وزارت علوم لیست 254 تا از مجلات نامعتبر و لیست سیاه که توسط این وزارت شناخته و تایید شده است را منتشر کرد .

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 این لیست گرچه یک لیست منظم و تهیه شده وزرات علوم میباشد ولی همانطور که میدانید یک مجله ممکن است در یک زمان ISI باشد و در زمانی دیگر از ISI خارج شود.

 این لیست نیز همینطور است اما به اغراق بگویم شاید هر روز تعدادی مجلات نامعتبری که به این لیست در جهان افزوده میشود بیشتر از خارج شدنشان از این لیست می باشد.

لیست مجلات نامعتبر از نظر وزارت علوم مهر 1392

A

1 Academic Journal of Cancer Research (AJCR) 1995-8943 Scopus

٢ Academic Journal of Entomology 1995-8994 WoS

٣ Academic Journal of Plant Sciences 1995-8986 Anthropology Abstracts, Index Copernicus

۴ ACTA Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 0001-5415 WoS, Scopus

۵ ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online 1600-5368 JCR, WoS, Scopus

۶ ACTA Petrologica Sinica 1000-0569 WoS, Scopus

٧ Acta Parasitologica Globalis 2079-2166 Index Copernicus

٨ Advanced Crop Science 2322-4282

٩ Advanced Studies In Theoretical Physics 1313-1311 Scopus

١٠ Advances in Biological Research 1992-0067 Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS)

١١ Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] 0973-5321 MathSciNet, Zentralblatt MATH

١٢ Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM] 0973-4554 MathSciNet, Zentralblatt MATH

١٣ African Journal of Basic & Applied Sciences 2079-2034 Index Copernicus

١۴ African Journal of Microbiology Research 1996-0808 JCR, WoS, Scopus

١۵ African Journal of Pharmacy and Pharmacology 1996-0816 JCR, WoS, Scopus

١۶ Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 0139-570X WoS, Scopus

١٧ American Journal of Agricultural and Biological Sciences 1557-4989 Scopus

١٨ American Journal of Animal and Veterinary Sciences 1557-4555 Scopus

١٩ American Journal of Applied Sciences 1546-9239 Scopus

٢٠ American Journal of Biochemistry and Biotechnology 1553-3468 Scopus

٢١ American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 2150-4210 Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE

22 American Journal of Drug Discovery and Development 2150-427X Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE

٢٣ American Journal of Environmental Sciences 1553-345X Scopus

٢۴ American Journal of Food Technology 1557-4571 Scopus

٢۵ American Journal of Infectious Diseases 1553-6203 Scopus, Genamics

٢۶ American Journal of Immunology 1553-619X Scopus

٢٧ American Journal of Pharmacology and Toxicology 1557-4962 Scopus

٢٨ American Journal of Plant Physiology 1557-4539 Scopus

٢٩ Anatomical Sciences Education 1935-9772 WoS, Scopus

٣٠ Applied Mathematical Sciences (AMS) 1312-885x Scopus

٣١ American Medical Journal 1949-0070 Chemical Abstract Services (CAS)

٣٢ American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 1818-6769 Zoological Record

٣٣ American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences 2079-2050 Zoological Record, Index Copernicus

٣۴ Annals of Biologycal Research 0976-1233 Zoological Record

٣۵ Archives Des Science 1661-464x WoS, Scopus

٣۶ Archivos De Bronconeumologia 0300-2896 WoS, Scopus

٣٧ Ariel 0004-1343 Scopus

٣٨ Asian Case Research Journal 0218-9275 JCR, WoS, Scopus

٣٩ Asian Journal of Agricultural Research 1819-1894 Scopus

۴٠ Asian Journal of Algebra 1994-540x Zentralblatt MATH

۴١ Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 1683-9919 JCR, WoS, Scopus

۴٢ Asian Journal of Animal Sciences 1819-1878 Scopus

۴٣ Asian Journal of Applied Sciences 1996-3343 Scopus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)

۴۴ Asian Journal of Biochemistry 1815-9923 Scopus

۴۵ Asian Journal of Biotechnology 1996-0700 Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)

۴۶ Asian Journal of Cell Biology 1814-0068 Scopus

۴٧ Asian Journal of Chemistry 0970-7077 JCR, WoS, Scopus

۴٨ Asian Journal of Clinical Nutrition 1992-1470 Scopus

۴٩ Asian Journal of Crop Science 1994-7879 Scopus

۵٠ Asian Journal of Earth Sciences 1819-1886 Scopus

۵١ Asian Journal of Epidemiology 1992-1462 Scopus

۵٢ Asian Journal of Plant Pathology 1819-1541 Scopus

۵٣ Asian Journal of Plant Sciences 1682-3974 Scopus

۵۴ Asian Journal of Poultry Science 1819-3609 Scopus

۵۵ Asian Journal of Scientific Research 1992-1454 Scopus

۵۶ Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 1011-2367 JCR, WoS, Scopus

۵٧ Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1991-8178 Scopus

B

۵٨ Balkan Journal of Geometry and Its Applications 1224-2780 WoS, Scopus

۵٩ Bioinorganic Chemistry and Applications 1565-3633 JCR, WoS, Scopus

۶٠ Biotechnology 1682-296x Scopus

C

۶١ Cell Transplantation 0963-6897 WoS, Scopus

۶٢ Collection Building 0160-4953 Scopus

۶٣ Corrosion Reviews 0334-6005 Scopus

۶۴ Croatica Chemica ACTA 0011-1643 JCR, WoS, Scopus

۶۵ Current Research in Tuberculosis 1819-3366 Scopus

D

۶۶ Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 1842-3582 JCR, WoS, Scopus

۶٧ Drewno 1644-3985 JCR, WoS, Scopus

E

۶٨ Energy Exploration & Exploitation 0144-5987 WoS, Scopus

۶٩ European Journal of Applied Sciences 2079-2077 Chemical Abstracts Service (CAS)

٧٠ European Journal of Biological Sciences 2079-2085 Index Copernicus

٧١ European Journal of Scientific Research 1450-216x, 1450202x Scopus, Zoological Record

G

٧٢ Gems & Gemology 0016-626x WoS, Scopus

٧٣ Geomagnetism and Aeronomy 0016-7932 WoS, Scopus

٧۴ Global Veterinaria 1992-6197 Scopus

٧۵ Global Journal of Biotechnology & Biochemistry 2078-466X Index Copernicus

٧۶ Global Journal of Molecular Sciences 1990-9241 Chemical Abstracts Service (CAS)

٧٧ Global Journal of Pharmacology 1992-0075 Scopus, Index Copernicus

٧٨ Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM] 0973-1768 MathSciNet, Zentralblatt MATH

H

٧٩ Harefuah 0017-7768 Scopus

٨٠ High Temperature Materials and Processes 0334-6455 JCR, WoS, Scopus

I

٨١ IEICE Electronics Express 1349-2543 JCR, WoS, Scopus

٨٢ Indian Journal of Animal Research 0367-6722 JCR, WoS, Scopus

٨٣ Industria Textila 1222-5347 JCR, WoS, Scopus

٨۴ Information Technology Journal 1812-5638 Scopus

٨۵ International Journal of Agricultural and Statistical Sciences 0973-1903 JCR, WoS, Scopus

٨۶ International Journal of Agricultural Research 1816-4897 Scopus

٨٧ International Journal of Agriculture and Biology 1560-8530 JCR, WoS, Scopus

٨٨ International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP) 2051-1914 Index Copernicus

٨٩ International Journal of Applied Chemistry [IJAC] 0973-1792 Scopus, Chemical Abstract Services (CAS)

٩٠ International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS] 0973-0176 MathSciNet, Zentralblatt MATH

٩١ International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM] 0973-0184 Zentralblatt MATH

٩٢ International Journal of Biological Chemistry 1819-155x Scopus

٩٣ International Journal of Botany 1811-9700 Scopus

٩۴ International Journal of Cancer Research 1811-9727 Scopus

٩۵ International Journal of Computational Intelligence Systems 1875-6883 WoS, Scopus

٩۶ International Journal of Dairy Science 1811-9743 Scopus

٩٧ International Journal of Difference Equations [IJDE] 0973-6069 MathSciNet, Zentralblatt MATH

٩٨ International Journal of Information Technology & Decision Making 0219-6220 WoS, Scopus

٩٩ International Journal of Innovative Computing Information and Control 1349-4198 WoS, Scopus

١٠٠ International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN) 2281-8588 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١٠١ International Journal of Mathematical Analysis 1312-8876 Scopus

١٠٢ International Journal of Microbiological Research 2079-2093 Chemical Abstracts Service (CAS)

١٠٣ International Journal of Mobile Communications 1470-949x WoS, Scopus

١٠۴ International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 1565-1339 JCR, WoS, Scopus

١٠۵ International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO) 0973-2667 Scopus

١٠۶ International Journal of Pharmacology 1811-7775 JCR, WoS, Scopus

١٠٧ International Journal of soft Computing 1816-9503 Scopus

١٠٨ International Journal of Sustainable Agriculture 2079-2107 Index Copernicus

١٠٩ International Journal of Turbo & Jet-Engines 0334-0082 JCR, WoS, Scopus

١١٠ International Journal of Water Resources & Arid Environments 2079-7079 Index Copernicus

١١١ International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing 0219-6913 WoS, Scopus

١١٢ International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT) 2281-6704 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١٣ International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP) 2039 -5086 Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)

١١۴ International Journal on Disability and Human Development 1565-012X JCR, WoS

١١۵ International Journal on Energy Conversion (IRECON) 2281-5295 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (C