دانشگاه شهرکرد از میان واجدین شرایط پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجـو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست،  به اطلاع دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي (از دانشگاه شھركرد و نیز ساير دانشگاھ ھا) رشته ھاي تحصیلي مندرج درانتھاي اين اطلاعیه براي نیمسال اول 95-96  كه متقاضي پذيرش در مقطع دكتري (Ph.D) باشند، مي رساند ضمن مطالعه دقیق موارد ذيل ورعايت آنھا، نسبت به تكمیل مدارك لازم و ارسال پستي آنھا و يا تحويل مستقیم به كارشناس دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاه شھركرد اقدام نمايند. فقط مدارك كاملي كه تا تاريخ 95/1/28 دريافت شوند قابل بررسي خواھند بود و پس از آن امكان تحويل و بررسي درخواست متقاضیان  وجود نخواھد داشت.

آیین نامه دکتری بدون آزمون 95

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد در سال 95

شرایط ثبت نام:

1. احراز صلاحیت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوري و عدم منع قانوني براي ادامه تحصیل
2. رشته تحصیلي مورد تقاضا با رشته تحصیلي دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي داوطلب مرتبط بوده (به تشخیص گروه آموزشي مربوطه) و در فھرست رشته ھاي آزمون دكتري سال تحصیلي جاري باشد.
3. دانشجويان نیمسال چھارم كارشناسي ارشد و يا نیمسال دوازدھم دكتري حرفه اي دانشگاھ ھا نیز كه تا 95/6/31 از پايان نامه خود دفاع نمايند، به شرط برخورداري از شرايط الزامي جداول امتیازات، مي توانند ثبت نام نمايند.
4. زمان سپري شده از تاريخ دانش آموختگي كارشناسي ارشد تا تاريخ 95/6/31 حداكثر ٢سال باشد (تاريخ فراغت از تحصیل آنھا در محدوده 93/6/31 تا 95/6/31 باشد).
5. لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شیوه آموزش محور و نیز دانشگاھ ھای پیام نور، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرھنگیان، مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه ھا و مؤسسات و پردیس ھای بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه ھای مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند، امكان عودت مدارك و وجه وجود نخواھد داشت (اين گروه مي توانند براي مؤسسات آموزشي غیر دولتي و در مجموعه ھاي فوق الذكر و مشابه اقدام نمايند).
6. پرونده داوطلباني كه شرايط لازم را دارا باشند، جھت اعلام نظر تخصصي گروه آموزشي به معاونت پژوھشي و تحصیلات تكمیلي دانشكده ذيربط ارسال خواھد شد. واجدين شرايط علمي اعلامي دانشكده، در اواخر ارديبھشت 95 از طريق وب سايت دانشگاه (و يا به صورت تلفني) جھت مصاحبه دعوت خواھند شد. دعوت شدگان در صورتي كه  مدارك و امتیازات علمي و پژوھشي اضافي تا زمان مصاحبه نیز بدست آورند، براي ارائه در مصاحبه به ھمراه داشته باشند.

7. به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از مھلت مقرر، ترتیب اثر داده نمي شود و مدارك ارسالي و وجه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
8. داشتن حداقل معدل كل ھمتراز شده بدون احتساب پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد (و يا دكتري حرفه اي) و معدل كل كارشناسي مطابق گروه بندي به شرح ذيل:

 • رشته ھاي كارشناسي ارشد با زيرگروه رشته ھاي علوم انساني و ھنر در آزمون سراسري، به میزان حداقل ١٧ در كارشناسي ارشد و حداقل ١٦ در دوره كارشناسي.
 • رشته ھاي كارشناسي ارشد (و يا دكتري حرفه اي) با زيرگروه ھاي علوم تجربي و رياضي فیزيك در آزمون سراسري، به میزان حداقل 16/5 كارشناسي ارشد و حداقل ١٥ در دوره كارشناسي.

9. كسب حداقل ٧٠ امتیاز از مجموع جداول فعالیت ھاي آموزشي پژوھشي و مصاحبه تخصصي مصوب در آيین نامه وزارتي.

 • تبصره مھم: كسب حداقل ٧ امتیاز از رديف (1-1) جداول امتیازات پژوھشي مربوط به مقالات كامل علمي – پژوھشي (داخلي و يا خارجي با نمايه معتبر ISI  یا ISC داراي IF) مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي الزامي است. ( لذا ارائه گواھي چاپ و يا گواھي پذيرش معتبر براي چاپ – بدون قید و شرط –  در مدارك ارسالي ضروري بوده و در غیر اين صورت پرونده بررسي نخواھد شد).
 • لازم است در مقالات مستخرج از پايان نامه، نام دانشجو نفر اول و يا بلافاصله پس از نام استاد يا استادان راھنما و مشاور باشد.
 • كسب حداقل ٦٠ امتیاز از مجموع جداول امتیازات، براي مراحل بعدي ارزيابي الزامي خواھد بود.
 • ملاك تعیین اولويت داوطلبان براي پذيرش مجموع كل امتیازات از جداول ٢،١ و ٣ ارزشیابي است و در شرايطي كه امتیاز كل اكتسابي چند داوطلب در يك رشته برابر باشد، اولويت بندي اين افراد براساس امتیاز رديف (1-1) از جدول امتیازات پژوھشي تعیین مي شود.

10. به دانش آموختگان كارشناسي ارشد با بیش از ٥ نیمسال تحصیلي ، دكتري حرفه اي با بیش از ١٣ نیمسال تحصیلي و كارشناسي با بیش از ٨ نیمسال تحصیلي، از رديف ھاي ٨ و ٩ جدول (امتیازات آموزشي) امتیازي تعلق نمي گیرد. اما مجاز به ثبت نام و كسب ساير امتیازات ھستند.

 مدارك لازم:

 1. تكمیل فرم درخواست با دقت كامل. تأكید مي شود كه فرم ھاي ناقص، مخدوش و غیر مستند بررسي نخواھد شد.
 2. تكمیل فرم گواھي وضعیت تحصیلي كارشناسي ارشد و يا گواھي معتبر در بردارنده – مفاد فرم مذكور از دانشگاه محل تحصیل كارشناسي ارشد و گواھي فارغ التحصیلي با مشخصات دوره کارشناسی.
 3. مستندات كافي و رسمي مربوط به بندھاي فوق الاشاره در خصوص شرايط و ضوابط ضروري (آموزشي ، پژوهشی)
 4. معرفي نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد (براي دانشجويان المپیادي) و معرفي نامه از دبیرخانه جشنواره ھاي معتبر علمي خوارزمي، فارابي، رازي، ابن سینا (براي برگزيدگان جشنواره ھا)
 5. تصوير كامل كلیه مقالات علمي ترويجي، علمي پژوھشي، ISC ،ISI كه داراي پذيرش قطعي باشند. (در صورت انتشار مقاله، تصوير جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصوير كلیه مقالات ارائه شده در كنفرانس ھا، كلیه تألیفات، كتب و فعالیت ھاي پژوھشي داوطلب.
 6. يك قطعه عكس پشت نويسي شده الصاق شده بر روي فرم تقاضا، ھمراه با تصويرصفحه اول شناسنامه و كارت ملي.
 7. ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد و دوره كارشناسي (با تائید دانشگاه و در غیر اين صورت شخص متقاضي صحت نمرات را امضاء و تعھد نمايد.)
 8. تصوير چكیده پايان نامه كارشناسي ارشد و گواھي مستند نمره آزمون زبان انگلیسي استاندارد (الزامي نیست اما در صورت برخورداري ار آن، مطابق جدول ارزيابي وزارتي امتیاز دارد).
 9. اصل رسید بانكي به مبلغ 600/000 ریال (شصت ھزار تومان) به حساب شماره ٧٨٧١٩١٥٠٢٨ بانك تجارت شعبه دانشگاه شھركرد به نام تمركز درآمدھاي اختصاصي دانشگاه شھركرد.

توجه فرمایید:

 • دانشگاه در رد يا پذيرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئین نامه ھا و شیوه نامه مصوب دانشگاه،از اختیار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارك حق خاصي را براي داوطلبان ايجاد نمي نمايد. ھمچنین مدارك و ھزينه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
 • تحصیل پذيرفته شدگان از طريق اين دستورالعمل به صورت رايگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره ھاي تحصیلات تكمیلي دانشگاه است.