پارسه
گروه آموزشی وکیلی
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
گروه آموزشی وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

فهرست مجلات نامعتبر و لیست سیاه از نظر وزارت علوم

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

وزارت علوم لیست 254 تا از مجلات نامعتبر و لیست سیاه که توسط این وزارت شناخته و تایید شده است را منتشر کرد .

 این لیست گرچه یک لیست منظم و تهیه شده وزرات علوم میباشد ولی همانطور که میدانید یک مجله ممکن است در یک زمان ISI باشد و در زمانی دیگر از ISI خارج شود.

 این لیست نیز همینطور است اما به اغراق بگویم شاید هر روز تعدادی مجلات نامعتبری که به این لیست در جهان افزوده میشود بیشتر از خارج شدنشان از این لیست می باشد.

لیست مجلات نامعتبر از نظر وزارت علوم مهر 1392

A

1 Academic Journal of Cancer Research (AJCR) 1995-8943 Scopus

٢ Academic Journal of Entomology 1995-8994 WoS

٣ Academic Journal of Plant Sciences 1995-8986 Anthropology Abstracts, Index Copernicus

۴ ACTA Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 0001-5415 WoS, Scopus

۵ ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online 1600-5368 JCR, WoS, Scopus

۶ ACTA Petrologica Sinica 1000-0569 WoS, Scopus

٧ Acta Parasitologica Globalis 2079-2166 Index Copernicus

٨ Advanced Crop Science 2322-4282

٩ Advanced Studies In Theoretical Physics 1313-1311 Scopus

١٠ Advances in Biological Research 1992-0067 Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS)

١١ Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] 0973-5321 MathSciNet, Zentralblatt MATH

١٢ Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM] 0973-4554 MathSciNet, Zentralblatt MATH

١٣ African Journal of Basic & Applied Sciences 2079-2034 Index Copernicus

١۴ African Journal of Microbiology Research 1996-0808 JCR, WoS, Scopus

١۵ African Journal of Pharmacy and Pharmacology 1996-0816 JCR, WoS, Scopus

١۶ Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 0139-570X WoS, Scopus

١٧ American Journal of Agricultural and Biological Sciences 1557-4989 Scopus

١٨ American Journal of Animal and Veterinary Sciences 1557-4555 Scopus

١٩ American Journal of Applied Sciences 1546-9239 Scopus

٢٠ American Journal of Biochemistry and Biotechnology 1553-3468 Scopus

٢١ American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 2150-4210 Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE

22 American Journal of Drug Discovery and Development 2150-427X Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE

٢٣ American Journal of Environmental Sciences 1553-345X Scopus

٢۴ American Journal of Food Technology 1557-4571 Scopus

٢۵ American Journal of Infectious Diseases 1553-6203 Scopus, Genamics

٢۶ American Journal of Immunology 1553-619X Scopus

٢٧ American Journal of Pharmacology and Toxicology 1557-4962 Scopus

٢٨ American Journal of Plant Physiology 1557-4539 Scopus

٢٩ Anatomical Sciences Education 1935-9772 WoS, Scopus

٣٠ Applied Mathematical Sciences (AMS) 1312-885x Scopus

٣١ American Medical Journal 1949-0070 Chemical Abstract Services (CAS)

٣٢ American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 1818-6769 Zoological Record

٣٣ American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences 2079-2050 Zoological Record, Index Copernicus

٣۴ Annals of Biologycal Research 0976-1233 Zoological Record

٣۵ Archives Des Science 1661-464x WoS, Scopus

٣۶ Archivos De Bronconeumologia 0300-2896 WoS, Scopus

٣٧ Ariel 0004-1343 Scopus

٣٨ Asian Case Research Journal 0218-9275 JCR, WoS, Scopus

٣٩ Asian Journal of Agricultural Research 1819-1894 Scopus

۴٠ Asian Journal of Algebra 1994-540x Zentralblatt MATH

۴١ Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 1683-9919 JCR, WoS, Scopus

۴٢ Asian Journal of Animal Sciences 1819-1878 Scopus

۴٣ Asian Journal of Applied Sciences 1996-3343 Scopus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)

۴۴ Asian Journal of Biochemistry 1815-9923 Scopus

۴۵ Asian Journal of Biotechnology 1996-0700 Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)

۴۶ Asian Journal of Cell Biology 1814-0068 Scopus

۴٧ Asian Journal of Chemistry 0970-7077 JCR, WoS, Scopus

۴٨ Asian Journal of Clinical Nutrition 1992-1470 Scopus

۴٩ Asian Journal of Crop Science 1994-7879 Scopus

۵٠ Asian Journal of Earth Sciences 1819-1886 Scopus

۵١ Asian Journal of Epidemiology 1992-1462 Scopus

۵٢ Asian Journal of Plant Pathology 1819-1541 Scopus

۵٣ Asian Journal of Plant Sciences 1682-3974 Scopus

۵۴ Asian Journal of Poultry Science 1819-3609 Scopus

۵۵ Asian Journal of Scientific Research 1992-1454 Scopus

۵۶ Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 1011-2367 JCR, WoS, Scopus

۵٧ Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1991-8178 Scopus

B

۵٨ Balkan Journal of Geometry and Its Applications 1224-2780 WoS, Scopus

۵٩ Bioinorganic Chemistry and Applications 1565-3633 JCR, WoS, Scopus

۶٠ Biotechnology 1682-296x Scopus

C

۶١ Cell Transplantation 0963-6897 WoS, Scopus

۶٢ Collection Building 0160-4953 Scopus

۶٣ Corrosion Reviews 0334-6005 Scopus

۶۴ Croatica Chemica ACTA 0011-1643 JCR, WoS, Scopus

۶۵ Current Research in Tuberculosis 1819-3366 Scopus

D

۶۶ Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 1842-3582 JCR, WoS, Scopus

۶٧ Drewno 1644-3985 JCR, WoS, Scopus

E

۶٨ Energy Exploration & Exploitation 0144-5987 WoS, Scopus

۶٩ European Journal of Applied Sciences 2079-2077 Chemical Abstracts Service (CAS)

٧٠ European Journal of Biological Sciences 2079-2085 Index Copernicus

٧١ European Journal of Scientific Research 1450-216x, 1450202x Scopus, Zoological Record

G

٧٢ Gems & Gemology 0016-626x WoS, Scopus

٧٣ Geomagnetism and Aeronomy 0016-7932 WoS, Scopus

٧۴ Global Veterinaria 1992-6197 Scopus

٧۵ Global Journal of Biotechnology & Biochemistry 2078-466X Index Copernicus

٧۶ Global Journal of Molecular Sciences 1990-9241 Chemical Abstracts Service (CAS)

٧٧ Global Journal of Pharmacology 1992-0075 Scopus, Index Copernicus

٧٨ Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM] 0973-1768 MathSciNet, Zentralblatt MATH

H

٧٩ Harefuah 0017-7768 Scopus

٨٠ High Temperature Materials and Processes 0334-6455 JCR, WoS, Scopus

I

٨١ IEICE Electronics Express 1349-2543 JCR, WoS, Scopus

٨٢ Indian Journal of Animal Research 0367-6722 JCR, WoS, Scopus

٨٣ Industria Textila 1222-5347 JCR, WoS, Scopus

٨۴ Information Technology Journal 1812-5638 Scopus

٨۵ International Journal of Agricultural and Statistical Sciences 0973-1903 JCR, WoS, Scopus

٨۶ International Journal of Agricultural Research 1816-4897 Scopus

٨٧ International Journal of Agriculture and Biology 1560-8530 JCR, WoS, Scopus

٨٨ International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP) 2051-1914 Index Copernicus

٨٩ International Journal of Applied Chemistry [IJAC] 0973-1792 Scopus, Chemical Abstract Services (CAS)

٩٠ International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS] 0973-0176 MathSciNet, Zentralblatt MATH

٩١ International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM] 0973-0184 Zentralblatt MATH

٩٢ International Journal of Biological Chemistry 1819-155x Scopus

٩٣ International Journal of Botany 1811-9700 Scopus

٩۴ International Journal of Cancer Research 1811-9727 Scopus

٩۵ International Journal of Computational Intelligence Systems 1875-6883 WoS, Scopus

٩۶ International Journal of Dairy Science 1811-9743 Scopus

٩٧ International Journal of Difference Equations [IJDE] 0973-6069 MathSciNet, Zentralblatt MATH

٩٨ International Journal of Information Technology & Decision Making 0219-6220 WoS, Scopus

٩٩ International Journal of Innovative Computing Information and Control 1349-4198 WoS, Scopus

١٠٠ International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN) 2281-8588 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٠١ International Journal of Mathematical Analysis 1312-8876 Scopus

١٠٢ International Journal of Microbiological Research 2079-2093 Chemical Abstracts Service (CAS)

١٠٣ International Journal of Mobile Communications 1470-949x WoS, Scopus

١٠۴ International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 1565-1339 JCR, WoS, Scopus

١٠۵ International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO) 0973-2667 Scopus

١٠۶ International Journal of Pharmacology 1811-7775 JCR, WoS, Scopus

١٠٧ International Journal of soft Computing 1816-9503 Scopus

١٠٨ International Journal of Sustainable Agriculture 2079-2107 Index Copernicus

١٠٩ International Journal of Turbo & Jet-Engines 0334-0082 JCR, WoS, Scopus

١١٠ International Journal of Water Resources & Arid Environments 2079-7079 Index Copernicus

١١١ International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing 0219-6913 WoS, Scopus

١١٢ International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT) 2281-6704 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١٣ International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP) 2039 -5086 Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١۴ International Journal on Disability and Human Development 1565-012X JCR, WoS

١١۵ International Journal on Energy Conversion (IRECON) 2281-5295 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١۶ International Journal on Engineering Applications (IREA) 2281-2881 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١٧ International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT) 2281-8537 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١٨ International Journal on Information Technology (IREIT) 2281-2911 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١٩ International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA) 2281-7026 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢٠ International Review of Aerospace Engineering (IREASE) 1973-7459 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢١ International Review of Automatic Control (IREACO) 1974-6059 Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢٢ International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC) 2038-0321 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢٣ International Review of Chemical Engineering (IRECHE) 2035-1755 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢۴ International Review of Civil Engineering (IRECE) 2036-9913 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢۵ International Review of Electrical Engineering (IREE) 1827- 6660 WoS, Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢۶ International Review of Physics (IREPHY) 1971-680X Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٢٧ International Review of Mechanical Engineering 1970-8734 Scopus

١٢٨ International Review on Computers and Software 1828-6003 Scopus

١٢٩ International Review on Modelling and Simulations 1974-9821 Scopus

١٣٠ Iranica Journal of Energy and Environment 2079-2115 Index Copernicus

١٣١ Irish Political Studies 0790-7184 WoS, Scopus

١٣٢ Israel Affairs 1353-7121 JCR, WoS, Scopus

١٣٣ Israel Economic Review 0792-0385 Scopus

١٣۴ Israel Exploration Journal 0021-2059 Scopus

١٣۵ Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh 0792-156X JCR, WoS, Scopus

١٣۶ Israel Journal of Chemistry 0021-2148 JCR, WoS, Scopus

١٣٧ Israel Journal of Ecology & Evolution 1565-9801 JCR, WoS, Scopus

١٣٨ Israel Journal of Mathematics 0021-2172 JCR, WoS, Scopus

١٣٩ Israel Journal of Plant Sciences 0792-9978 JCR, WoS, Scopus

١۴٠ Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 0333-7308 JCR, WoS, Scopus

١۴١ Israel Journal of Veterinary Medicine 0334-9152 JCR, WoS, Scopus

١۴٢ Israel Medical Association Journal 1565-1088 JCR, WoS, Scopus

J

١۴٣ JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 1022-386X JCR, WoS, Scopus

١۴۴ Journal of American Science 1545-1003 Zoological Record

١۴۵ Journal D Analyse Mathematique 0021-7670 JCR, WoS, Scopus

١۴۶ Journal of Analytical Psychology 0021-8774 WoS, Scopus

١۴٧ Journal of Animal and Veterinary Advances 1680-5593 JCR, WoS, Scopus

١۴٨ Journal of Automation and Information Sciences 1064-2315 JCR, WoS, Scopus

١۴٩ Journal of Biomolecular Structure & Dynamics 0739-1102 WoS, Scopus

١۵٠ Journal of Basic and Applied Scientific Research 2090-4304 Zoological Record

١۵١ Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 0792-6855 Scopus

١۵٢ Journal of Complementary Medicine 1446-8263 JCR, WoS,

١۵٣ Journal of Computer Science 1549-3636 Scopus

١۵۴ Journal of Consumer Psychology 1057-7408 WoS, Scopus

١۵۵ Journal of Family Studies 1322-9400 WoS, Scopus

١۵۶ Journal of Food Agriculture & Environment(International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE) 1459-0255 JCR, WoS, Scopus

١۵٧ Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants 2079-2158 Index Copernicus

١۵٨ Journal of Hydrodynamics 1001-6058 WoS, Scopus

١۵٩ Journal of Intelligent Systems 0334-1860 Scopus

١۶٠ Journal of Israeli History 1353-1042 JCR, WoS, Scopus

١۶١ Journal of Nanomaterials 1687-4110 JCR, WoS, Scopus

١۶٢ Journal of Nano-materials 1687-4110 Scopus

١۶٣ Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 0334-018X JCR, WoS, Scopus

١۶۴ Journal of Polymer Engineering 0334-6447 JCR, WoS, Scopus

١۶۵ Journal of Reproduction and Infertility 2079-2166 Index Copernicus

١۶۶ Journal of Rural Co-operation 0377-7480 Scopus

١۶٧ Journal of Social Sciences 1549-3652 Genamics

١۶٨ Journal of The Chemical Society of Pakistan 0253-5106 JCR, WoS, Scopus

١۶٩ Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers 0257-9731 WoS, Scopus

١٧٠ Journal of Travel & Tourism Marketing 1054-8408 WoS, Scopus

K

١٧١ Korrozios Figyelo 0133-2546 JCR, WoS, Scopus

L

١٧٢ Language and Literature 0963-9470 WoS, Scopus

١٧٣ Law Library Journal 0023-9283 WoS, Scopus

١٧۴ Lexikos 1684-4904 WoS, Scopus

١٧۵ Libyan Agriculture Research Center Journal International 2219-4304 Index Copernicus

١٧۶ Life Science Journal- ACTA Zhengzhou University Overseas Edition 1097-8135 JCR, WoS, Scopus

١٧٧ Listy Cukrovarnicke A Reparske 1210-3306 WoS, Scopus

M

١٧٨ Main Group Metal Chemistry 0334-7575 JCR, WoS, Scopus

١٧٩ Mankind Quarterly 0025-2344 WoS, Scopus

١٨٠ Mechanika 1392-1207 WoS, Scopus

١٨١ Medical Science Monitor 1234-1010 WoS, Scopus

١٨٢ Medicine and Law 0723-1393 Scopus

١٨٣ Middle-East Journal of Scientific Research 1990-9233 Zoological Record, Scopus

١٨۴ Mljekarstvo 0026-704x WoS, Scopus

١٨۵ Multidisciplinary Respiratory Medicine 1828-695X JCR, WoS, Scopus

N

١٨۶ Nobel Medicus 1305-2381 JCR, WoS, Scopus

١٨٧ Nursing Science Quarterly 0894-3184 WoS, Scopus

O

١٨٨ OnLine Journal of Biological Sciences 1608-4217 Scopus, Chemical Abstract Services (CAS), AGRIS, AGRICOLA

P

١٨٩ Pakistan Journal of Medical Sciences 1682-024X JCR, WoS, Scopus

١٩٠ Pakistan Journal of Nutrition 1680-5194 Scopus

١٩١ Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 1011-601X JCR, WoS, Scopus

١٩٢ Pakistan Journal of Zoology 0030-9923 JCR, WoS, Scopus

١٩٣ Pakistan Veterinary Journal 0253-8318 JCR, WoS, Scopus

١٩۴ Pediatric Endocrinology Reviews 1565-4753 Scopus

١٩۵ Perspectives in Education 0258-2236 WoS, Scopus

١٩۶ Physical Mesomechanics 1029-9599 WoS, Scopus

١٩٧ Physics International 1948-9803 (Abstract Services ) CAS Chemical

١٩٨ Phytoparasitica 0334-2123 JCR, WoS, Scopus

١٩٩ Plant Pathology Journal 1812-5387 Scopus

٢٠٠ Planta Daninha 0100-8358 WoS, Scopus

٢٠١ Polimery 0032-2725 WoS, Scopus

٢٠٢ Psychogeriatrics 1346-3500 WoS, Scopus

٢٠٣ Public Health Reviews 0301-0422 Scopus

R

٢٠۴ Refuat Hapeh Vehashinayim 0792-9935 Scopus

٢٠۵ Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 2040-7459 Scopus

٢٠۶ Research Journal of Botany 1816-4919 Scopus

٢٠٧ Research Journal of Business Management 1819-1932 Scopus

٢٠٨ Research Journal of Cardiology 1819-3404 Scopus

٢٠٩ Research Journal of Environmental Toxicology 1819-3420 Scopus

٢١٠ Research Journal of Immunology 1994-7909 Scopus

٢١١ Research Journal of Medicinal Plant 1819-3455 Scopus

٢١٢ Research Journal of Microbiology 1816-4935 Scopus

٢١٣ Research Journal of Obstetrics and Gynecology 1994-7925 Scopus

٢١۴ Research Journal of Parasitology 1816-4943 Scopus

٢١۵ Research Journal of Phytochemistry 1819-3471 Scopus

٢١۶ Research Journal of Seed Science 1819-3552 Scopus

٢١٧ Reviews in Analytical Chemistry 0793-0135 JCR, WoS, Scopus

٢١٨ Reviews in Chemical Engineering 0167-8299 JCR, WoS, Scopus

٢١٩ Reviews in Inorganic Chemistry 0193-4929 JCR, WoS, Scopus

٢٢٠ Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy 0102-695x WoS, Scopus

٢٢١ Revista Brasileira De Zootecnia-Brazilian Journal of Animal Science 1516-3598 WoS, Scopus

٢٢٢ Revista Ciencia Agronomica 0045-6888 WoS, Scopus

٢٢٣ Rynek Energii 1425-5960 WoS, Scopus

S

٢٢۴ Science and engineering of Composite Materials 0334-181x JCR, WoS, Scopus

٢٢۵ South African Journal on Human Rights 0258-7203 WoS

٢٢۶ Spectroscopy And Spectral Analysis 1000-0593 WoS, Scopus

T

٢٢٧ Teaching Sociology 0092-055x WoS, Scopus

٢٢٨ Texas Journal of Science 0040-4403 Zoological Record, Scopus

٢٢٩ The Scientific World Journal 1537-744x WoS, Scopus

٢٣٠ Tissue Engineering and Regenerative Medicine 1738-2696 WoS

٢٣١ Transport 1648-4142 WoS, Scopus

٢٣٢ Trends in Bioinformatics 1994-7941 Scopus

٢٣٣ Trends in Medical Research 1819-3587 Scopus

W

٢٣۴ World Applied Sciences Journal (WASJ) 1818-4952 Scopus

٢٣۵ World Engineering & Applied Sciences Journal 2079-2204 Index Copernicus

٢٣۶ World Journal of Agricultural Sciences 1817-3047 Anthropology Abstracts, Chemical Abstracts Service (CAS), FSTA, Index Copernicus

٢٣٧ World Journal of Chemistry 1817-3071 Chemical Abstracts Service (CAS), Index Copernicus

٢٣٨ World Journal of Dairy & Food Sciences 1817-308X Index Copernicus,

٢٣٩ World Journal of Fish and Marine Sciences 2078-4589 Zoological Record, Index Copernicus

٢۴٠ World Journal of Fungal and Plant Biology 2219-4312 Index Copernicus

٢۴١ World Journal of Medical Sciences 1817-3055 Scopus

٢۴٢ World Journal of Zoology 1817-3098 Zoological Record, Index Copernicus

٢۴٣ Wseas Transactions on Applied And Theoretical Mechanics 1991-8747 Scopus

٢۴۴ Wseas TranSactions on Communication 1109-2742 Scopus

٢۴۵ Wseas TranSactions on Computres 1109-2750 Scopus

٢۴۶ Wseas Transactions on Fluid Mechanics 1790-5087 Scopus

٢۴٧ Wseas Transactions on Heat And Mass Transfer 1790-5044 Scopus

٢۴٨ Wseas Transactions on Information Science And Applications 1790-0832 Scopus

٢۴٩ Wseas TranSactions on Mathematics 1109-2769 Scopus

٢۵٠ Wseas Transactions on Systems 1109-2777 Scopus

٢۵١ Wseas Transactions on Systems And Control 1991-8763 Scopus

٢۵٢ Wulfenia Journal 1561-882X WoS, Scopus

Z

٢۵٣ Zeitschrift Fur Arbeits-Und Organisa Tionspsychologie 0932-4089 WoS, Scopus

٢۵۴ Zeitschrift Fur Padagogische Psychologie 1010-0652 WoS, Scopus

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها