتر استعدادهای درخشان ذکر شود)- صندوق پستی: 316- کدپستی:  3619995161  ارسال نمايند به گونه ای که این مدارک حد اکثر تا 31/5/92 دریافت گردد. لطفا رسيد پستي را برای اطمینان از دریافت مدارک ارسالی نزد خود نگاه دارید.

توجه: به مدارکی که بعد از تاریخ 31/5/92 دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 1) داوطلبين گرامي توجه نمايند كه تا مهلت زماني 31/4/92 ثبت نام خود را قطعي نمايند؛ زيرا انجام ثبت نام پس از تاريخ فوق امكان پذير نمي باشد.

تبصره 2) درخواست ثبت نام بصورت غير اينترنتي امكان پذير نمي باشد.

تبصره 3) مدارك ارسالي داوطلبان و وجه پرداختي آنها به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

 

ه) مدارك مورد نياز:

1-  تصوير كارت ملي(پشت و رو) و تصوير شناسنامه متقاضي.

2-  دو قطعه عكس 4×3 همانند و جديد از متقاضي با ذكر مشخصات در پشت آنها.

3- تصوير گواهي كارشناسي و كارشناسي ارشد متقاضي كه معدل هر مقطع در آنها ذكر شده باشد. ضمنا، کلیه دانشجويان متقاضی (دکتری بدون آزمون) بايد تأييد اتمام دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره 2) را ضميمه نمايند. همچنين ارسال ريز نمرات واحدهاي گذرانيده شده (به صورت رسمي و يا به صورت تايپ شده با امضاء داوطلب براي اين دسته از متقاضيان) ضرورت دارد.

4-  فرم تكميل شده شماره 1 همراه با كليه ضمائم آن.

5- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد.

تبصره 1) داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه هستند مي توانند با ارائه گواهي از يگان محل خدمت خود مبني بر اينكه تا پايان شهريور ماه سال 1392 خدمت وظيفه را به پايان خواهند رساند تقاضاي پذيرش بدهند.

تبصره 2) دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آنها پس از تاريخ 1/7/92 باشد مي توانند متقاضي پذيرش بدون آزمون باشند.

6-  تصوير گواهي مربوط به احراز حداقل نمره مورد پذيرش دانشگاه در زبان انگليسي (موضوع بند 4 شرايط اختصاصي داوطلبان) براي دارندگان مدرك مورد نياز.

7- اصل و فتوكپي رسيد بانكي به مبلغ 000/300 (سیصد هزار ريال) به حساب سيبا به شماره 2178612988005 بانك ملي شعبه مركزي شاهرود به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي شاهرود.

8-   مدارك لازم مبني بر دارا بودن شرايط لازم براي استفاده از اين آئين نامه ( شامل كپي كامل از مقالات و ساير مدارك موردنياز اشاره شده در اين اطلاعيه).

9-  اصل گواهي ثبت نام اينترنتي (كه توسط داوطلب از طريق سيستم گلستان دريافت شده است).

10-       ذكر نام و نشاني محل تحصيل كارشناسي ارشد و آدرس تماس (تلفن تماس ثابت و همراه/پست الكترونيكي) 2 نفر از استادان دوران تحصيلي (ترجيحاً دوره كارشناسي ارشد) براي بررسي صلاحيت علمي داوطلب به همراه توصيه نامه از اين اساتيد.

و) از متقاضيان واجد شرايط اين آئين نامه توسط دانشكده مربوطه مصاحبه به عمل آمده و درصورت احراز شرايط، از آنها جهت طي مراحل اداري ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد.

تبصره: به مدارك ناقص و يا ارسال شده پس از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

       داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند در وقت اداري با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتي شاهرود از طريق شماره تلفن 9-3392204-0273 داخلي 3370  تماس بگيرند.

آدرس: : شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دبیرخانه مرکزی – صندوق پستی: 316- کدپستی:  3619995161

دانلود فرم ها

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
الهام
الهام

سلام ببخشید میشه بگید فرم هارو چجوری باید بگیرم نمی تونم پیداشون کنم.

———–
سلام
در انتهای خبر لینک دانلود فرم ها گذاشته شده است.

Eskandari
Eskandari

دوستان متقاضی 5 ترمه استعداد درخشان قراره براساس خبر حذف ناگهانی 5 ترم ها از پذیرش، قراره همه 5 ترمی ها شنبه 05/05 ساعته 9 بریم وزارت علوم.

جهت مشاهده بیشتر اخبار مربوط به این موضوع به لینک زیر بروید:

https://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/

ایمان
ایمان

دوستان من سایت ثبت نام اینترنتی چیه؟ من هرچی به این سایت که اینجا نوشته می رم گزینه متقاضی در آزمون نمی بینم

sara
sara

salam
manzor az ham reshte bodan ya 80% moshtarak ham gerayesh bodan hast ya hamon ham reshte bodan?

سلام
از نظر دانشگاه های مختلف متفاوت است اما معمولا رشته های همگون را قبول می کنند.
با دانشگاه تماس بگیرید.

محمد
محمد

دوستان، مشكل من خيلي جالبه. دانشگاه كارشناسي ارشدم گواهي رتبه و ريز نمرات بهم نميده! ميگه برو خدمتت تموم شد بيا!!! يعني حداقل دو سال ديگه!

بابک
بابک

خودت میتونی ریزنمراتتو پرینت بگیری، امضا کنی و بفرستی. بالا توضیح داده شده.

ماهور
ماهور

ما که یک سال از فارغ التحصیلیمون گذشته که نمیتونیم وارد سایت دانشگاه بشیم، چطوری خودمون پرینت بگیریم؟؟؟؟؟؟؟؟

نسترن
نسترن

ID va PASSWORD et ro yadet bashe mitooni. man male doreh karshenasimo ke male 2 sale ghabl bood rahat vared shodam gereftam. emtahanesh kon.

محمود
محمود

سلام دوست عزیز و گرامی. واقعا ممنونم از راهنمایی هاتون. پس با ایشون حتما مکاتبه میکنم.
با تشکر.

نسرین
نسرین

سلام دوستای خوبم. اول یه سوال! چه رشته هایی؟
2- من با داشتن تمام این شرایط حتی خیلی بهترش پارسال دانشگاه خودم شرکت کردم ولی خیلی راحت و بی دلیل ردم کردن. زیاد امیدوار نباشین، تقریبا الکیه همش!

مریم
مریم

ما که همه هم و غممون مقاله بود و شاگرد چهارم شدیم ولی پنج تا Isi داریم چی نمیتونیم بفرسیم

یوسفی
یوسفی

باعرض سلام! چرا لیست رشته هارو درج نکردید؟ رشته خاکشناسی( شیمی و حاصلخیزی) مد نظرمه؟

سمیه
سمیه

سلام یک سوال
در صورت قبولی در دوره روزانه در سال جاری آیا می شود از امکان استعداد تحصیلی خود در سال بعد استفاده کنیم و از دانشگاه قبلی خود در مقطع دکتری انصراف دهیم؟

sajad
sajad

خیر نمیشه.

فریبا
فریبا

سلام من همه شرایط را دارم فقط اینکه تاریخ فارغ التحصیلیم بهمن 89 است اما متاسفانه آن موقع کسی مرا رهنمایی نکرد از اینجور فرصتا از رزومم بهره بگیرم الانم حتی مقالاتم بیشتر از شروط خواسته شده شده است. یعنی من نمی تونم بفرستم اگر نمیشه بیخودی هزینه نکنم

sajad
sajad

نمیشه نفرستین.چون به رزومه ی شما ترتیب اثر داده نمیشه.

bahar
bahar

مدرک زبان اجباری هست؟؟؟
اخه زده ترجیحا”…

sajad
sajad

سلام بهار خانوم.شما دیگه چرا این حرفو میزنین؟؟؟؟؟شما که حداقل دانشگاه ارشدتون قبول میشین با وجود رتبه ی 60 که اوردین…بابا شماها بکشین کنار که حداقل ماها که رتبه هامون نسبت به شماها بدتر شده قبول بشیم……

کورش
کورش

دوستان متنشو بخونین نوشته که از تاریخ 1 تیر می تونین تو سایت ثبت نام کنین
رشته هاشم همون موقع میزنن

eng2013
eng2013

دستشون درد نکنه حداقل زمانی ایجاد شد که کسایی که مقالاتشون تحت داوری برسن

هه هه
هه هه

تو اطلاعیه دانشگاه اصفهان رو بخونین
نه پول میگیرن، نه این قدر مدرک و ثبت نام اینترنتی و آزمون زبان و اینا میخواد.
بعد میگن اصفهانیا خسیسن
شده منبع درآمد
دقیقا پارسال یه خانمی که شاگرد خودشون بود و من میشناسمش رو گرفتن تو رشته کامپیوتر هوش مصنوعی و حتی شاگردای دیگه ی خودشون که رزومه خیلی بالایی داشتن رو دعوت به مصاحبه نکردن.
همش الکیه. ولی خوب ما هم باید به ساز همه برقصیم. میفرستیم شاید فرجی شد.

سوری
سوری

پس چرا رشته ها مشخص نیست قبل از هر چیزی اول بگید تو کدوم رشته ها پذیرش دارید؟؟؟؟

مهدی
مهدی

موافقم

parisa
parisa

چه رشته هاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

shahoo
shahoo

من پرسیدم. تمامی رشته هایی که دانشجود ارشد دارند.

رویا
رویا

ای بابا اینام چه خبره اینقد شرط و شروط میذارن.

ن
ن

پذیرش بدون آزمون همش الکیه. من پارسال مدارکمو برای پذیرش بدون آزمون شاهرود فرستادم و با داشتن شرایط خوب حتی دعوت به مصاحبه نشدم (درصورتی که دانشگاه های خیلی بهتر حداقل گفتن بیا مصاحبه!) و تنها یک نفر(!!!) که از دانشگاه شاهرود بود و شرایط بسیار پایین تری داشت دعوت به مصاحبه شد و همان یک نفر نیز پذیرش شد!!! حتی زحمت مصاحبه از دیگر افراد را هم به خودشان ندادند!

eng2013
eng2013

سلام
من یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده و سه تا هم تحت داوری دارم.
همچنین دو تا ISI هم دارم که اوناهم جوابشون نیومده. 6 مقاله کنفرانسی هم دارم.
به نظرتون پذیرش مشروطی که تا شهریور گواهی پذیرش مقاله را ببرم یا همچین چیزی هست که من بتونم بدون آزمون شرکت کنم. البته بقیه شرایط دارم فقط مشکلم مقاله است.

امیر
امیر

نه

parla
parla

ایا در صورت داشتن تمام شرایط جز مدت زمان فراغت از تحصیل میتوان در گزینش شرکت کرد؟
من 3 سال از فارغ التحصیلیم میگذرد،با داشتن 6مقاله میتوانم ثبتنام کنم؟لطفا راهنمایی کنید؟

امیر
امیر

احتمالن به همین بهانه ردت کنن

علوم تحیقات
علوم تحیقات

آیا کسانی که در دانشگاه آزاد واحد علوم تحیقات تهران درس خونده اند می تونن اقدام کنن؟

ادیب
ادیب

سلام رفیق به نظر من سطح تو بالاتره از شاهروده خودتو نشکن…چرا نمیتونی میتونی خوبشم میتونی

آرش
آرش

میشه بفرمائید شما چطوری سطح تعیین می کنید؟؟؟
دانشگاه صنعتی در برخی از رشته ها مثل معدن جزء برترین ها در ایران می باشد.

ALBAR
ALBAR

مطمئنی ؟فکر نکنم.

امیر
امیر

چه رشته هایی خوب؟

———
همانطور که میبینید در اطلاعیه اشاره ای به رشته ها نشده است و احتمالا همان رشته های پذیرش با آزمون مد نظر است که در دفترچه انتخاب رشته هست. برای اطمینان با دانشگاه تماس بگیرید.

math
math

در چه رشته هایی پذیرش صورت می گیره؟

اااا
اااا

سلام
من ارشد ریاضیمو از شاهرود گرفتم
یکی دو تا استاد خوب داره
ولی استاد من …
کاربردیا اگه خواستن برن یا تحقیق برن
یا تحقیق و کنترل
کنترل – عددی نرید ها
من تجربه شو دارم.
موفق باشید.

محمود
محمود

سلام دوست عزیز، من فارغ التحصیل کاربردی-تحقیق هستم. میخواستم واسه شاهرود مدارک بفرستم واسه تحقیق-کنترل. رزومه اساتیدش رو نگاه کردم فکر میکنم که دکتر فتحعلی دانشجو میگیرین. با شناختی که از ایشون دارین ممنون میشم که راهنماییم کنین که اصن مدارک بفرستم یا نه؟ منظورم اینه که مدارک دانشجوها دیگه رو بررسی میکنن یا دانشجو خودشونو میگیرن.
با تشکر.

اااا
اااا

سلام والا حقیقتش اون موقع که من دانشجو بودم، اصلا دانشجو دکترا نمیگرفت
ولی خب تو دوستام بودن، کسایی که دکترا بدون آزمون رفتن دانشگاهی که قبلا اونجا دانشجو نبودن
دکتر فتحعلی یه دانشجوی خیلی عالی داشتن که پارسال گیلان قبول شد و رفت
بنظرم بفرستید ضرر نمیکنید
ولی دکتر ناظمی هم خیلی عالیه
هم کنترل کار میکنن هم تحقیق و تا اونجا که میدونم معادلات
ایشون خیلی با سواد و گزینه عالی هستند بنظرم.
موفق باشید و پیروز.

محمود
محمود

سلام. خیلی ممنون از راهنماییتون. امسال تو دفترچه نوشته
تحقیق 2 نفر
تحقیق-کنترل 2 نفر
ممنون میشم اگه استادهایی که میدونین تو این دوتا گرایش دانشجو میگیرین رو معرفی کنین. فقط دکتر فتحعلی و دکتر ناظمی هستن؟ دکتر فتحعلی تحقیق میگیره دکتر ناظمی تحقیق-کنترل؟
چون من خودم تحقیق بودم موندم واسه کدوم یکی مدارک بفرستم.
با تشکر

اااا
اااا

خواهش میکنم
الان دفترچه رو نیگا کردم
اسم استاد رو نمیارم ولی عددی-کنترل رو نزن که من داغ دارم از اون استاد بی سواد.
تحقیق همین 2 نفرن دکتر فتحعلی و دکتر ناظمی
من اگر بخوام یکیشونو انتخاب کنم، دکتر ناظمی رو انتخاب میکنم
شاید اسم مدرکشون کنترل باشه، ولی در سایر گرایش ها هم خیلی کار کردند.
اگه میخواین دقیقا بدونید که زمینه شما رو کار میکنن یا نه، میتونید برید تو سایت شاهرود
پیج استاد- یه پرسش و پاسخ داره
معمولا به سوالات ج میدن(هر دو استاد)
بهشون میل هم بزنید جواب میدن(دکتر ناظمی رو مطمئنم)این آدرس ایمیل دکتر
nazemi20042003@yahoo.com
موفق باشید.
خبرشو به منم بدین.

محمود
محمود

سلام دوست عزیز و گرامی. واقعا ممنونم از راهنمایی هاتون. پس با ایشون حتما مکاتبه میکنم.
با تشکر.