///فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا در سال ۹۶

مدرسان شریف

استاد وکیلی

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا در سال ۹۶

دانشگاه الزهرا از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های منتخب برای سال ۱۳۹۶ دانشجوی دکتری بدون آزمون می‌پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺳﺎس «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی» وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (ابلاغیه به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶)، از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪﻫﺎی ذﯾﻞ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان، ﺑﭙﺬﯾﺮد:

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه الزهرا

ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:

متقاضیان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ 95/12/10 ﺗﺎ 96/02/10 ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮان – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ – ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ- داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا(س)- ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ1993891176 – ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ – دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن- اﺗﺎق 110 ارﺳﺎل و رﺳﯿﺪ ﭘﺴﺘﯽ آن را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪارک داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﯾﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد. ﻟﺬا، ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻟﺤﺎظ و ﺿﺮورﺗﺎً ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﻓﺮاﺧﻮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و ارﺳﺎل ﻣﺪارک، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی (ﻣﻮرخ 93/4/18)، اﺻﻼﺣﯿﻪ آن (ﻣﻮرخ 93/12/16) را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪارک و وارﯾﺰ وﺟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم‌:

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ:

1- دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دﺳﺖﮐﻢ 16 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 17 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ) ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه 1- داﺷﺘﻦ ﻓﺮم ﻣﻌﺪل ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﺪارک دورهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ورودی ﺑﺪون آزﻣﻮن، ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﭘﯿﺎمﻧﻮر، ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی، ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ، دورهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺠﺎزی، و ﻧﯿﻤﻪﺣﻀﻮری ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا، ﻣﺪارک اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺻﻮرت اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

2- ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 94-93 و ﻗﺒﻞ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.) 

3- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 ﻧﯿﻢ ﺳﺎل و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ. 

4- ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪارک ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ، داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. (اﻟﺰﻫﺮا (س)، اروﻣﯿﻪ، اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ زﻧﺠﺎن، ﺗﻬﺮان، ﺧﻮارزﻣﯽ، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺷﯿﺮاز، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎی ﻫﻤﺪان، ﯾﺰد، ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان، ﻫﻨﺮﺗﺒﺮﯾﺰ)

5- ﺣﺪاﻗﻞ 70 اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 1 ﺗﺎ 4 اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوری و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 7 اﻣﺘﯿﺎز از ردﯾﻒ 1 ﺟﺪول 1 (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ) اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.(دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI ﻣﻌﺘﺒﺮ) 

ﺗﺒﺼﺮه 2- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ دال ﺑﺮ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در آن ﭼﺎپ و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 

6- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، دارای ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺪرک زﺑﺎن را ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮی ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم، اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. 

7- ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﺪ. 

8- در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش، در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ، داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:

1- دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*3 ﺗﻤﺎم رخ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ درج ﻣﺸﺨﺼﺎت داوﻃﻠﺐ در ﭘﺸﺖ آن 

2- ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ 

3- ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 1 ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن.

4- ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 2 ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن. 

5- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ. 

6- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ. 

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 2 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه 2: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﺷﺪ، ارﺳﺎل رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 7- اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1/000/000 رﯾﺎل، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره 2177129001009 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ اﻟﺰﻫﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا(س). 

8- ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 7 اﻣﺘﯿﺎز (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎره 21/237200 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری (ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﮔﺮوه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)

9- داوﻃﻠﺐ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮطه را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ: ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻞ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ISI ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت و ﺳﺮﺑﺮگ ﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا از اراﺋﮥ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ، ﺧﻮدداری ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻓﻮق، در ﯾﮏ Clear book ﻗﺮارداده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:

1- اﺻﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 2- ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﮐﺖ درﺑﺴﺘﻪ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت داوران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

• ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

• ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد. 

• در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 96/6/31 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

• اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺷﺮﮐﺖ وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

• وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ، ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﯿﺎن داﻧ ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 

• اﻓﺮادی ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

• ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.

• داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

• ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (س) اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 

• ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻼحدﯾﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ: 

1- درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه در ﺑﺪو ورود 

2- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 

3- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧ ﺲﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺎت درون داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 

4- درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎﻻت علمی

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا در سال ۹۶
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱-۵ ۱۵:۱۷:۵۴ +۰۴:۳۰۹ اسفند, ۱۳۹۵|دکتری استعداد درخشان|۱۸ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
الهام
الهام

سلام دوست عزیز من کارشناسی فارق التحصیل دانشگاه خوارزمی ( تهران) بودم ،ارشد رو دانشگاه آزاد خواراسگان ( واحد اصفهان ) گرفتم ،تیر ماه ۹۵ هم فارق التحصیل شدم ،آیا حق شرکت ندارم ؟؟

معصومه
معصومه

من کارشناسی رو الکترونیکی و مجازی بودم و ارشد را در دانشگاه خوارزمی گرفتم.آیا میتونم شرکت کنم؟

ذره بین
ذره بین

چرا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد حق شرکت ندارد؟

یلدا
یلدا

سلام
میخوام بدونم معدل هم تراز چطور محاسبه میشه؟ ضریب دانشگاهها رو از کجا بدونیم؟
مثلا اگر معدلمون نیم نمره کم داره… چطور میشه محاسبه کرد که بفهمیم به شرط مورد نظر میرسه یا نه؟

نیر
نیر

سلام ميشه رشته های مورد نظر رو بگید من نتونستم ببینم خیلی ممنون از دوستان گل

سارا
سارا

سلام ببخشيد من فارغ التحصيل دانشگاه آزاد هستم ميتونم واسه اين فراخوان شركت كنن؟ يا فقط دانشجوي دانشگاه دولتي بايد باشند؟

مرجان
مرجان

باسلام
فارغ التحصیل واحد پردیس بین الملل دانشگاه شیراز مجاز به ارسال مدارک هست؟

مهسا
مهسا

سلام
تا جایی که اطلاع دارم خیر، امکان شرکت ندارید. بازم از دفتر استعداد درخشان دانشگاه پیگیری کنید خودتون.

محدثه
محدثه

سلام
ببخشید من در تاریخ 93.9.26 فارغ التحصیل شدم .آیا میتوانم برای دکتری بدون آزمون اقدام کنم؟

ریحانا
ریحانا

سلام نه متاسفانه دوست عزیز بیشتر از دوسال میشه

مهسا
مهسا

سلام
خیر متأسفانه. حداکثر دو سال پس از فارغ التحصیلی امکان استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای پذیرش بدون ازمون در مقطع دکتری رو دارید.

ریحانه
ریحانه

سلام دوستان من فارغ التحصیل 14 اسفند 93 هستم به نظرتون میتونم الان توی فراخوان های اعلام شده شرکت کنم؟

مهسا
مهسا

سلام
فکر نمیکنم مجاز به شرکت پذیرش بدون ازمون باشید. چون بیش از دو سال از تاریخ فارغ التحصیلی تون گذشته برای پذیرش. اما باز هم از دفتر استعداد درخشان دانشگاه مدنظرتون سوال کنید.

امیدوار
امیدوار

باسلام به همه دوستان گرامی.امیدوارم همتون قبول بشید.فاطمه خانم ممنون اززحمتت.میشه زحمت بکشیدیکی دوخط روجداجدابادرصدبنویسید.اینجوری من هیچی نفهمیدم همه قاطی شده بهم.مثلا بگیدتخصصی چهل وپنج درصد و…ممنون ازشماوبقیه دوستان که همفکریشون به ماامیدمیده.

ستایش
ستایش

سلام چرا دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور نداره برای دانشجویان ممتاز?دانشجویی که با معدل ۱۹ فارغ التحصیل شده در دانشگاه آزاد حتما جزو بهترین ها بوده

مهسا
مهسا

سلام
دانشگاه ازاد در دفترچه انتخاب رشته شرایط پذیرش بدون ازمون ممتازین رو اعلام خواهد کرد.

نازنین
نازنین

برای دانشگاه آزاد هم میتونید از طریق بدون آزمون(استعداد درخشان )شرکت کنید.اونم شرایط خاص خودشو دار.دو سال بیشتر نگذشته باشه از فارغ التحصیلیتون،معدل ارشد بالای 17،نمره پایان نامه بالای 18،مقاله علمی پژوهشی و یا ISI داشته باشید.البته ظرفیت پذیرششون کمه،1 یا حداکثر 2 نفر
من خودم بدون آزمون قبول شدم.مصاحبش یکم سخته

فرشته
فرشته

سلام

چرا دانشگاه های کرمان و ولی عصر رفسنجان جز استعداد درخشان الزهرا نیست؟ دانشجویان برتر چه گناهی دارند تو این دانشگاه های دولتی؟ چه بسا خیلی از استاتید برتر کشور توی این دانشگاه ها تدریس میکنند.