معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی  جدول زمانی مصاحبه جاماندگان دکتری پژوهش محور 93 را به روز رسانی کرد .

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد : داوطلبانی که به هر دلیل در زمان اعلام شده موفق به حضور در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور نشده اند می توانند مطابق جدول ذیل برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.

آدرس محل مصاحبه: تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي – ساختمان فرهيختگان(هتل)- طبقه نهم

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان حضور در محل مصاحبه
10503 بهداشت مواد غذايي 94/03/27 14:30
10524 بهداشت آبزيان 94/04/02 16:00
20101 زبان وادبيات فارسي 94/05/09 11:00
20205 زبان و ادبيات عرب 94/05/06 14:00
20311 زبان وادبيات انگليسي 94/04/31 11:00
20312 آموزش زبان انگليسي 94/05/07 16:00
20390 زبانشناسي همگاني 94/05/08 10:30
20401 الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان 94/05/07 14:00
20402 الهيات و معارف اسلامي – تاريخ و تمدن ملل اسلامي 94/05/06 14:00
20405 الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن و حديث 94/05/08 14:00
20407 الهيات و معارف اسلامي – فقه ومباني حقوق اسلامي 94/05/12 8:00
20409 الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلامي 94/05/15 14:00
20424 كلام 94/05/06 10:30
20425 عرفان اسلامي و انديشه امام خميني (س) 94/05/12 10:30
20429 علوم قرآن و حديث 94/05/08 14:00
20456 فقه و مباني حقوق و انديشه امام خميني (ره) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20516 علوم ارتباطات 94/05/01 8:00
20534 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه 94/05/07 11:00
20535 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگي 94/05/05 11:00
20536 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي 94/05/04 14:00
20537 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي 94/05/08 11:00
20538 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران 94/05/07 11:00
20541 جامعه شناسي ورزش 94/05/03 14:00
20603 برنامه ريزي درسي 94/05/24 14:00
20628 فلسفه تعليم و تربيت 94/05/13 8:00
20702 روانشناسي تربيتي 94/05/15 14:00
20705 روانشناسي عمومي 94/05/16 14:00
20709 روانشناسي سلامت 94/05/14 8:00
20712 روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي 94/05/11 10:00
20807 حقوق خصوصي 94/04/19 15:00
20808 حقوق عمومي 94/04/17 9:00
20810 روابط بين الملل 94/05/10 16:00
20815 حقوق بين الملل عمومي 94/04/16 12:00
20818 حقوق كيفري و جرم شناسي 94/04/19 15:00
20830 علوم سياسي – جامعه شناسي سياسي 94/05/06 8:30
20831 علوم سياسي – انديشه هاي سياسي 94/05/06 10:30
20832 علوم سياسي – مسائل ايران 94/05/06 16:00
20833 علوم سياسي – سياستگذاري عمومي 94/05/07 14:00
20914 علوم اقتصادي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21002 فلسفه 94/05/12 11:00
21102 باستان شناسي 94/03/24 14:30
21103 تاريخ 94/03/26 8:30
21115 تاريخ – تاريخ ايران بعد از اسلام 94/03/28 14:30
21119 تاريخ -تاريخ اسلام 94/03/31 14:30
21125 تاريخ – تاريخ ايران قبل از اسلام 94/03/26 14:30
21178 كارآفريني – بخش عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21179 كارآفريني – سازماني 94/04/13 11:00
21191 كارآفريني – كسب و كار 94/04/14 11:00
21193 كارآفريني – فناوري 94/04/15 11:00
21194 كارآفريني – توسعه 94/04/21 8:00
21195 كارآفريني – آموزش عالي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21210 مديريت دولتي 94/04/30 8:00
21211 مديريت صنعتي 94/04/20 8:00
21212 مديريت آموزشي 94/05/11 8:00
21214 مديريت محيط زيست – مديريت محيط زيست 94/05/07 8:30
21216 مديريت دولتي – مديريت منابع انساني 94/05/17 16:00
21221 مديريت آموزش عالي 94/04/31 14:00
21222 مديريت – مديريت رسانه اي 94/05/06 10:00
21223 مديريت تكنولوژي 94/04/24 12:00
21224 مديريت فن آوري اطلاعات 94/04/03 12:00
21225 مديريت محيط زيست-اقتصاد محيط زيست 94/05/03 16:00
21226 مديريت محيط زيست-حقوق محيط زيست 94/05/04 16:00
21242 مديريت و برنامه ريزي فرهنگي 94/05/07 15:00
21247 مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي 94/04/10 7:30
21253 مديريت – مديريت مالي 94/05/21 14:00
21287 مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي 94/05/07 14:00
21288 مديريت دولتي-رفتارسازماني 94/05/05 8:00
21289 مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه 94/05/21 14:00
21301 حسابداري 94/05/11 16:00
21410 تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي 94/05/19 11:00
21423 فيزيولوژي ورزشي 94/05/18 11:00
21424 رفتار حركتي 94/05/18 8:00
21450 فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس 94/05/15 11:00
21451 فيزيولوژي ورزشي – بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 94/05/15 14:00
21501 جغرافياوبرنامه ريزي شهري 94/05/15 8:00
21506 جغرافياي سياسي 94/04/30 8:00
21518 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 94/05/15 11:00
21541 آب و هوا شناسي (اقليم شناسي) 94/05/06 8:00
21602 مشاوره 94/05/05 10:00
21717 علم اطلاعات و دانش شناسي 94/05/26 11:00
30112 رياضي – جبر 94/05/15 11:00
30113 رياضي – آناليز 94/05/15 11:00
30120 رياضي كاربردي 94/05/14 16:00
30201 فيزيك 94/05/11 14:00
30208 ژئوفيزيك – الكترومغناطيس 94/04/31 14:00
30211 ژئوفيزيك – زلزله شناسي 94/04/30 14:00
30318 شيمي گرايش شيمي كاربردي 94/03/25 14:00
30319 شيمي گرايش شيمي تجزيه 94/03/26 14:00
30320 شيمي گرايش شيمي معدني 94/03/26 14:00
30321 شيمي گرايش شيمي فيزيك 94/03/25 14:00
30322 شيمي گرايش شيمي آلي 94/03/27 14:00
30405 زمين شناسي – زمين شناسي اقتصادي 94/04/31 11:00
30408 زمين شناسي – تكتونيك 94/04/31 8:00
30416 زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي 94/04/30 8:00
30417 زمين شناسي – سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي 94/05/01 8:00
30512 بيوفيزيك 94/04/29 11:00
30519 زيست شناسي – فيزيولوژي جانوري 94/03/28 14:00
30525 زيست شناسي- ژنتيك مولكولي 94/03/26 14:00
30528 بيوشيمي 94/04/24 8:00
30531 زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا 94/05/05 11:00
30532 زيست شناسي دريا – جانوران دريا 94/05/06 11:00
30535 زيست شناسي- سيستماتيك گياهي 94/03/28 14:00
30536 زيست شناسي – سلولي و تكويني گياهي 94/03/28 14:00
30544 علوم جانوري- تكويني 94/04/02 14:00
30545 زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي 94/04/03 14:00
30546 زيست شناسي – سلولي و مولكولي 94/03/27 14:00
30548 زيست شناسي – ميكروبيولوژي 94/04/21 13:00
30702 هواشناسي 94/05/11 9:00
30801 آمار 94/04/04 8:00
40101 مهندسي برق- الكترونيك 94/05/17 14:00
40123 مهندسي برق ـ قدرت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40144 مهندسي برق- كنترل و سيستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40145 مهندسي برق – مخابرات 94/05/17 14:00
40201 مهندسي شيمي 94/04/24 8:30
40222 مهندسي پليمر – مهندسي پليمر 94/05/10 10:00
40227 مهندسي محيط زيست 94/04/04 8:30
40311 مهندسي صنايع-برنامه ريزي ومديريت توليد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40312 مهندسي صنايع-اتوماسيون تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40313 مهندسي صنايع-تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم 94/05/14 16:00
40389 مهندسي عمران – مديريت ساخت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40392 مهندسي عمران – مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40397 مهندسي عمران – مهندسي و مديريت منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40426 مهندسي عمران – مهندسي زلزله تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40444 مهندسي عمران- ژئوتكنيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40471 مهندسي عمران – سازه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40510 مهندسي معدن تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40602 مهندسي مكانيك -طراحي جامدات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40664 مهندسي مكانيك – تبديل انرژي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40733 مهندسي متالورژي و مواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40803 مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40818 مهندسي نساجي- شيمي نساجي 94/05/06 14:00
41015 مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41020 مهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41021 مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41106 مهندسي هوافضا 94/05/18 11:00
41201 مهندسي هسته اي – مهندسي انرژي هسته اي 94/04/13 14:00
41203 مهندسي هسته اي – مهندسي پرتوپزشكي 94/04/10 14:00
41306 مهندسي سيستمهاي انرژي 94/04/07 14:00
50112 مهندسي كشاورزي – علوم طيور 94/04/23 16:00
50205 اقتصاد كشاورزي 94/05/07 11:00
50206 ترويج و آموزش كشاورزي 94/05/12 11:00
50207 اصلاح نباتات 94/05/10 8:00
50208 زراعت 94/04/08 11:00
50209 حشره شناسي كشاورزي 94/05/01 14:00
50214 توسعه كشاورزي 94/05/07 14:00
50217 خاكشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاك 94/04/30 14:00
50218 خاكشناسي-پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك 94/04/29 11:00
50219 خاكشناسي-فيزيك و حفاظت خاك 94/04/31 16:00
50220 علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي 94/05/14 14:00
50221 علوم باغباني – ميوه كاري 94/05/13 14:00
50222 علوم باغباني- سبزي كاري 94/05/14 14:00
50223 علوم باغباني – گياهان زينتي 94/05/12 11:00
50227 سازه هاي آبي 94/05/07 14:00
50231 علوم جنگل 94/05/14 14:00
50234 علوم و صنايع چوب 94/05/04 14:00
50235 علوم و صنايع غذايي 94/04/29 12:00
50236 علوم و مهندسي آبخيزداري 94/05/08 14:00
50253 اقتصاد كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي 94/04/31 14:00
50304 آبياري و زه كشي 94/05/04 14:00
50310 مكانيك ماشينهاي كشاورزي 94/05/07 16:00
50313 مكانيزاسيون كشاورزي 94/05/08 16:00
50330 تكثير و پرورش آبزيان 94/05/13 11:00
50334 مهندسي منابع آب 94/05/06 11:00
50335 تغذيه دام 94/05/15 14:00
50336 اصلاح نژاد دام 94/04/14 14:00
50409 علوم و صنايع غذايي – تكنولوژي مواد غذايي 94/04/30 8:00
50517 علوم مرتع 94/05/04 14:00
50587 محيط زيست – آلودگي محيط زيست 94/04/31 14:00
50588 محيط زيست – تنوع زيستي 94/04/09 15:00
50589 محيط زيست – آمايش محيط زيست 94/04/08 16:00
50607 بيماري شناسي گياهي 94/05/06 11:00
60146 فلسفه هنر 94/05/07 10:00
60206 معماري 94/04/09 8:00
60214 شهرسازي 94/03/27 8:00

آخرین مهلت ثبت نام کارگاه آنلاین رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری ... برای ثبت نام کلیک کنید ...