//معرفی 10 دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور

مدرسان شریف

معرفی 10 دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور

سرپرست پایگاه استنادی فهرست ۱۰ دانشگاه برتر فنی و منهدسی کشور را بر اساس بیشترین کمیت تولید علم معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد دهقانی افزود: هر چند افزایش کمی علم شرط لازم برای مرجعیت علمی است، اما شرط کافی نیست. مجلات علمی اساس محتوای پایگاه های استنادی را تشکیل می دهند و این پایگاه ها مدعی نمایه سازی معتبرترین مجلات علمی دنیا هستند.

وی خاطرنشان کرد: از نگاه پایگاه های استنادی، میزان استفاده از مجلات علمی میزان اعتبار آن ها را تعیین می کند. اهمیت میزان استفاده در دنیای علم باعث شده تا پایگاه های استنادی به عنوان مرجع اندازه گیری برتری علمی در سطح بین المللی از مقبولیت ویژه ای برخوردار شوند.

دهقانی اظهار داشت: بررسی پایگاه استنادی ISI در ۲۵ سال گذشته نشان می دهد که ۴۱ درصد از کمیت علم تولید شده دنیا حتی یکبار نیز مورد استفاده قرار نگرفته اند. در همین حال مابقی کمیت تولید علم دنیا بیش از ۴۰۰ میلیون بار مورد استناد قرار گرفته اند.

وی افزود: مجلات معتبری که نتایج فعالیت های پژوهشی کشور را منتشر می کنند به دو بخش عمده شامل نشریات ملی و بین المللی تقسیم می شوند. ۹۵ درصد کمیت تولید علم کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در مجلات ملی منتشر می شود و در مقابل در حوزه فنی و مهندسی نزدیک به ۶۸ درصد کمیت تولید علم کشور در مجلات بین المللی منتشر می شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در سطح بین المللی پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی کشور بعد از پژوهشگران حوزه علوم انسانی موثرترین پژوهش های جمهوری اسلامی ایران را تولید می کنند. این مقایسه از طریق هنجاری سازی (نرمال سازی) استنادها امکان پذیر شد.

وی ادامه داد: استنادها مهمترین شاخص مرجعیت علمی در دنیای علم امروز محسوب می شوند و میزان استفاده از پژوهش انجام شده را نشان می دهند. اما مقایسه استنادها بدون هنجاری سازی، مقایسه ای اشتباه است.

دهقانی یادآور شد: تفاوت در فرهنگ استناد و همچنین تفاوت در اندازه رشته ها باعث می گردد تا آثار علمی در همه رشته ها به صورت یکسان مورد استناد قرار نگیرند. همچنین استنادها تحت تاثیر عامل زمان قرار می گیرند به این معنی که به طور متوسط آثار قدیمی تر استنادهای بیشتری نسبت به آثار جدیدتر دریافت می کنند.

وی افزود: همچنین نوع مدرک نیز بر تعداد استناد دریافتی تاثیر می گذارد. به عنوان مثال مقالات مروری نسبت به مقالات غیر مروری استنادهای بیشتری دریافت می کنند. بنابراین قبل از هر مقایسه ای در حوزه استناد نیاز به هنجاری سازی (نرمال سازی) است.  

سرپرست ISC گفت: اگر حاصل استناد نرمال شده کمتر از یک باشد به آن مفهوم خواهد بود که ضعیف تر از متوسط دنیا عمل شده است و اگر حاصل بالاتر از یک باشد بیانگر آنست که برتر از متوسط بین المللی عمل شده است. متوسط استنادهای نرمال شده حوزه فنی و مهندسی کشور ۰.۹۸ است.

وی افزود: بنابراین از لحاظ کیفی پژوهشگران فنی و مهندسی کشور تقریبا در سطح متوسط بین المللی عمل می کنند که البته با در نظر گرفتن حجم نسبی کمیت تولید علم در حوزه فنی و مهندسی باید خاطر نشان کرد که بهترین پژوهش های بین المللی کشور در همین حوزه صورت می گیرد.

دهقانی گفت: بررسی تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فنی و مهندسی در دو پایگاه استنادی تامسون رویترز(ISI) و علوم جهان اسلام (ISC) تا پایان سال ۲۰۱۴ در معتبرترین مجلات ملی و بین المللی آمار دانشگاه های ایران را نشان می دهد. 

وی افزود: به این ترتیب دانشگاه های تهران، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شیراز و فردوسی مشهد بیشترین کمیت تولید علم ایران در حوزه فنی و مهندسی را تولید کرده اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خاطرنشان کرد: ۱۴۱۱۰ مدرک از دانشگاه تهران در این دو پایگاه نمایه سازی شده است. از سایر دانشگاه ها به ترتیب ۱۲۶۱۴، ۱۱۹۵۱، ۱۰۴۶۸، ۸۵۸۲، ۵۷۴۶، ۴۶۳۴، ۴۳۴۰، ۴۲۲۲ و ۴۰۵۴ مدرک در پایگاه هایISI و ISC نمایه شده است.

  

کمیت تولید علم (تعداد مدارک)

 

رتبه از نظر تعداد مقاله (کمیت)

دانشگاه

ISI

ISC

ISI+ISC

۱

دانشگاه تهران

۱۱۱۷۶

۲۹۳۴

۱۴۱۱۰

۲

دانشگاه صنعتی اميركبير

۹۸۱۷

۲۷۹۷

۱۲۶۱۴

۳

دانشگاه صنعتی شريف

۹۵۹۸

۲۳۵۳

۱۱۹۵۱

۴

دانشگاه علم و صنعت ايران

۷۲۱۴

۳۲۵۴

۱۰۴۶۸

۵

دانشگاه تربيت مدرس

۶۰۰۹

۲۵۷۳

۸۵۸۲

۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۳۱۵

۱۴۳۱

۵۷۴۶

۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

۳۳۹۶

۱۲۳۸

۴۶۳۴

۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

۳۷۶۳

۵۷۷

۴۳۴۰

۹

دانشگاه شيراز

۳۵۸۲

۶۴۰

۴۲۲۲

۱۰

دانشگاه فردوسي مشهد

۲۹۱۹

۱۱۳۵

۴۰۵۴

دهقانی گفت: با نرمال سازی استنادها تغییراتی در فهرست ۱۰ دانشگاه برتر که بیشترین کمیت تولید علم در حوزه فنی و مهندسی کشور را تولید کرده اند ظاهر می شود. با نرمال سازی استنادها تفاوتهای رشته ای، زمانی و نوع مدرک قابل کنترل گشته و مقایسه مولفه های تولید علم امکان پذیر می شود.

وب افزودک نرمال سازی و محاسبه تعداد کل استنادهای نرمال شده برای دانشگاه های کشور نشان می دهد که دانشگاه های تهران، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، تبریز، شیراز، صنعتی نوشیروانی بابل و آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به ترتیب بیشترین تعداد استنادها را دریافت کرده اند.

  

ISI

رتبه استنادی

نام دانشگاه

کل استنادها

استناد نرمال شده

متوسط تعداد استناد به ازاء هر مقاله

متوسط تعداد استناد نرمال شده  به ازاء هر مقاله

۱

دانشگاه تهران

۶۴۵۴۲

۱۰۹۴۳

۵.۸

۱.۰

۲

دانشگاه صنعتی اميركبير

۵۳۶۲۷

۹۵۰۹

۵.۵

۱.۰

۳

دانشگاه صنعتی شريف

۵۸۱۹۱

۹۲۹۲

۶.۱

۱.۰

۴

دانشگاه علم و صنعت ايران

۴۰۳۲۷

۷۷۱۲

۵.۶

۱.۱

۵

دانشگاه تربيت مدرس

۳۶۹۲۸

۵۱۷۱

۶.۱

۰.۹

۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۷۰۱۲

۴۹۴۸

۶.۳

۱.۱

۷

دانشگاه تبريز

۲۰۵۱۷

۳۴۹۰

۷.۳

۱.۲

۸

دانشگاه شيراز

۲۲۸۸۴

۳۴۶۴

۶.۴

۱.۰

۹

دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل

۸۸۸۴

۳۲۹۹

۶.۷

۲.۵

۱۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

۱۴۸۴۹

۳۲۷۵

۳.۹

۰.۹

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: بررسی تولید علم دانشگاه های کشور از جنبه های مختلف نقاط قوت و ضعف آن ها را معین می نماید. اثربخشی کمیت تولید علم دانشگاه های کشور در حوزه فنی و مهندسی نیز با یکدیگر یکسان نیست به نحوی که برخی دانشگاه ها برتر، برخی پایین تر و برخی در سطح متوسط جهانی عمل می کنند.

وی گفت: اگر استنادهای نرمال شده را بر تعداد مدارک تولید شده تقسیم کنیم متوسط عملکرد هر دانشگاه در قیاس با متوسط جهانی رشته مشخص می شود. لازم به ذکر است که در اینجا در فرایند نرمال سازی استنادها اثر خوداستنادی حذف نشد هر چند خود استنادی لزوما به عنوان یک پدیده منفی مد نظر قرار نگرفته که می تواند بیانگر میزان تمرکز نویسنده در حوزه فعالیت های تحقیقاتی است.

دهقانی خاطر نشان کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل موثرترین تحقیقات علمی کشور در حوزه فنی و مهندسی را انجام می دهد. اثربخشی تولیدات علمی این دانشگاه دو و نیم برابر متوسط جهانی است.

وی گفت: دانشگاه یاسوج در رتبه بعدی اثربخشی تولیدات علمی قرار دارد. اثربخشی تولیدات علمی این دانشگاه ۲.۳ برابر متوسط جهانی حوزه های وابسته به فنی و مهندسی است. اثر بخشی تولیدات علمی دانشگاه مازندران در این حوزه نیز ۲.۱متوسط جهانی است بنابراین از این حیث این دانشگاه در رتبه سوم قرار می گیرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دانشگاه صنعتی شیراز از  این لحاظ در جایگاه چهارم کشور قرار دارد. اثر بخشی تولیدات علمی این دانشگاه ۱.۷ است. پژوهشگران فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس علمی را تولید می کنند که۱.۵ برابر متوسط جهانی استناد دریافت می کند.

وی افزود: دانشگاه های کاشان، بوعلی سینا، رازی، سمنان و تبریز به ترتیب جایگاه های بعدی کشور را کسب کرده اند. اثربخشی تولیدات علمی حوزه فنی و مهندسی در این دانشگاه ها به ترتیب بین ۱.۴  تا ۱.۲ برابر متوسط جهانی است.

  

ISI

رتبه استنادی

نام دانشگاه

کل استنادها

استناد نرمال شده

متوسط تعداد استناد به ازاء هر مقاله

متوسط تعداد استناد نرمال شده  به ازاء هر مقاله

۱

دانشگاه تهران

۶۴۵۴۲

۱۰۹۴۳

۵.۸

۱.۰

۲

دانشگاه صنعتی اميركبير

۵۳۶۲۷

۹۵۰۹

۵.۵

۱.۰

۳

دانشگاه صنعتی شريف

۵۸۱۹۱

۹۲۹۲

۶.۱

۱.۰

۴

دانشگاه علم و صنعت ايران

۴۰۳۲۷

۷۷۱۲

۵.۶

۱.۱

۵

دانشگاه تربيت مدرس

۳۶۹۲۸

۵۱۷۱

۶.۱

۰.۹

۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۷۰۱۲

۴۹۴۸

۶.۳

۱.۱

۷

دانشگاه تبريز

۲۰۵۱۷

۳۴۹۰

۷.۳

۱.۲

۸

دانشگاه شيراز

۲۲۸۸۴

۳۴۶۴

۶.۴

۱.۰

۹

دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل

۸۸۸۴

۳۲۹۹

۶.۷

۲.۵

۱۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

۱۴۸۴۹

۳۲۷۵

۳.۹

۰.۹

دهقانی افزود: هر چند در طی سال های گذشته کمیت تولید علم بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است، اما سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مسیری های مهمتری شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده را نشان می دهند.

وی گفت: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران از لحاظ کمیت علم تولید شده از جایگاه ممتازی در سطح بین الملل برخوردار است، اما برای کسب مرجعیت علم بین الملل، اثربخشی پژوهش از اهمیت فوق العاده بالاتری برخوردار است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تاکید کرد: یکی از تعاریف این اثربخشی میزان استنادهای دریافت شده توسط پژوهش یا به عبارت دیگر میزان استفاده از آن است. اثربخشی بالا مسیر را برای دیپلماسی علمی هموار می کند. یکی از تعاریف دیگر اثربخشی اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی تولید علم همانگونه در سند سیاست های کلان علم و فناوری ذکر شده تولید ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی است.

معرفی 10 دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۴-۱۲-۲۰ ۰۸:۳۹:۲۹ +۰۳:۳۰۱۵ اسفند, ۱۳۹۴|دکتری سراسری|۱۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع

بخدا تا الان 6 بار مدیر گروه پروپوزالم رو رد کرده و میگه من فقط موضوعات همگام با دانشگاههای برتر دنیا رو تصویب میکنم، واقعا فارغ التحصیل شدن از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کار بس دشواریه، دوست خودم شریف داره میخونه بار دوم تصویب کرد.

صنعتی اصفهان
صنعتی اصفهان

هیچ دانشگاهی صنعتی اصفهان نمیشه….تاپ توی همه رشته ها…همه استادا……امکانات………دانشجوها……..

صدیقه
صدیقه

من ارشد صنعتی اصفهان بودم. چون تهران نبودم نمیتونم با تهران مقایسه کنم. ولی صنعتی خوبه.

سید هادی
سید هادی

این پروژه های عظیم عمرانی که من در واحد علوم و تحقیقات میبینم قطعا تا چند سال آینده قطب علمی جهان خواهد شد.

موفق باشید

محمد علی
محمد علی

بخدا شش بار تا الآن پروپوزالم تو دانشگاه علوم تحقیقات رد شده،مدیر گروه میگه من فقط موضوعات به روز و همگام با دانشگاههای مطرح جهان رو تایید میکنم.

دانشجوی ارشد مهندسی صنایع- واحد علوم تحقیقات

مصطفي
مصطفي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دقيقا مدل دانشگاه استنفورد امريكا رو پياده سازي ميكنه،ميگي نه برو تحقيق كن، چندين با دكتر عباسپور اين مطلب رو مطرح كرده

حسین
حسین

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات از هر نظر بهترین و معتبرترین دانشگاه ایرانه. این دانشگاه آبروی ایران در مجامع بین‌المللی هست. اخیرا هم کرسی انرژی های تجدید پذیر رو از یونسکو دریافت کرده. تنها مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای خاورمیانه رو داره. در زمینه فناوری های نانو توی ایران اوله. تموم تخصص های دکتری رو داره. بی شک تا یک دهه دیگه با فاصله خیلی زیاد میشه بهترین دانشگاه خاورمیانه و جزو 100 دانشگاه برتر دنیا.

سجاد
سجاد

من افتخار می کنم که دانشجوی علم و صنعت هستم
در دانشگاه های بزرگ کارهای فراتر از مقاله صورت میگیره
اهداف راهبردی تری دنبال می شه، و این یه داوری جامعی نیست
امیدوارم همه دانشجویان عزیز متوجه این باشن که درسته دانشگاه موثره اما خواستن توانستن است و در هر دانشگاهی می شود موفق شد اگر بخواهیم و پیوسته تلاش کنیم.

امیر
امیر

به نظر من دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران در کمتر از 5 سال دیگر یکی از بهترین دانشگاههای خاورمیانه و بهترین دانشگاه ایران خواهد بود. این دانشگاه با این حجم رشته تحصیلات تکمیلی دارای مجوز و بیش از 1000 هیات علمی و بیش از 50000 دانشجو و فضای آموزشی فوق‌العاده و امکانات آموزشی بی نظیر بهترین دانشگاه ایرانه.

ممل
ممل

من که خودم اونجا درس خوندم چیزی ندیدم، به نسبت پولی که می دی واقعا چه امکاناتی دریافت می کنی. دریغ از یک اتاق کوچک با کمترین امکانات برای یک دانشجوی دکتری که ترمی 8 میلیون شهریه پرداخت می کنه. تحقیقات در این دانشگاه ملبس به اسم تحقیقات بی معناست. فقط می گن پول بریز همین.
به نظرم با رشد منفی جمعیت فاتحه دانشگاه آزاد رو باید خوند.

محمد
محمد

لایک

محمد حسین
محمد حسین

شک نکنید که کمتر از یک دهه دیگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران جزء 200 دانشگاه برتر دنیا خواهد شد.