دانشگاه الزهرا در نظر دارد از میان دانشجویان و فارغ‌ التحصیلان کارشناسی ارشد واجد شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای سال 1397 دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه الزهرا (س) بر اساس “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ابلاغیه شماره 21/67272 مورخ 1393/4/18 و اصلاحیه 21/237200 مورخ 93/12/16) از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط، برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته های مندرج در لینک ذیل برای سال تحصلیی 98-97 به صورت بدون آزمون (استعداد درخشان) از طریق ثبت نام اینترنتی و انجام مصاحبه دانشجو می پذیرد:

رشته های مورد پذیرش دکتری استعداد درخشان 1397 دانشگاه الزهرا

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم‌ دکتری بدون آزمون 97 – 98 دانشگاه الزهرا:

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ:

1- دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دﺳﺖﮐﻢ 16 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 17 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ) ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-94 و ﻗﺒﻞ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.)

3- در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشگاه های معتبر وزرات علوم، دانش آموخته شده باشد یا در مهلت مقرر دانش آموخته شود.

4- داراری حداقل یک مقاله علمی پژوهشی یا یک مقاله ISI معتبر که به تشخیص گروه حائز 7 امتیاز پژوهشی شود.

5- فقط در یک رشته درخواست دهد..

6- در صورت پذیرش، در زمان شروع تحصیل، دانشجوی مقطع دکتری در سایر موسسات و دانشگاه ها نباشد.

شایان ذکر است چنانچه متقاضیان، داراری مدرک زبان معتبر باشند، مطابق با جدول آیین نامه امتیاز لازم را کسب خواهند کرد. متقاضیانی که فاقد مدرک زبان هستند، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند لیکن ضروری است در صورت پذیرش نهایی تا قبل از آزمون جامع دکتری مدرک زبان معتبر خود را با کسب حدنصاب لازم، ارائه کنند.

تاریخ ثبت نام و مدارک موردنیاز در فروردین ماه 1397 اطلاع رسانی خواهد شد.

 

اینستاگرام آزمون دکتری