///تعیین زمان مصاحبه دیگر رشته های دکتری پژوهش محور 93

مدرسان شریف

استاد وکیلی

تعیین زمان مصاحبه دیگر رشته های دکتری پژوهش محور 93

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی  جدول زمانی مصاحبه جاماندگان دکتری پژوهش محور 93 را به روز رسانی کرد .

به گزارش پی اچ دی تست ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد : داوطلبانی که به هر دلیل در زمان اعلام شده موفق به حضور در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور نشده اند می توانند مطابق جدول ذیل برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.

آدرس محل مصاحبه: تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي – ساختمان فرهيختگان(هتل)- طبقه نهم

کد رشتهعنوان رشتهتاریخ مصاحبهزمان حضور در محل مصاحبه
10503بهداشت مواد غذايي94/03/2714:30
10524بهداشت آبزيان94/04/0216:00
20101زبان وادبيات فارسي94/05/0911:00
20205زبان و ادبيات عرب94/05/0614:00
20311زبان وادبيات انگليسي94/04/3111:00
20312آموزش زبان انگليسي94/05/0716:00
20390زبانشناسي همگاني94/05/0810:30
20401الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان94/05/0714:00
20402الهيات و معارف اسلامي – تاريخ و تمدن ملل اسلامي94/05/0614:00
20405الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن و حديث94/05/0814:00
20407الهيات و معارف اسلامي – فقه ومباني حقوق اسلامي94/05/128:00
20409الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلامي94/05/1514:00
20424كلام94/05/0610:30
20425عرفان اسلامي و انديشه امام خميني (س)94/05/1210:30
20429علوم قرآن و حديث94/05/0814:00
20456فقه و مباني حقوق و انديشه امام خميني (ره)تاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
20516علوم ارتباطات94/05/018:00
20534جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه94/05/0711:00
20535جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگي94/05/0511:00
20536جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي94/05/0414:00
20537جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي94/05/0811:00
20538جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران94/05/0711:00
20541جامعه شناسي ورزش94/05/0314:00
20603برنامه ريزي درسي94/05/2414:00
20628فلسفه تعليم و تربيت94/05/138:00
20702روانشناسي تربيتي94/05/1514:00
20705روانشناسي عمومي94/05/1614:00
20709روانشناسي سلامت94/05/148:00
20712روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي94/05/1110:00
20807حقوق خصوصي94/04/1915:00
20808حقوق عمومي94/04/179:00
20810روابط بين الملل94/05/1016:00
20815حقوق بين الملل عمومي94/04/1612:00
20818حقوق كيفري و جرم شناسي94/04/1915:00
20830علوم سياسي – جامعه شناسي سياسي94/05/068:30
20831علوم سياسي – انديشه هاي سياسي94/05/0610:30
20832علوم سياسي – مسائل ايران94/05/0616:00
20833علوم سياسي – سياستگذاري عمومي94/05/0714:00
20914علوم اقتصاديتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
21002فلسفه94/05/1211:00
21102باستان شناسي94/03/2414:30
21103تاريخ94/03/268:30
21115تاريخ – تاريخ ايران بعد از اسلام94/03/2814:30
21119تاريخ -تاريخ اسلام94/03/3114:30
21125تاريخ – تاريخ ايران قبل از اسلام94/03/2614:30
21178كارآفريني – بخش عموميتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
21179كارآفريني – سازماني94/04/1311:00
21191كارآفريني – كسب و كار94/04/1411:00
21193كارآفريني – فناوري94/04/1511:00
21194كارآفريني – توسعه94/04/218:00
21195كارآفريني – آموزش عاليتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
21210مديريت دولتي94/04/308:00
21211مديريت صنعتي94/04/208:00
21212مديريت آموزشي94/05/118:00
21214مديريت محيط زيست – مديريت محيط زيست94/05/078:30
21216مديريت دولتي – مديريت منابع انساني94/05/1716:00
21221مديريت آموزش عالي94/04/3114:00
21222مديريت – مديريت رسانه اي94/05/0610:00
21223مديريت تكنولوژي94/04/2412:00
21224مديريت فن آوري اطلاعات94/04/0312:00
21225مديريت محيط زيست-اقتصاد محيط زيست94/05/0316:00
21226مديريت محيط زيست-حقوق محيط زيست94/05/0416:00
21242مديريت و برنامه ريزي فرهنگي94/05/0715:00
21247مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي94/04/107:30
21253مديريت – مديريت مالي94/05/2114:00
21287مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي94/05/0714:00
21288مديريت دولتي-رفتارسازماني94/05/058:00
21289مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه94/05/2114:00
21301حسابداري94/05/1116:00
21410تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي94/05/1911:00
21423فيزيولوژي ورزشي94/05/1811:00
21424رفتار حركتي94/05/188:00
21450فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس94/05/1511:00
21451فيزيولوژي ورزشي – بيوشيمي و متابوليسم ورزشي94/05/1514:00
21501جغرافياوبرنامه ريزي شهري94/05/158:00
21506جغرافياي سياسي94/04/308:00
21518جغرافيا و برنامه ريزي روستايي94/05/1511:00
21541آب و هوا شناسي (اقليم شناسي)94/05/068:00
21602مشاوره94/05/0510:00
21717علم اطلاعات و دانش شناسي94/05/2611:00
30112رياضي – جبر94/05/1511:00
30113رياضي – آناليز94/05/1511:00
30120رياضي كاربردي94/05/1416:00
30201فيزيك94/05/1114:00
30208ژئوفيزيك – الكترومغناطيس94/04/3114:00
30211ژئوفيزيك – زلزله شناسي94/04/3014:00
30318شيمي گرايش شيمي كاربردي94/03/2514:00
30319شيمي گرايش شيمي تجزيه94/03/2614:00
30320شيمي گرايش شيمي معدني94/03/2614:00
30321شيمي گرايش شيمي فيزيك94/03/2514:00
30322شيمي گرايش شيمي آلي94/03/2714:00
30405زمين شناسي – زمين شناسي اقتصادي94/04/3111:00
30408زمين شناسي – تكتونيك94/04/318:00
30416زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي94/04/308:00
30417زمين شناسي – سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي94/05/018:00
30512بيوفيزيك94/04/2911:00
30519زيست شناسي – فيزيولوژي جانوري94/03/2814:00
30525زيست شناسي- ژنتيك مولكولي94/03/2614:00
30528بيوشيمي94/04/248:00
30531زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا94/05/0511:00
30532زيست شناسي دريا – جانوران دريا94/05/0611:00
30535زيست شناسي- سيستماتيك گياهي94/03/2814:00
30536زيست شناسي – سلولي و تكويني گياهي94/03/2814:00
30544علوم جانوري- تكويني94/04/0214:00
30545زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي94/04/0314:00
30546زيست شناسي – سلولي و مولكولي94/03/2714:00
30548زيست شناسي – ميكروبيولوژي94/04/2113:00
30702هواشناسي94/05/119:00
30801آمار94/04/048:00
40101مهندسي برق- الكترونيك94/05/1714:00
40123مهندسي برق ـ قدرتتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40144مهندسي برق- كنترل و سيستمتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40145مهندسي برق – مخابرات94/05/1714:00
40201مهندسي شيمي94/04/248:30
40222مهندسي پليمر – مهندسي پليمر94/05/1010:00
40227مهندسي محيط زيست94/04/048:30
40311مهندسي صنايع-برنامه ريزي ومديريت توليدتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40312مهندسي صنايع-اتوماسيونتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40313مهندسي صنايع-تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم94/05/1416:00
40389مهندسي عمران – مديريت ساختتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40392مهندسي عمران – مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكيتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40397مهندسي عمران – مهندسي و مديريت منابع آبتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40426مهندسي عمران – مهندسي زلزلهتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40444مهندسي عمران- ژئوتكنيكتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40471مهندسي عمران – سازهتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40510مهندسي معدنتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40602مهندسي مكانيك -طراحي جامداتتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40664مهندسي مكانيك – تبديل انرژيتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40733مهندسي متالورژي و موادتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40803مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجيتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
40818مهندسي نساجي- شيمي نساجي94/05/0614:00
41015مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاريتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
41020مهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوترتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
41021مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعيتاکنون تعیین نگردیده استتاکنون تعیین نگردیده است
41106مهندسي هوافضا94/05/1811:00
41201مهندسي هسته اي – مهندسي انرژي هسته اي94/04/1314:00
41203مهندسي هسته اي – مهندسي پرتوپزشكي94/04/1014:00
41306مهندسي سيستمهاي انرژي94/04/0714:00
50112مهندسي كشاورزي – علوم طيور94/04/2316:00
50205اقتصاد كشاورزي94/05/0711:00
50206ترويج و آموزش كشاورزي94/05/1211:00
50207اصلاح نباتات94/05/108:00
50208زراعت94/04/0811:00
50209حشره شناسي كشاورزي94/05/0114:00
50214توسعه كشاورزي94/05/0714:00
50217خاكشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاك94/04/3014:00
50218خاكشناسي-پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك94/04/2911:00
50219خاكشناسي-فيزيك و حفاظت خاك94/04/3116:00
50220علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي94/05/1414:00
50221علوم باغباني – ميوه كاري94/05/1314:00
50222علوم باغباني- سبزي كاري94/05/1414:00
50223علوم باغباني – گياهان زينتي94/05/1211:00
50227سازه هاي آبي94/05/0714:00
50231علوم جنگل94/05/1414:00
50234علوم و صنايع چوب94/05/0414:00
50235علوم و صنايع غذايي94/04/2912:00
50236علوم و مهندسي آبخيزداري94/05/0814:00
50253اقتصاد كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي94/04/3114:00
50304آبياري و زه كشي94/05/0414:00
50310مكانيك ماشينهاي كشاورزي94/05/0716:00
50313مكانيزاسيون كشاورزي94/05/0816:00
50330تكثير و پرورش آبزيان94/05/1311:00
50334مهندسي منابع آب94/05/0611:00
50335تغذيه دام94/05/1514:00
50336اصلاح نژاد دام94/04/1414:00
50409علوم و صنايع غذايي – تكنولوژي مواد غذايي94/04/308:00
50517علوم مرتع94/05/0414:00
50587محيط زيست – آلودگي محيط زيست94/04/3114:00
50588محيط زيست – تنوع زيستي94/04/0915:00
50589محيط زيست – آمايش محيط زيست94/04/0816:00
50607بيماري شناسي گياهي94/05/0611:00
60146فلسفه هنر94/05/0710:00
60206معماري94/04/098:00
60214شهرسازي94/03/278:00
تعیین زمان مصاحبه دیگر رشته های دکتری پژوهش محور 93
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۴-۴-۲۴ ۱۱:۱۲:۵۵ +۰۴:۳۰۲۴ تیر, ۱۳۹۴|دکتری آزاد|۲۷۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سارا
سارا

سلام
کسی میدونه بچه هایی که لیسانس و فوق لیسانسشون غیر مرتبط هستو قبول نمیکنن؟ من دعوت به مصاحبه شدم ولی غیر مرتبطم

مدیریت دولتی ق
مدیریت دولتی ق

رهای عزیز،دکتر الناز،
کجایید؟!!!
به صفحه جدید بیایی لطفا
رها جان روز شماری کنید.در این نامیدی همو تنها نذاریم.
همه بهم ریخته ایم.بیایید در موردش صحبت کنیم

قبول
قبول

دوستان خوبم ميدونم خيلي سخته كه ببينيم قبول نشديم ولي زندگي همينه بايد كنار اومد .من بار چهارم كه دارم مصاحبه ميدم و نمره پايان نامم١٧.ديگه نميدونم چه اتفاقي ميفته ولي به زندگي بخنديدن و نگران نباشيد كه فرصت زياده و بپذيريد كه ممكنه نشه.

عليرضا
عليرضا

قسمت بود ديگه نميشه كاريش كرد

قبول
قبول

اين موضوع پايان نامه و ريزش احتمالي خيلي بهم مربوطه و نگران كنندس!!!مگه از روز اول اعلام نكردند كه از بين ١٠٠٠٠نفر ٣٥٠٠نفر واجد شرايط شدن.پس چرا الان دارن نمره پايان نامه رو پر رنگ ميكنن!!اين موضوع بايد پيگيري بشه

ساناز
ساناز
محمد قدیمی
محمد قدیمی

سلام، رها ودکتر الناز کجان نظرشونو بدونیم

محمد
محمد

اگه شرط نمره پایان نامه ملاک بود همون اول باید جزو شرایط اولیه ثبت نام میزاشتن نه الان که 10 ماه گذشته من قراداد اموزشی بستم این ظلم در حق کسانی با شرایط مشابه من می باشد

مسعود
مسعود

به نظر می رسد آخرین شرایط را اعلام کردن:
از بین کسانی که نمره پایان نامه بالای 18 و معدل ارشد بالای 17 برای غیر علوم انسانی و 18 برای علوم انسانی دارند پذیرش می کنند !
این یعنی آنهایی که نمره پایان نامه زیر 18 دارند، خداحافظ!
تا این جا و با این فیلتر تعدادی که کم هم نیستن حذف میشوند!
میمانه بقیه، که از بین آنها کسانی که بالا ترین امتیاز را کسب کردن و بر حسب رشته محل و ظرفیتی که قرار است درنظر بگیرن! پذیرش صورت می گیرد!

توانا
توانا

واي واي كه باز اعلام نتايج به تعويق افتاد….دوستان عزيزبه نظرمن تااعلام نهايي نمي شه هيچي پيش بيني كرد فقط ازخدامي خوام همه ي كساني كه چندين ماه كه منتظرندخوشحالشون كنه .

کامپیوتر-
کامپیوتر-

اعلام کردند که ظرفیت پذیرش ۲۸۰۰نفره،ولی احتمالا فقط ۱۵۰۰نفر شرایط لازم را دارن،
شرط پایان نامه را هم اضافه کردن.
به نظر درست میاد،۳۵۰۰نفر شرکت کننده اولیه که غیبت هم زیاد بود،و در بعضی رشته ها مثل رشته من که 115 نفر شرکت کننده بوده باید عده زیادی حذف بشن.
طبیعتا با غایبین و مردودین رشته های پر متقاضی، بقیه دوستان حتما قبول هستن.

عليرضا
عليرضا

اگر خدا بخواد أنشالله همه ما قبول ميشيم اينجور كه اعلام كردن فك كنم موافقت اكثر مجوز هارو گرفتن كه اين خبر و دادن من به فال نيك ميگيرم به اميد قبولى همه دوستان

مدیریت دولتی ق
مدیریت دولتی ق

دوستان عزیز نظراتتون و بگین،واقعا تحلیل شما چیه؟!!!

مدیریت دولتی ق
مدیریت دولتی ق

اعلام کردند که ظرفیت پذیرش ۲۸۰۰نفره،ولی احتمالا فقط ۱۵۰۰نفر شرایط لازم را دارن،
شرط پایان نامه را هم اضافه کردن.
به نظر درست میاد،۳۵۰۰نفر شرکت کننده اولیه که غیبت هم زیاد بود،و در بعضی رشته ها مثل رشته من که ۷۰نفر شرکت کننده بوده و سه واحد دانشگاهی پذیرش داره،مسلما باید عده زیادی حذف بشن.
طبیعتا با غایبین و مردودین رشته های پر متقاضی، بقیه دوستان حتما قبول هستن.

بهرام
بهرام

در ابتدا معدل کل را با ریز نمرات چک کردند و بعد اگه استاد راهنما تشریف داشت برای مصاحبه میرفتید در جلسه مصاحبه ابتدا رزومه علمی و بعد در مورد طرح پیشنهادی سوالاتی پرسیده میشد و من با اطمینان کامل و قاطع عرض میکنم کلیه دوستانی که با استاد راهنما در مصاحبه شرکت داشته اند قبول قبول قبول هستند زیرا تعداد شرکت کننده در مصاحبه دکترای پژوهشی خیلی کم بود و این یعنی قبولی صد در صد همه دوستان موفق و موید باشتد

بهرام
بهرام

با سلام من 94/5/6 ساعت 17 مصاحبه دکترای پژوهش محور در ساختمان فرهیختگان سازمان مرکزی در رشته علوم سیاسی داشتم در این گرایش برای دکترای پژوهشی دو نفر اماده بودند و یکی از مصاحبه کنندگان استاد بزرگ و گرانقدر جناب دکتر ازغندی بود و همانجا قبولی یا قبول نشدن را به ما می گفتند اگه کسی رزومه علمی قوی داشت واقعا سوالات تخصصی را ادامه نمی دادند و با نشان دادن علاقمندی به پذیرش روحیه ای مضاعف به مصاحبه شونده میدادند و نکته اینجاست در این مصاحبه حتما استاد راهنما همراه و پشتوانه شماست و کلی از نمره مصاحبه به… ادامه نظر»

علی
علی

سلام.پس به سلامتی شما قبول شدید؟ نمره پایان نامه شما بالای ۱۸ بود؟ اینو سوال میکردند یا نه؟چون قبلا این شرط رو اعلام نکرده بودن! گرایش شما چی بود؟کدوم دانشگاه ازاد رو انتخاب کردید؟ممنون از جوابهاتون

ليلا
ليلا

نتایج مصاحبه های دوره دکتری تخصصی پژوهشی در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد. همچنین حداکثر ظرفیت پذیرش در این دوره دو هزارو 800 نفر است که این تعداد در سقف پذیرش دانشگاه قرار دارد

محمد
محمد

یعنی چی اخه مگه زمان ثبت نام شرط نمره پایان نامه بوده
یک سال سر کار بودم الکی

سولماز
سولماز

باسلام به همگی. دوستان من پایان نامه ام 17/75 شده . خیلی ناراحتم یعنی دیگه قطع امید کنم قبول نیستم؟؟؟ وااااااییییییییییی خداااااااااااااا

علی
علی

سلام.اگه دقت کنید دکتر علوی گفته کسانی به مصاحبه دعوت شدند که شرط معدل و پایان نامه داشتند و اون رو ۱۸ اعلام کرده است.وقتی شما به مصاحبه دعوت شدید یعنی شرط رو داشتید!وگرنه دعوت نمیشدید.امکان داره شما با تبصره ای که وجود داشت ( تحصیل در دانشگاه های مادر) دعوت شده باشید که اونم جزو شرایط بود.پس نگران نباشید انشالله قبول هستید

سامان ویسی
سامان ویسی

رفقا حمله به سوی خبر جدید سایت
http://phdtest.ir/1394/05/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-94-95/
همه قبولی صد درصد. چون تمامی شرایط رو داشتیم. 760 نفر دیگه هم جا دارند رفقا آآآآ. تبریک میگم به همه

fafa
fafa

آقا سامان کجای خبر نوشته د760 نفر دیگه هم جا دارن؟؟؟؟

کامپیوتر-
کامپیوتر-

اگه اشتباه نکنم
3500-1500=2000

کلا 2000 نفر میخان برای پژوهش محور گزینش کنن .

بعبارتی از کل ظرفیت 2800 نفر 800 نفر کم کردن و کل ظرفیت به 2000 نفر کاهش و قطعی شده است. احتمالا شرط فیلتر این بزرگواران نمره پایان نامه پایین 18 بوده است.

توانا
توانا

بچه ها يعني واقعا ٢٨٠٠نفربراي مصاحبه اومده بودن كه١٥٠٠نفربخواد انتخاب بشه اين يعني انتظارچندماه بيهوده بوده ؟؟؟من كه ديگه به هيچ خبري اطمينان ندارم نه اون همه اطمينان براي جذب همه نه كمترازنصف !!!ديگه واقعا كه ديگه نمي كشم انقدرسردرد گرفتم كه چشمان ديگه هيچ جارو نمي بينه …بچه ها كمك به دلداري خيلي نيازدارم ….يكي منو قانع كنه وضعيت چه طوره ؟؟…..

علی
علی

سلام. ببینید 3500 نفر به مصاحبه دعوت شدند. عده ای شرکت کردند و عده ای نیامدند. از بین این 3500 نفر اسم 2800 نفر اعلام می شود که قبول شده اند. خودشون میگن با توجه به سختگیری هایی که داریم ( احتمالا میزان شهریه ، هر استاد راهنما فقط 2 دانشجو ، معرفی کارفرما و …) حدس میزنیم 1500 نفر بتوانند جذب بشوند. پس اسم 2800 نفر اعلام میشه و در این شک نکنید و بنظر میرسه با توجه به تعداد غایبین اکثر اونهایی که در مصاحبه بودند اسمشون اعلام بشود انشالله.

علی
علی

سلام به همه ی دوستان خبر را دیدید؟ ((نتيجه دكتري تخصصي دانشگاه آزاد نيمه دوم شهريور ماه اعلام مي شود. معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت: ظرفيت پذيرش ما در دكتري تخصصي اندازه سال گذشته يعني حدود ۱۲ هزار نفر است. دانشگاه آزاد در سال ۹۳ براي اولين بار فراخوان دكتراي پژوهش محور اعلام كرد و ثبت نام آن آذر ۹۳ انجام شد. براساس شرط معدل اين ثبت نام صورت گرفت معدل بالاي ۱۸ در گروه علوم انساني و معدل بالاي ۱۷ در ساير گروه ها و دارا بودن نمره پايان نامه بالاي ۱۸ از شروط دعوت به مصاحبه… ادامه نظر»

منطقی
منطقی

اعلام نتایج نهایی دکتری آزاد ۹۴ در نیمه دوم شهریور ماه نتیجه نهایی آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزادازسوی معاونت سنجش وپذیرش این دانشگاه درنیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد دهم بهمن ماه سال ۹۳ با حضور بیش از ۱۱۱ هزار نفر و در ۲۱۵ رشته گرایش برگزار شد و اسامی چند برابر ظرفیت این دوره‌ها برای شرکت در مصاحبه ۲۳ خردادماه اعلام شد و نتیجه نهایی این آزمون نیز نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.از ۲۱۵ رشته امتحانی تاکنون زمان‌بندی مصاحبه برای ۲۰۹ رشته اعلام شده و مصاحبه ۱۳۷ رشته هم… ادامه نظر»

عليرضا
عليرضا

مصاحبه تمام رشته‌ها تا پایان مرداده ماه به پایان می‌رسد و نتیجه نهایی نیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود. وضعیت پذیرش دانشجو در این دوره‌ها حدود ۱۲ هزار نفر است. همچنین پذیرش دکترای تخصصی پژوهش‌محور که از سال ۹۳ با مجوز وزارت علوم در دانشگاه آزاد آغاز شد نیز امسال انجام می‌شود. پذیرش دکترای پژوهش‌محور با شرط معدل بالای ۱۸ در علوم انسانی و بالای ۱۷ در سایر گروه‌ها و پایان‌نامه بالای ۱۸ انجام می‌شود. از مجموع ۱۷۹ رشته در دوره‌های پژوهش محور تا امروز مصاحبه ۱۶۹ رشته به پایان رسیده است. ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است… ادامه نظر»

عليرضا
عليرضا

سلام مطلب جديدو حتماً بخونين
رشته به پایان رسیده است.

ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است که این تعداد در قالب ظرفیت ۱۲ هزار نفری دکترای این دانشگاه قرار دارد.

سایر مطالب در این زمینه:

توانا
توانا

رهاجون ازشما متشكريم ،اميدوارم كه باقبولي مزدصبروتحملمان راببينيم…

مدیریت دولتی ق
مدیریت دولتی ق

رها جان ،بسیار سپاسگزارم که با صبر و حوصله روز شماری میکنی و نور امید در دلمان ایجاد میشه.هممون قبولیم،من مطمینم،این روز شماری برای دیدن قبولیه نه اعلام نتایج:-)

توانا
توانا

ممنون رها جون روزشمارتون چندساعت جلوتراومده اي كاش زودتر موعداعلام نتايج مي رسيد وهمه دوستان دراين صفحه شاديشان رابه اشتراك مي گذاشتن .به اميدخدا موفقيت نزديك است خيلي خوشحالم كه روزشمارتون از٧٥به نيمه رسيده ،باتوكل به خدا پيروزي نزديك است …

رهاروز شمار تا نيمه شهريور
رهاروز شمار تا نيمه شهريور

سلام
چهارشنبه 7مرداد و 38 روز تا نيمه شهريور ماه باقيمانده به اميد بهروزي و موفقيت همه عزيزان

رامین شکیبا
رامین شکیبا

سلام
معیار شما چیست؟
7+38 چند میشه با شرط سی و یک روزه بودم ماه؟؟؟
14 شهریور؟
خوب یکروز که عقبی دوست من

رها
رها

امروزي كه داخلش هستيم و روز اخر كه نتايج اعلام ميشه در محاسبات نمياد
14روزشهريور +روزمرداد24 = 38روز تا اعلام قبولي

آرمان
آرمان

سلام بر همه علمدوستان منتظر
دو دل هستم که مصاحبه برم یا نه
این انتظار واقعا من رو افسرده کرده و انگیزه ها رو سلب کرده

امیر
امیر

سلام,,, دوست عزیز چه روزی مصاحبه داری؟ اگر من بجای شما باشم حتمآ با انگیزه , باامید و شور و اشتیاق برای مصاحبه میرفتم ,,, پیشنهاد میکنم با توکل بر خدا حتمآ برو مصاحبه,,,, به امید موفقیت شما وهمه دوستان دیگر

آرمان تکثیر و پرورش آبزیان
آرمان تکثیر و پرورش آبزیان

تشکر دوازدهم

رها
رها

سلام از رفتن به مصاحبه ضرر نميكنيد اما با نرفتن يك شانس را از خودتان ميگيريد

آرمان تکثیر و پرورش آبزیان
آرمان تکثیر و پرورش آبزیان

سلام تشکر
چشم

عليرضا
عليرضا

حتماً بروو

مدیریت دولتی ق
مدیریت دولتی ق

حتما به مصاحبه برید،مصاحبه خیلی اضطراب آوره،ولی حتما برید و مطمین باشید نتیجه خوب میگیرید.

ساناز قبلی
ساناز قبلی

سلام دوستان گلم.همه خسته نباشید.امیدوارم همه قبول بشیم.

امیر
امیر

درود بر شما,, قبولی در دکترای پژوهش محور آرزوی همه دوستان شرکت کننده میباشد,,, انشاءالله که همه عزیزان به آرزویشان میرسن,,,, شما چه رشته ای بودین؟

فرناز
فرناز

سلام بچه ها
انشاالله همممون قبولیم ٬ می دونم که همه روزهای سختی رو می گذرونیم من این ۴۰ روز باقی مونده را نذر بسم الله الرحمن الرحیم گرفتم٬ شما هم اگه تونستید بگیرید از روز اول صد تا بسم الله الرحمن الرحیم٬ روز دوم ۲۰۰ تا ٬دیگه روز آخر ۴۰۰۰ تا می شه به امید اینکه اولا هممون قبول شیم و ثانیا دیگه نیمه ی شهریور جواب ها را بدند
انشاالله

س.م
س.م

سلام.
چه نذر سختی!
ان شاء ا… که حتماً قبول میشید 🙂

قبول
قبول

برای همه دوستان ارزو قبولی میکنم ولی اینقد به همه فشار اومده که اگه بگن امسال بشینید برا کنکور خودتونو اماده کنید فکر نکنم کسی انرژیشو داشته باشه.واقعا انتظار دارم این قشر از تحصیلکردهارو به حال خودشون رها نکنن

مدیریت دولتی ق
مدیریت دولتی ق

دوستان خوبم،باز هم یک روز جدید شروع شد و باز هم ما یک روز به دکتر شدنمان نزدیکتر میشویم.
بیایید همه با هم فقط و فقط لحظه ای را تجسم کنیم که صفحه اسامی قبول شدگان پژوهش محور ۹۳ را باز میکنیم و اسم خودمون را میبینیم.
به خانواده مژده میدیم،از خوشحالی در خودمان نمیگنجیم،
و بعد میاییم اینجا و میگیم دوستان من قبول شدم.
فقط و فقط همین را تجسم کنیم تا اعلام نتایج.مطمین باشید که همین اتفاق میفتد.
به امید قبولی،موفقیت نزدیک است.

رهاروز شمار تا نيمه شهريور
رهاروز شمار تا نيمه شهريور

سلام
سه شنبه 6مرداد ماه و تا نيمه شهريور 39 روز باقيمانده است
به اميد موفقيت همه دوستان

توانا
توانا

سلام به همه .دكترالنازعزيزم ان شالله كه درواحدهاي اصفهان پذيرفته شويد چراكه تحصيل درنتاطدورازخانواده بسيارسخت وطاقت فرسااست باتمام وجوددعامي كنيم كه اصفهان قبول شويد . همه ي ماحتمابامشكل شهريه مواجه هستيم چون هزينه ي كمي نيست ولي باتوكل به خدا وتلاش وپشتكار ازپس ان برخواهيم امد…. راستي درست حدس زديد رشته ي من زبان وادبيات فارسي است .وفكركنم غيرازمن كسي ازدوستان رشته ادبيات فارسي نيست …!!!ان شالله كه خداوندبا صابرين است .

رها
رها

سلام به همه دوستان
يادش بخير اقاي مهردادprهم ميگفتند كه اين دكتري پژوهش محور 93خاص است و ديگه تكرار نميشه حالا كه مديريت ….ق هم همين را تاييد ميكنه خيلي عالي شد راستي زيارت قبول

مدیریت دولتی ق
مدیریت دولتی ق

سلام دوستان خوبم. از وقتی که رفتم زیارت امام رضا و برگشتم،خیلی خیلی دلم روشنه. احساس میکنم که حتما قبولیم . چند روز پیش استاد راهنما خودم رو دیدم،خیلی با اطمینان میگفت که در جریانه پژوهش محور هست و لینک های موثقی داره که اطمینان دادن اکثر پژوهش محور ها قبولن،طرح و تز دکتری،حمایت صنعتی و مالی،استاد راهنما،دانشجوی برتر،….همه چیز مهیا است دلیلی نیست که پذیرش نشوید.در ضمن به من اصرار داشتن کار روی طرح را شروع کنم …. تا این حد اطمینان دادن به من با وجود اینکه در رشته من متقاضی بسیار زیاد بود،ولی خاطر نشان کردن که… ادامه نظر»

دکترالناز
دکترالناز

سلام برهمه دوستانه خوبم ومدیریت دولتی ق عزیزم خوشحالم که این همه امیدواری اینم از برکته امام رضاع هستش خداراهزار مرتبه شکر که استاد راهنماتون بهتون گتن که پروژه را شروع کنید خیلی خوشحالم که خووشحال هستید بعضی اوقات که ناامیدی یابهتر بگم صبرمون تموم میشه دیگه انگار دنیا به اخر رسیده ولی چاره ای جز صبرنداریم این 40 روز هم با خوب وبدش تموم میشه فقط الهی خوب تموم بشه رهاجانم اصلا نگران نباش باور کن تمومه این مشکلات که اشاره کردید من هم یک جورهای دیگری دارم هر ترم دغدغه اینکه بهم کلاس ندندوبیکاربشم خیلی ناراحتم میکنه چون… ادامه نظر»

خصوصی
خصوصی

سلام خانم دکتر الناز
اسم استاد راهنمای شما جناب استاد دکتر رادان هستن؟؟؟؟

رها
رها

سلام
مسير زندگي به سنگلاخ رسيده انتظار قبولي دكتري گلو گير شده از آن طرف در محل كار هم با اينكه دولت بخشنامه كرده هر كس ازمون قبول شده بايد تبديل وضعيت بشه اما اداره ما قانون را انجام نميده و ما را به مرحله جنون رسانده چه كنيم از اين همه سختي

علوم سیاسی مسایل ایران
علوم سیاسی مسایل ایران

خانم دکتر اگر گفتند با آزمون پس اگه پژوهش محور قبول بشید قبول نخواهند کرد چون آزمونی در کار نبود. انشا… مشکلت حل بشه

دکترالناز
دکترالناز

سلام علوم سیاسی مسایل ایران من منظورتون را متوجه نشدم؛درساله 93 دررشته من؛دانشگاه زاهدان دانشجو دکتری گرفت درآموزش محور؛الان هم دارند درس میخونند درهمین ساله93پژوهش محور دانشگاه زاهدان راهم اعلام کردکه پذیرش دکتری داره ومن این واحد راانتخاب کردم ولی درساله94 دانشگاه زاهدان دراموزش محور دانشجو نگرفته البته خودم دردفترچه ندیدم ازیکی ازدوستان شنیدم
من نگرانیم اینه چون زاهدان مجوز نگرفته خدای ناکرده قبول نشم اون موقع دکترالناز نابود میشه من خیلی ناراحتم

رها
رها

يك اشتباه اتفاق افتاده منظور من از ازمون ازمون استخدامي بود كه من قبول شدم ولي اداره ما نمي خواد بخشنامه تبديل وضعيت را اجرا كند به دكتري ربطي نداشت

دکترالناز
دکترالناز

علوم سیاسی مسایل ایران اشتباه کردم
ببخشید

رها
رها

منظورم ازمون استخدامي بود من ازمون استخدامي قبول شدم بايد از قراردادي به پيماني تبديل وضعيت شغلي بشم اين موضوع به دانشگاه ودكتري مربوط نيست

توانا
توانا

خانم دكترازشما ممنونم كه ازمطالب من استقبال مي كنيد اين باعث خوشحالي من است ….اميدوارم كه همه به ارزويمان برسيم …دوستان عزيز حدس مي زنيد رشته ي من چيه ؟؟؟؟

دکترالناز
دکترالناز

سلام خواهش میکنم توانای عزیزم،والا از شعرهای جذابی که کامنت میگذارید حدس میزنم ادبیات باشید سوالتون جذاب بود؟!!!تاحالا به این مورد فکر نکرده بودم که رشتتون چی باشه؟!!!!حالا رشته شما چی جیه؟!!!سوال اصفهانی پرسیدم
وازهمه دوستانه خوبم التماسدعا حسابی دارم ممنونم

دکترالناز
دکترالناز

هرموقع بانام خانم دکتر خطابم میکنید قند تودل آب میشه یک حسه قشنگیه باورکنید نمیدونم دراینده ایا واقعا دکتر میشم به این ارزوم میرسم یانه ؟!!!دوستانه خوبم من دلم میخواد واقعا به این آرزوی دکترشدن برسم برای خداکاری نداره قبولی ما؛خدا اگه بخواد هم قبولمون میکنه وهم هزینه اش راجور میکنه؛40 روز دیگه به این موقع ها نتایج اعلام شده میدونید بیشترین هیجانه واسترس همون روزه اعلام نتایجه جدا باچه قدرتی سایت را باز کنیم ؟!!!داخله کادرچی نوشته قبولی یا…..شاید این حرفم خنده دارباشه بعضی اوقات فکر میکنم اگه قبول شدم اون لحظه که نتایج رامیبینم چه عکس العملی داشته… ادامه نظر»

رها
رها

خانم دكتر ان شا الله اصفهان قبول شيد اين مسير طولاني هم نباشه

دکترالناز
دکترالناز

رهاجان الهی خدا اززبانتون بشنوه وقبول بشم مکانش برامن اصلا مهم نیست فقط قبول بشم همین ممنونم برام دعا کن منم امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه ان شالله

امیر
امیر

خانم دکتر الناز اصلآ نگران این مسئله نباشید که زاهدن مجوز نگرفته, همینکه استاد راهنمای شما شرایط پذیرش دانشجوی دکترا داشته و شما در مصاحبه شرکت کردین کفایت میکنه,, شک به دل راه ندین که حتمآ قبول میشین وبعد از اعلام نتایج رسمآ عنوان خانم دکتر را کسب میکنین که دور از دسترس و انتظار نیست به امید حق

دکترالناز
دکترالناز

سلام امیرجان ازتون ممنونم منم ازخدا میخوام شما وهمه دوستانه خوبم قبول بشند وجدا دکتری راببینیم وناامید نشویم
خدا خودت مارادریاب
دقت کردید بعضی اوقات که خیلی دلتنگ میشیم حتی به خداهم میگیم توراخدا!!!!!من دقیقا چنین حالتی پیداکردم

دکترالناز
دکترالناز

سلام به همه دوستانه خوبم،این 11رشته ان شالله روزه مصاحبه شون به زودی اعلام میشه وتااخرمرداد مصاحبه ها تمام میشه وان شالله شهریور ماه نتایج اعلام میشه؛فقط نمیدونم اوایل یا اواسط یا اواخر شهریور اعلام میشه؟!!!ان شالله خبره قبولی تک تک دوستان راببینم وخوشحال بشم واما جواب سوال علوم سیاسی مسایله ایران رشته بنده فقه ومبانی حقوق اسلامی است وازاستانه اصفهان هستم وواحده انتخابی را زاهدان زدم فکر میکردم که راهه دور بزنم قبول میشم درحالی که این دانشگاه دررشته من مجوز هنوز نگرفته ودرکامنتهای قبل اشاره کردم که دردفترجه انتخاب شهر دانشگاه ازاد اموزش محور دانشگاه زاهدان درساله94 حذف… ادامه نظر»

ali
ali

امید به خدا

رها
رها

سلام
دوشنبه 5 مرداد و 40 روز تا نيمه شهريور باقيمانده است اميد وارم نيمه شهريور نتايج اعلام شود خيلي نگران هستم دوباره6 ماه اعلام نتايج را به تاخير بياندازند

دکترالناز
دکترالناز

سلام رهاجانم اصلا نگران نباشید خاطرتون جمع باشه که همه رشته ها تامردادماه مصاحبه تموم میشه ونتایج شهریور اعلام میشه
رهاجانم من خیلی دلم روشنه که قبول میشید وعجیب دلم میگه شما مهردادجان مدیریت دولتی ق عزیز توانای خوبم وعلوم سیاسی مسایل ایران گلم وسارای عزیزم وعلیرضا وaliجان محمدقدیمی و….خیلی ازعزیزان که اسمشون الان مدنظرم نیست حتما قبول میشید باورکنید هیچ موقع حسم بهم دروغ نمیگه ولی نسبت به خودم دودل هستم نمیدونم قبول میشم یانمیشم توکل بخدا
التماسدعا ویاعلی

رامین شکیبا
رامین شکیبا

همه رشته ها اعلام شد
تا آخر شهریور

رها
رها

يازده رشته باقيمانده و در شهريور مصاحبه نداريم شما از كجا ميگيد تا پايان شهريور

محمد قدیمی
محمد قدیمی

سلام شاید واسه کنکوریها رو میگه نه پژوهش محور

دکترالناز
دکترالناز

سلام آقا رامین حواست کجاس!!!!!!پژوهش محور اولا 11رشته مونده وثانیا تا اخر مرداد مصاحبه هاتموم میشه ان شالله

توانا
توانا

باغبان گرچندروزي صحبت گل بايدش …برجفاي خارهجران صبربلبل بايدش اي دل اندربندزلفش ازپريشاني منال …مرغ زيرك گربدام افتد تحمل بايدش تكيه برتقوي ودانش درطريقت كافري ست ..راهروگرصدهنرداردتوكل بايدش .. عزيزان توكل همه ي ما به خداوندروزي رسان ودست گير…

توانا
توانا

روزهادرگذرندوعمرمامي گذرد .بيش ازاين رانيست ديگرانتظاربي امان . درپي هرتندري قلبم به ان سو مي رود.بي قرار وناشكيب اين سو وان سو مي دود.نقطه ي اميدي ازدور،سوسو مي زند.همچونوري پرفروزازدورسوسو مي زند.كاش روزكاميابي ازره مي رسيد .روز شادي وشادكامي ازره مي رسيد ……..بله دوستان غصه ديروزوفكرفردا انسان راازلذت حال دورمي كنه .درصورتي كه فقط وفقط بايدحال راغنيمت شمرد.پس فقط بايدصبركنيم … باغبان گرچندروزي صحبت گل باشدش ..برجفاي خارهجران صبربلبل بايدش

رويا
رويا

بچه ها كسي از متأخرين شهرسازي اينجا حضور نداره كه اطلاع داشته باشه چند نَفَر براي مصاحبه متأخرين رفتن؟
وقتي ياد اون روزي مي افتم كه نتايج بياد و بايد اسممو چك كنم ترس و دلهره بر وجودم أحاطه ميشه ..
اميدوارم و از خداوند ميخواهم همه ما منتظران نتايج قبول شويم..امين

دکترالناز
دکترالناز

سلام برهمه دوستانه خوبم ودکتران پژوهش محور؛علوم سیاسی مسایل ایران عزیزم بله ان شالله هردورا قبول بشوید وبهترین ها را براتون ارزو دارم
بعضی اوقات پیشه خودم فکرمیکنم این دکترالنازواقعا دکتر الناز میشه یا فقط نامم مجازیه؟!!!!!روزهای خیلی سختی را میگذرونیم وازخدامیخوام فقط قبول بشیم ونتیجه این همه صبرکردن فقط قبولیمون باشه وناامید نشیم رهاجان ازصحبتهاتون استفاده کردم ومطالبی که گذاشتید جالب بودند ممنونم
وانگار ازمدیریت دولتی عزیز خبری نیست!!!!پس کجایید؟

علوم سیاسی مسایل ایران
علوم سیاسی مسایل ایران

ممنون. انشا.. به مراد دل می رسید و دکترا قبول میشید. خانم دکتر چه رشته ای هستی و از کدام شهر؟ آموزش محور نتیجه تون چی شد؟ کدام دانشگاه را پژوهش محور انتخاب کردید؟ انشا… خبر قبولی همه عزیزان مخصوصا شما و آقا مهرداد را بشنویم

دکترالناز
دکترالناز

ممنونم ازتون ان شالله همه دوستان قبول بشوند ازجمله شما ان شالله
التماس دعا

سامان ویسی
سامان ویسی

بچه ها زمان مصاحبه ما هنوز اعلام نشده است با توجه به اینکه تا 29مرداد پر است و 22 رشته باقی مانده.بنظرتون مصاحبه ها تاکی ادامه دارد؟؟تا اواسط شهریور؟نتایج مهرماه اعلام میشه؟؟؟

عليرضا
عليرضا

اين ٤٠ روز هم مياد و ميره هر چى به نيمه دوم شهريور نزديك تر ميشيم براى ما سخت تر ميشه زمان هم كند تر ميگذره فقط از خدا ميخوام يه عنايتى به ما داشته باشه خدايى سختى كشيديم

میلاد
میلاد

سلام.دقت کردین روز شمار ما از 75 به نزدیکی های 40 رسیده…..با آرزوی موفقیت برای همه دوستان……

ali
ali

چشم به هم زدنی عمر مون هم تموم میشه فقط قدر سلامتیتون رو بدونید با این استرسها آدم داغون میشه و پیر .
این همه سال و جوونیمون داره میره و در اینده ارزوی برگشت به این دوران و ..
همش در حسرت ارزوها ولی دریغ از لذت بردن در زمان حال .
خوش باشید و لذت ببرید از زندگیتون در کنار خانواده .
به امید موفقیت همه دوستان

رها
رها

سلام به همه دوستان امروز عصر در جلسه اي شركت كردم كه سخنران يك خانم دكتر از انگلستان بود ايشان معتقد بود ايران 2.5سال وقت دارد كه شرايط و سطح لازم را براي روبرو شدن با تكنولوژي كه به سمت ايران با حجم زياد وارد ميشه را در خود ايجاد كند ايشان گفتند ايران بايد بدونه در اين درياي تكنولوژي چه خواسته اي دارد و بايد اعتماد به نفس خود را تقويت كند و همراه با اينكه راه يادگيري و فراگيري علم وتكنولوژي را باز نگه داشته ولي مقهور غربي ها نشود تا بتواند در طول ده سال تغييرات وپيشرفت… ادامه نظر»

رهاروز شمار تا نيمه شهريور
رهاروز شمار تا نيمه شهريور

سلام
يكشنبه 4مرداد و 41روز تا نيمه شهريور باقيمانده است به اميد موفقيت

توانا
توانا

با سلام .اميدوارم همه ي دوستان پژوهش محور طبق گفته ي دوست عزيزمان باقبولي مزد صبرشان رابگيرند .چيزي كه واضح است اين است كه پژوهش محور٩٣ديگه تكرار نخواهدشد (به قول دوست عزيزوغايبمان اقا مهرداد ). با دو دوتا چهارتاي سرانگشتي مي شه حدس زد كه دانشگاه ازاد كسري دانشجوي اموزش محور را با پژوهش محورجبران كنه .ولي تااعلام نتايج نهايي ازبلاتكليفي خلاص نمي شيم .ان شالله كه درروزهاي باقي مانده تقديري ميمون براي همه ي ما رقم بخوردبه صورتي كه گذرزمان راكمترمتوجه باشيم . خدايا چنان كن سرانجام كار. توخشنودباشي وما رستگار ….

دکترالناز
دکترالناز

سلام برهمه دوستانه خوبم،امیدوارم که حالتون خوب باشه،رهاجان زیارتتون قبول باشه وان شالله همیشه به زیارت باشید وبابت روز شماری قشنگت مجدداتشکر میکنم توانای عزیزم باحرتون موافقم که فرمودید ازلحاظ روحی روزهای سختی را میگذرونیم ولی چاره ای جز صبرنداریم علوم سیاسی مسایل ایران بابته خبره خوبت ممنونم ولی اینکه گفتید پژوهش محور توایران هنوزتکلیفش مشخص نیست باحرفتون موافق نیستم چون مسیولینی که این دکتری راایجادکردند همه مسایل ان راسنجیده اند من خیلی ازاستادان را میشناسم که واقعا دوستدارن که دوباره ثبتنام دکتری پژوهش محوراعلام بشه وثبتنام کنند شاید اول کارپژوهش محورسخته ولی اینده درخشانی داره دکتری بایدپژوهش محوری باشه… ادامه نظر»

علوم سیاسی مسایل ایران
علوم سیاسی مسایل ایران

خانم دکتر من نگفتم. در جلسه مصاحبه گفتند من خودم علاقه به پژوهش محور دارم هر چند سخته ولی دوست دارم. حالا نتایج بیاد ببینیم چی میشه هر دو قبول شیم حق انتخاب داریم. انشا… همه دوستان قبول شن. دعا کنید مشکل مجوزها حل بشه

علوم سیاسی مسایل ایران
علوم سیاسی مسایل ایران

سلام دوستان من صبح امروز مصاحبه دکترا آموزش محور داشتم یکی از اساتید از اساتید مصاحبه دکترا پژوهش محور بود زمان ورود به اتاق بنده را شناخت و بعد از احترام عنوان کرد که پژوهش محور قبولید چون دانشگاه اکثر و بعبارتی همه شرکت کنندگان پژوهش محور سال 1393 را قبول اعلام خواهد کرد ولی آموزش محور قبول شدی آموزش محور ثبت نام کن چون هنوز ساز و کار پژوهش محور در ایران مشخص نشده و آینده آن مشخص نیست. انشا.. همگی قبولید. این هم خبر خوش

محمد قدیمی
محمد قدیمی

ایشالا هممون قبول بشیم ممنون از خبر امید بخشتون

علی
علی

میشه نام این استاد را که بیان کردید بدونیم؟

علوم سیاسی مسایل ایران
علوم سیاسی مسایل ایران

سلام به رسم امانت نمی تونم بگم. ولی گفت اگه مشکل مجوزها حل بشه که احتمالش خیلی زیاده پژوهش محورها قبول میشن. نتایج هم بخاطر بحث مجوزها شهریور اعلام میشه. مصاحبه متاخرین بهانه هست

دکترالناز
دکترالناز

ان شالله

علی
علی

سلام به همه ی دوستان
تیرماه هم به پایان رسید و قول اجرا نشد که گفته بود نتایج تیرماه اعلام میشه! چقدر خوب بود وقتی نتایج عقب میوفته یه مسوول بیاد بگه نتایج فلان موقع اعلام میشه. این یعنی احترام و احترام مطمینا دوطرفه خواهد بود و جامعه رو به سمت خوبی پیش میبره. همچنان امیدواریم

کامپیوتر-
کامپیوتر-

علی آقا جان
بنده هم اکیدا با نظر شما موافقم.

ali
ali

خداییش لایک داشت

ali
ali

واقعا دوستان تهرانی کوتاهی میکنن یه چند ساعت وقت گذاشتن برای پیگیری و حد اقل اینکه مسئولین بدونن چقدر ادم بلاتکلیف و منتظر وجود دارند ،کار سختی نیست ولی متاسفانه….
مقصر خودمون هستیم که هیچ فشاری نمیاریم حداقل مطبوعات و … هم میتونن پیگیر شن دوستانی که ارتباطات قوی دارند لطفا پیگیری بفرمایید خیلی دیگه ما رو … فرض نکنن

رها
رها

علي آقا سلام
اگر از شرايط معاونت سنجش اطلاع داشتيد از تهرانيها ايراد نميگرفتيد كارمندان سازمان مركزي نميتونن با معاونت سنجش يا همون مركز ازمون سابق ارتباط بگيرند چه برسد به ما كه داوطلب هستيم اون مركز ايزوله است و اجازه ورود وخروج به ما را نمي دهند تنها راه ارتباطي تلفن4743است كه شما هم از شهرستان با كد 021وبعد گرفتن 4743ميتونيد ارتباط بگيريد واعتراض كنيد

دکترالناز
دکترالناز

سلام aliخان،من خودم واقعاپیگیرهستم ازهرطریقی که شمافکر کنید من پیگیری کردم ودسته اخر به نتیجه ای نرسیدم جزاینکه صبر کنیم تامصاحبه ها تموم بشه؛حالا که مسیولین خودشونو زدن به بی خیالی ماهم همین کاررا انجام میدیم از طریقه 4743ازطریق شماره های دیگه،ایمیل….پیگیر شدم وباهمکاری خیلی ازدوستان ازجمله اقامهردادولی به نتیجه ای جزصبرکردن دست پیدا نکردیم
من هنوز به ایمیل دادن ادامه میدم تا ان شالله نتیجه کاملی به دست بیاورم
ونکته ای که هست من به شماره4743 اعتماد ندارم چون متوجه شدم ازخودشون حرف میزنند فقط خبره موثق باید ازطریق سایته ازمون نت اعلام بشه همین.

رامین شکیبا
رامین شکیبا

میشه بفرمایید کدوم مسئول گفته بود تیر ماه؟ کدام منبع؟

دکترالناز
دکترالناز

سلام علی خان با حرفتون موافقم ولی چاره ای نیست بایدصبرکنیم تا شهریور ان شالله خبره قبولیمون اعلام بشه

میلاد
میلاد

و خدایی که در این نزدیکیست . . . . .

رحمان میکروبیولوژی
رحمان میکروبیولوژی

سلام دوستان خوبم
آرزویم شنیدن خبرهای خوب واسه همه شماهاست.
با نظر دوستمون سارا برای دیدن همدیگه بعد اعلام نتایج موافقم.

قبول
قبول

از استاد راهنماهاتون بخواين كه دانشجو جديد قبول نكنن كه حق شما ضايع نشه

سارا
سارا

انشاالله همه قبول بشیم.
من برای همه دعا می کنم.
بیاین یه روز بعد اعلام نتایج قرار بزاریم و همه همدیگرو ببینیم.

امیر
امیر

انشاءالله فردا اولین روز دانشگاه بعد از تعطیلات تابستانی شاهد خبرهای خوبی باشیم

عليرضا
عليرضا

ايشاالله

رهاروز شمار تا نيمه شهريور
رهاروز شمار تا نيمه شهريور

سلام
شنبه 3مرداد و 42 روز تا نيمه شهريور باقيمانده است به اميد موفقيت وبهروزي همه دوستان عزيز

رها
رها

امروز رفتيم فشم براي نماز دنبال يك مسجد بوديم كه تابلو يك امام زاده مارا برد به روستاي رودك كه تا يك مسير ماشين رفت و مابقي را پياده رفتيم يك روستا در بلندي و كوچه هاي باريك وشيب شديد خلاصه رفتيم زيارت امام زاده محمد باقر فرزند امام موسي كاظم(ع)
من هر بار كه يك امام زاده را براي اولين بار زيارت كردم حتما حاجتم را گرفتم حالم خيلي خوبه و از خدا براي شما حال خوب طلب ميكنم

ali
ali

قبولی انشا ا… التماس دعا

رها
رها

سلام به همه دوستان
از اينكه كامنت گذاشتيد ممنونم هر وقت امديد يك نيم خط هم كه شده بنويسيد هميشه موفق و سربلند باشيد

رويا
رويا

سلام دوستان عزيز
من هر زمان كه متن هاي شما رو ميخونم نور اميد در وجودم هويدا ميشه….
باشد كه همگي مان در كنكور دكتري پژوهش محور ٩٣ قبول بشيم…آمين

آرمان تکثیر و پرورش آبزیان
آرمان تکثیر و پرورش آبزیان

من دوازدهم میرم مصاحبه
سعی میکنم سوال کنم

آرمان تکثیر و پرورش آبزیان
آرمان تکثیر و پرورش آبزیان

دوستانی که مصاحبه میرن از زمان اعلام نتایج پژوهش محور سوال کنند. شاید بخواهند زودتر اعلامکنند

آرمان تکثیر و پرورش آبزیان
آرمان تکثیر و پرورش آبزیان

سلام
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمندی
بر اثر صبر نوبت ظفر آید

رها
رها

سلام
به نظر ميرسه خيلي از دوستان فقط ميان توي اين صفحه مطالب رو ميخونن و ميرن بيايين هر وقت اومديم توي اين صفحه حتما يك نيم خط بنويسيم

رهاروز شمار تا نيمه شهريور
رهاروز شمار تا نيمه شهريور

سلام و عرض ادب
امروز جمعه 2مرداد و 43روز تا نيمه شهريور باقيمانده است به اميد موفقيت همه دوستان دوستان اهل دل و اهل نماز شب اين بنده كمترين را از دعاي خيرتون محروم نكنيد يا علي

نيازمند دكتري
نيازمند دكتري

من هر روز به اميد اين صفحه بيدار ميشم كه كامنت هاي شما رو بخونم و جون بگيرم ممنونم

دکترالناز
دکترالناز

سلام نیازمنددکتری عزیز باورکن من هم همین حس رادارم وهرروزچندین بار به این سایت سرمیزنم وباخواندن مطالب جون میگیرم وخوشحال میشم به امید روزهای پرازموفقیت وپیروزی واسه همگی ما انشالله

ساناز قبلی
ساناز قبلی

ممنون مدیریت دولتی عزیز

توانا
توانا

واقعاازنظرروحي همه داريم بهاي سنگيني مي پردازيم .خيلي ازاين ثانيه ديگه قابل جبران نيست .لحظه لحظه داريم به سرنوشتمون نزديك ترمي شيم ،خيلي هامون اين پژوهش محوراخرين راه حل اينده مون خدا كنه همه عاقبت به خير بشيم . اي خدا اين وصل راهجران نكن …سرخوشان عشق رانالان نكن …

علی
علی

فکر کنم این اعلام نتایج طولانی ترین اعلام نتایج در تاریخ ایران باشه چون تقریبا تا اعلام بشه میشه یکسال!خدا به دادمون برسه.باور کنید ضربه بسیار بدی از بدقولی دانشگاه آزاد متحمل شدم…

رها
رها

سلام زمان گرانقيمت است اما نمي توانم از ان استفاده زيادي ببرم چرا كه دلبسته دكتري هستم و تا اين دكتري محقق نشه زندگي روي شيرينش را به من نشون نميده البته با اين استرس و نگراني كه در اين 10ماه كشيدم ديگه هيچ چيز خوشحالم نميكنه الان رفته بودم بانك تا از وام و بازپرداختش و سپرده و سود بانكي سوال كنم كه اگر به اميد خدا قبول شدم بتونم هزينه هاي دكتري را تامين كنم واي اين سه چهار سال دكتري شرايط سختي از نظر مالي خواهم داشت اما خدا كنه تبديل وضعيت بشم حقوقم افزايش پيدا كنه… ادامه نظر»