نمره نهایی داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد بر اساس 75 درصد نمره آزمون کتبی و 25 درصد نمره مصاحبه محاسبه می شود.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، ثبت نام داوطلبان شرکت در دوره دکتري تخصصی سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی  به صورت اینترنتی آغاز شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس  www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

داوطلبان میتوانند با پرداخت مبلغ 1400000 ریال (براي شرکت در دوره دکتري با آزمون) و یا مبلغ 350000 ریال (براي شرکت در دوره بدون آزمون) و یا مبلغ 1300000 ریال (براي شرکت در دوره پژوهش محور) کارت اعتباري ثبت نام در دوره هاي مذکور را از سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه دریافت نمایند.

تذکر 1 : بدیهی است افرادي که مایل به شرکت در دوره با آزمون، بدون آزمون و پژوهش محور به صورت تؤاماً می باشند جهت تهیه هر کارت اعتباري میبایست مجموع مبالغ به شرح فوق را خریداري نمایند.

تذکر 2 : با توجه به اینکه پس از خریداري کارت اعتباري ثبت نام امکان بازپس گیري آن وجود ندارد لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می شود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام نسبت به خرید کارت اعتباري اقدام نمایند.

به منظور سنجش میزان توانایی علمی شرکت کنندگان در با اصول و مفاهیم (Ph.D) آزمون ورودي دکتري تخصصی اساسی هر رشته تحصیلی، دروس و مواد امتحانی برطبق جدول شماره (1) تعیین شده است که آزمون آن در یک روز برگزار میشود. سطح سؤالات امتحانی، برحسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد در هر رشته، مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي است.

سؤالات آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی به جز دروس عملی و طراحی رشته هاي: معماري، معماري منظر، طراحی شهري و شهرسازي به صورت تستی میباشد و لازم است داوطلبان برابر دستورالعمل هاي مندرج در روي برگ سؤالات، پاسخ ر ا با مداد سیاه در پاسخنامه تستی که به همین منظور در اختیار آنان قرار میگیرد، علامتگذاري نمایند.

سؤالات تستی، چهارگزینه اي است که داراي یک پاسخ صحیح و منطقی میباشد و داوطلب باید به تشخیص خود در پاسخنامه، یکی از پاسخ هاي چهارگانه سؤال مربوطه را با مداد سیاه معمولی به طریق صحیح پر نماید.

نمره کل داوطلبان در هر یک از رشته و گرایش هاي انتخابی در اولویت هاي چهل گانه میانگین وزنی نمرات خام دروس مجموعه امتحانی مورد نظر با توجه به ضریب هر درس در رشته گرایش انتخابی می باشد.
از میان داوطلبانی که بالاترین نمرات را در هر رشته/گرایش کسب نموده اند براساس اولویت هاي چهل گانه، گزینش علمی براي دعوت به مصاحبه انجام میشود لازم به ذکر است که انتخاب یک رشته/شهر توسط داوطلب در انتخاب اول، امکان پذیرش وي را افزایش نخواهد داد و تنها به منزله اولویت این رشته/شهر به نسبت انتخاب هاي بعدي وي در گزینش علمی میباشد.

در هر رشته/محل تعدادي از داوطلبان با توجه به اولویت نمره آزمون به مصاحبه دعوت می شوند. لازم به ذکر است که عدم حضور در مصاحبه به منزله انصراف از ادامه تحصیل در این مقطع تلقی میگردد.

پس از انجام مصاحبه نمره کل دعوت شدگان به مصاحبه براساس 75 درصد نمره آزمون و 25 درصد نمره مصاحبه تعیین و سپس به ترتیب نمره کل از بالاترین نمره به پایینترین نمره رتبه بندي میشوند.

اینستاگرام آزمون دکتری